ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Mgr Anna Domańska

psycholog, seksuolog

Godziny przyjęć


Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Psy­cho­lo­gia kli­nicz­na, SWPS w Katowicach
  • Sek­su­olo­gia kli­nicz­na, SWPS w Kato­wi­cach – w trakcie

Ukoń­czy­łam psy­cho­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie Huma­ni­stycz­no­spo­łecz­nym SWPS w Kato­wi­cach. Jestem w trak­cie stu­diów pody­plo­mo­wych na kie­run­ku sek­su­olo­gia kli­nicz­na. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam pra­cu­jąc w porad­ni psy­cho­lo­gicz­nej oraz w liceum ogól­no­kształ­cą­cym, a tak­że w pra­cy z oso­ba­mi ter­mi­nal­nie cho­ry­mi. Od kil­ku lat współ­pra­cu­ję z bry­tyj­ską orga­ni­za­cją Min­dO­ut, w któ­rej udzie­lam wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go oso­bom LGBT+ bory­ka­ją­cym się z róż­ny­mi zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi. Do pod­ję­cia stu­diów pody­plo­mo­wych na kie­run­ku sek­su­olo­gia kli­nicz­na skło­ni­ła mnie przede wszyst­kim chęć pra­cy z oso­ba­mi LGBT+ doświad­cza­ją­cy­mi dys­kry­mi­na­cji oraz trud­no­ści zwią­za­nych z bra­kiem samo­ak­cep­ta­cji. Pra­cu­ję z doro­sły­mi oraz mło­dzie­żą. Ofe­ru­ję kon­sul­ta­cje, inter­wen­cję w kry­zy­sach, dia­gno­sty­kę i wspar­cie osób trans­pł­cio­wych. Pra­cu­ję tak­że w języ­kach angiel­skim i włoskim.