ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Damian Służalek

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Godziny przyjęć


Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Opol­ski, 2008
  • Psy­cho­te­ra­pia psy­cho­dy­na­micz­na, Kra­kow­skie Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej, 2009- 2013
  • Cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty, Pol­skie Towa­rzy­stwo Psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne, 2014
  • Sek­su­olo­gia kli­nicz­na, SWPS w Kato­wi­cach, od 2020

W 2008 r ukoń­czy­łem Psy­cho­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie Opol­skim, pierw­sze doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­łem na sta­żu w szpi­ta­lu im. Babiń­skie­go w Kra­ko­wie na oddzia­le psy­chia­trii sądo­wej, w póź­niej­szych latach byłem zatrud­nio­ny w tym szpi­ta­lu w zespo­le opie­ki śro­do­wi­sko­wej. W latach 2009 ‑2013 szko­li­łem się w psy­cho­te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej w Kra­kow­skim Cen­trum Psy­cho­dy­na­micz­nym. W 2014 roku zda­łem egza­min i uzy­ska­łem cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty (cer­ty­fi­kat nr. 2/2014) Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne­go. Od 2015 r pra­cu­ję w kil­ku porad­niach zdro­wia psy­chicz­ne­go w Kra­ko­wie i Wie­licz­ce, pro­wa­dzę tam psy­cho­te­ra­pię indy­wi­du­al­ną, porad­nic­two psy­cho­lo­gicz­ne i dia­gno­zę psy­cho­lo­gicz­ną. Od 2014 r pra­cu­ję w porad­ni sek­su­olo­gicz­nej Pro – Vita w Krakowie.

W latach 2015 ‑2018 pro­wa­dzi­łem psy­cho­te­ra­pię indy­wi­du­al­ną dla osób nie­peł­no­spraw­nych, w tym osób cho­rych na stward­nie­nie roz­sia­ne w Towa­rzy­stwie Wal­ki z Kalec­twem. W 2019 r uzy­ska­łem upraw­nie­nia do badań psy­cho­lo­gicz­nych osób ubie­ga­ją­cych się o pra­wo do posia­da­nia bro­ni, kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko sędzie­go, pro­ku­ra­to­ra. Posia­dam ponad 10 lat doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu psy­cho­te­ra­pii indy­wi­du­al­nej, kon­sul­ta­cji psy­cho­lo­gicz­nych i dia­gno­zy psy­cho­lo­gicz­nej; ponad 5 lat pra­cu­ję w pra­cy z oso­ba­mi z zabu­rze­nia­mi sek­su­al­ny­mi, w tym doświad­cze­nie w pra­cy tera­peu­tycz­nej z oso­ba­mi homoseksualnymi.

Głów­nym obsza­rem moich zain­te­re­so­wań zawo­do­wych jest zasto­so­wa­nie psy­cho­te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej w lecze­niu zabu­rzeń sek­su­al­nych i psy­cho­te­ra­pia osób doświad­cza­ją­cych dys­fo­rii płcio­wej. W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii i Sek­su­olo­gii Empa­tia pro­wa­dzę dia­gno­zę osób trans­pł­cio­wych. Odby­łem 6 let­nią tera­pię wła­sną oraz regu­lar­nie super­wi­zu­ję swo­ją pra­cę kli­nicz­ną u cer­ty­fi­ko­wa­nych super­wi­zo­rów Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go i Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­te­ra­pii Psychodynamicznej.