ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Greta Stańczewska

psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć


Poradnia psychoterapeutyczna

ponie­dzia­łek 14–21,
śro­da 17–21

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • psy­cho­lo­gia, Kra­kow­ska Aka­de­mia im. Andrze­ja Frycza-Modrzewskiego
  • psy­cho­te­ra­pia, czte­ro­let­ni Kurs Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­ana­li­tycz­nej przy Oddzia­le Lecze­nia Zabu­rzeń Oso­bo­wo­ści i Ner­wic Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go im. Dr Józe­fa Babiń­skie­go – w trak­cie pro­ce­su certyfikacyjnego

Jestem psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peu­tą. Pra­cu­ję w nur­cie psy­cho­dy­na­micz­nym. W trak­cie stu­diów psy­cho­lo­gicz­nych udzie­la­łam się jako wolon­ta­riusz w kra­kow­skim oddzia­le Kra­jo­we­go Towa­rzy­stwa Auty­stycz­ne­go oraz Porad­ni Lecze­nia Uza­leż­nień MCTU w Kra­ko­wie. Dal­sze doświad­cze­nie zdo­by­wa­łam kolej­no pod­czas sta­żu i pra­cy w Porad­ni Lecze­nia Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nień „Alko-Med” z oso­ba­mi uza­leż­nio­ny­mi, współ­uza­leż­nio­ny­mi oraz oso­ba­mi wycho­wa­ny­mi w rodzi­nach alko­ho­lo­wych (DDA), pro­wa­dząc gru­py psy­cho­edu­ka­cyj­ne i tera­pie indy­wi­du­al­ne. Uczest­ni­czy­łam w szko­le­niach zwią­za­nych z tema­ty­ką uza­leż­nień od sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych i beha­wio­ral­nych. Rów­no­cze­śnie współ­pra­co­wa­łam ze Spe­cja­li­stycz­ną Pla­ców­ką Opie­kuń­czo-Wycho­waw­czą oraz Zakła­dem Opie­kuń­czo-Lecz­ni­czym wspie­ra­jąc oso­by cho­ru­ją­ce somatycznie.

Jestem człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go. Pod­no­szę kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we bio­rąc udział w kon­fe­ren­cjach i szko­le­niach. Swo­ją pra­cę pod­da­ję regu­lar­nej superwizji.

W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia zaj­mu­ję się:

  • psy­cho­te­ra­pią indy­wi­du­al­ną doro­słych (sta­ny depre­syj­ne, lęko­we, zabu­rze­nia ner­wi­co­we i osobowości)