ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Kaja Barszczewska

logopeda, psycholog, psychoterapeuta(dzieci)

Godziny przyjęć


Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Psy­cho­lo­gia sto­so­wa­na, Uni­wer­sy­tet Jagielloński
  • Logo­pe­dia, Uni­wer­sy­tet Śląski
  • W trak­cie 4‑letniego cało­ścio­we­go szko­le­nia z zakre­su psy­cho­te­ra­pii poznaw­czo-beha­wio­ral­nej, Uni­wer­sy­tet SWPS

Jestem psy­cho­lo­giem i logo­pe­dą. Uwa­żam, że te dys­cy­pli­ny bar­dzo się uzu­peł­nia­ją, dla­te­go w swo­jej pra­cy sta­ram się łączyć wie­dzę z dwóch dzie­dzin, dosto­so­wu­jąc styl pra­cy do potrzeb pacjen­tów. Zaj­mu­ję się tera­pią dzie­ci i mło­dzie­ży o typo­wym prze­bie­gu roz­wo­ju, a tak­że pomo­cą dzie­ciom z zabu­rze­nia­mi roz­wo­jo­wy­mi. Kwe­stią pod­sta­wo­wą jest dla mnie stwo­rze­nie przy­ja­znej atmos­fe­ry i zapew­nie­nie poczu­cia bez­pie­czeń­stwa, bo bez tego nie ma mowy o postę­pach tera­peu­tycz­nych. Zale­ży mi rów­nież na dobrej współ­pra­cy z rodzi­ca­mi pod­opiecz­nych. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam w wie­lu miej­scach – m. in. w Mało­pol­skim Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii, w Kra­kow­skim Szpi­ta­lu Spe­cja­li­stycz­nym im. Jana Paw­ła II, czy Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej. Obec­nie pra­cu­ję jako tera­peu­ta w Spe­cja­li­stycz­nej Porad­ni Wcze­snej Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej oraz w nie­pu­blicz­nym przed­szko­lu. Chcę nadal roz­wi­jać się zawo­do­wo, w związ­ku z tym pod­ję­łam pody­plo­mo­we stu­dia z zakre­su tera­pii poznaw­czo-beha­wio­ral­nej na Uni­wer­sy­te­cie SWPS.

Obsza­ry pracy:

  • trud­no­ści w rela­cjach interpersonalnych
  • trud­no­ści natu­ry poznaw­czej( roz­wój pro­ce­sów poznaw­czych: pamięć, kon­cen­tra­cja uwa­gi itd.)
  • wspie­ra­nie rozwoju
  • opóź­nio­ny i nie­do­koń­czo­ny roz­wój mowy
  • korek­cja wad artykulacyjnych
  • emi­sja głosu