ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Karolina Czulińska-Szczepan

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Godziny przyjęć


Poradnia psychoterapeutyczna

wto­rek 9–16,
czwar­tek 9–14

Poradnia seksuologiczna

poniedz. 14–20,
czwar­tek 9–16

Poradnia dla osób transpłciowych

czwar­tek 9–16

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Uni­wer­sy­tet SWPS – psy­cho­lo­gia kliniczna
  • Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Medycz­ne Cen­trum Kształ­ce­nia Pody­plo­mo­we­go, Szcze­gó­ło­we Pro­ble­my Psychoterapii
  • Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Medycz­ne Cen­trum Kształ­ce­nia Pody­plo­mo­we­go, Pod­sta­wy Psychoterapii
  • War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny, sek­su­olo­gia kli­nicz­na, stu­dia podyplomowe

W cza­sie stu­diów psy­cho­lo­ficz­nych zain­te­re­so­wa­łam się pra­cą psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną w obsza­rze sek­su­olo­gii, lecze­nia zabu­rzeń ner­wi­co­wych i oso­bo­wo­ści. Po stu­diach odby­łam rocz­ny staż w Oddzia­le Dzien­nym Reha­bi­li­ta­cji Psy­chia­trycz­nej w NZOZ Wola- Śród­mie­ście w War­sza­wie, gdzie współ­pro­wa­dzi­łam gru­pę dla osób doświad­cza­ją­cych kry­zy­su, zabu­rzeń nastro­ju. Dzię­ki temu mia­łam szan­sę nauczyć się róż­nych tech­nik tera­peu­tycz­nych. Następ­nie roz­po­czę­łam współ­pra­cę z Porad­nią Sek­su­olo­gicz­ną i Pato­lo­gii Współ­ży­cia w Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Szpi­ta­la Nowo­wiej­skie­go w War­sza­wie, gdzie pra­co­wa­łam kil­ka lat, pro­wa­dzi­łam psy­cho­te­ra­pię indy­wi­du­al­ną, part­ner­ską i gru­po­wą. Rów­no­le­gle ukoń­czy­łam stu­dia pody­plo­mo­we z zakre­su sek­su­olo­gii (WUM) i pra­co­wa­łam z dzieć­mi i mło­dzie­żą w jed­nym z war­szaw­skich sto­wa­rzy­szeń, pro­wa­dzi­łam warsz­ta­ty, gru­py wspar­cia dla dzie­ci i rodzi­ców, kon­sul­ta­cje. Roz­po­czę­łam tak­że pra­cę w Porad­ni Lecze­nia Ner­wic w Szpi­ta­lu Nowo­wiej­skim w War­sza­wie, a tak­że w Porad­ni Lecze­nia Uza­leż­nień. Pra­co­wa­łam z oso­ba­mi z fobia­mi, róż­ne­go rodza­ju lękiem, depre­sją, cho­ro­bą afek­tyw­ną dwu­bie­gu­no­wą, zabu­rze­nia­mi oso­bo­wo­ści, oso­ba­mi współ­uza­leż­nio­ny­mi i doro­sły­mi dzieć­mi alko­ho­li­ków. Sta­ram się pomóc w zro­zu­mie­niu swo­ich zacho­wań, emo­cji, potrzeb.

Sta­le pogłę­biam swo­ją wie­dzę, regu­lar­nie super­wi­zu­ję swo­ją pra­cę, bio­rę udział w róż­nych szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach, któ­re współ­or­ga­ni­zu­ję i wystę­pu­ję w roli pre­le­gent­ki. Pro­wa­dzę warsz­ta­ty, na któ­rych prze­ka­zu­ję wie­dzę oraz prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści doty­czą­ce róż­nych zagad­nień z obsza­ru sek­su­al­no­ści, czy też spraw­ne­go komu­ni­ko­wa­nia się.

Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Aspekty prawne w zawodzie psychologa, psychoterapeuty. Tajemnica zawodowa, psychoterapeuta w sądzie, obowiązek zgłaszania przestępstw - termin wkrótce
0 customer review
80,00 
Podstawy seksuologii dla psychoterapeutów - termin wkrótce
0 customer review
550,00 
Pornografia – aspekty społeczne, kliniczne i prawne – współczesne ujęcie zjawiska
0 customer review
500,00 850,00