ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Katarzyna Bogucka

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par

Godziny przyjęć


Poradnia psychoterapeutyczna

czwar­tek 9–13

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagielloński
  • cało­ścio­we Szko­le­nie Pody­plo­mo­we przy­go­to­wu­ją­ce do uzy­ska­nia Cer­ty­fi­ka­tu Psy­cho­te­ra­peu­ty Sek­cji Nauko­wej Psy­cho­te­ra­pii Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go, Fun­da­cja  Roz­wo­ju  Tera­pii  Rodzin w  Kra­ko­wie ( na ukończeniu).
  • 4‑letnie Stu­dium Psy­cho­te­ra­pii Inte­gra­tyw­nej w Insty­tu­cie Tre­nin­gu i Edu­ka­cji Psy­cho­lo­gicz­nej w Krakowie
  • 2‑letnie Stu­dium Tre­nin­gu Grupowego

Jestem psy­cho­lo­giem, psy­cho­te­ra­peut­ką. W zawo­dzie psy­cho­lo­ga pra­cu­ję od 2008 roku, jako psy­cho­te­ra­peu­ta w gabi­ne­cie pry­wat­nym od 2008 roku.  W swo­jej pra­cy łączę podej­ście psy­cho­dy­na­micz­ne oraz sys­te­mo­we. Wie­rzę, że nie tech­ni­ka, a uważ­ność na dru­gie­go czło­wie­ka i jego potrze­by ma zna­cze­nie. Ufam, że nic nie dzie­je się przy­pad­ko­wo, a wyda­rze­nia, nawet te trud­ne przy­da­rza­ją się nie “nam” ale “dla nas”.  W swo­jej pra­cy tera­peu­tycz­nej sza­nu­ję zda­nie pacjen­ta, jego tem­po pra­cy i decy­zje doty­czą­ce kie­run­ku zmian. Uczę oso­by, któ­re przy­cho­dzą do mnie po pomoc, spo­glą­dać we wła­sne wnę­trze, w ser­ce i tam szu­kać odpo­wie­dzi. Zachę­cam do spo­koj­ne­go, uważ­ne­go przy­glą­da­nia się swo­jej prze­szło­ści, po to, by za chwi­le odpu­ścić, zosta­wić za sobą to, co trud­ne i bole­sne i sku­pić się na two­rze­niu teraź­niej­szej wizji sie­bie. Zwra­cam uwa­gę na wszyst­kie czte­ry aspek­ty czło­wie­ka: cia­ło, umysł, ser­ce i duszę, bo wie­rzę, że czło­wiek jest cało­ścią, w któ­rej każ­da z tych sfer ma znaczenie.

Szcze­gól­nym obsza­rem moje­go zain­te­re­so­wa­nia są trud­no­ści z jaki­mi mie­rzą się pary rodzi­ciel­skie na róż­nych eta­pach swo­jej dro­gi (leczą­cych się z powo­du nie­płod­no­ści, doświad­cza­ją­cych kry­zy­su po uro­dze­niu dziec­ka). W przy­szło­ści chcia­ła­bym stwo­rzyć gru­pę wspar­cia dla kobiet doświad­cza­ją­cych trud­no­ści z zaj­ściem w cią­że, gdzie w bez­piecz­nych warun­kach, w atmos­fe­rze zaufa­nia kobie­ty mogły­by dzie­lić się swo­imi doświad­cze­nia­mi, przy­glą­dać emo­cjom, któ­re towa­rzy­szą, w tej nie­ła­twej dro­dze, przy­glą­dać się psy­cho­lo­gicz­nym przy­czy­nom nie­płod­no­ści i szu­kać naj­lep­szych dla sie­bie roz­wią­zań, poznać inne kobie­ty i real­nie wspie­rać się w trak­cie regu­lar­nych spo­tkań w krę­gu (jako alter­na­ty­wie dla forum o niepłodności).

Swo­je doświad­cze­nie w pra­cy psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej zdo­by­wa­łam w Dzien­nym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii,  na Oddzia­le Dzien­nym Lecze­nia Zabu­rzeń Ner­wi­co­wych i Beha­wio­ral­nych przy Kate­drze Psy­cho­te­ra­pii UJ Col­le­gium Medi­cum oraz w Zakła­dzie Tera­pii Rodzin. Pra­cu­ję zgod­nie z kodek­sem etycz­nym Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go i Psy­chia­trycz­ne­go. Jestem człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go oraz Sek­cji Nauko­wej Psy­cho­te­ra­pii.  Swo­ją pra­cę pod­da­je regu­lar­nej superwizji.

W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia przyjmuję:

  • Oso­by doro­słe (cier­pią­ce z powo­du zabu­rzeń lęko­wych, zabu­rzeń nastro­ju, sta­nów ner­wi­co­wych, oso­by mają­ce trud­ność w budo­wa­niu i utrzy­my­wa­niu satys­fak­cjo­nu­ją­cych rela­cji – z part­ne­rem, dzieć­mi, rodzi­ca­mi, współ­pra­cow­ni­ka­mi, zna­jo­my­mi, oso­by pra­gną­ce lepiej poznać sie­bie,  swo­je potrze­by i sche­ma­ty rzą­dzą­ce ich życiem)
  • Kobie­ty bory­ka­ją­ce się z pro­ble­mem nie­płod­no­ści, w trak­cie lecze­nia nie­płod­no­ści, doświad­cza­ją­ce kry­zy­sów zwią­za­nych z peł­nie­niem roli macie­rzyń­skiej, kobie­ty po utra­tach   ( poro­nie­nie, śmierć dziecka)
  • Pary (doświad­cza­ją­ce trud­no­ści w rela­cjach part­ner­skich, kry­zy­su rodzi­ciel­skie­go, pro­ble­mu niepłodności)