ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Małgorzata Moląg

psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć


Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagielloński
  • pody­plo­mo­wy 4‑letni cało­ścio­wy kurs psy­cho­te­ra­pii (nurt psy­cho­dy­na­micz­ny) przy Zakła­dzie Psy­cho­te­ra­pii CM UJ, ate­sto­wa­ny przez PTP

Stu­dia psy­cho­lo­gicz­ne ukoń­czy­łam na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Kra­ko­wie, kształ­tu­jąc swo­je zain­te­re­so­wa­nia szcze­gól­nie z obsza­ru psy­cho­lo­gii zdro­wia oraz psy­cho­lo­gii stre­su. Pod­ję­ta prze­ze mnie współ­pra­ca ze Szpi­ta­lem Uni­wer­sy­tec­kim w Kra­ko­wie pozwa­la mi roz­wi­jać moje umie­jęt­no­ści zawo­do­we, posze­rzać doświad­cze­nie kli­nicz­ne oraz psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne. Zre­ali­zo­wa­łam czte­ro­let­ni pody­plo­mo­wy kurs psy­cho­te­ra­pii upraw­nia­ją­cy do uzy­ska­nia Cer­ty­fi­ka­tu Psy­cho­te­ra­peu­ty Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psychiatrycznego.

Zaj­mu­ję się dia­gno­zą oraz tera­pią psy­cho­dy­na­micz­ną Pacjen­tów zma­ga­ją­cych się z zabu­rze­nia­mi ner­wi­co­wy­mi oraz zabu­rze­nia­mi oso­bo­wo­ści. Pra­cu­ję pod super­wi­zją dyplo­mo­wa­nych super­wi­zo­rów Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psychiatrycznego.

Zain­te­re­so­wa­nie tema­ty­ką lecze­nia trau­my i wcze­snej inter­wen­cji psy­cho­lo­gicz­nej roz­wi­jam pra­cu­jąc w Cen­trum Ura­zo­wym Medy­cy­ny Ratun­ko­wej i Kata­strof Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Kra­ko­wie – ofe­ru­jąc pomoc psy­cho­lo­gicz­ną, psy­cho­te­ra­pię oraz wspar­cie Pacjen­tom i ich Rodzinom.

Współ­uczest­ni­czę w pro­jek­tach badaw­czych doty­czą­cych udzia­łu czyn­ni­ków psy­chicz­nych warun­ku­ją­cych postrze­ga­ną przez Pacjen­tów jakość życia oraz adap­ta­cję do zmian, jakie spo­wo­do­wał uraz oraz zabie­gi chirurgiczne.

W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia zaj­mu­ję się:

pro­wa­dze­niem kon­sul­ta­cji i kwa­li­fi­ka­cją do psychoterapii
pomo­cą psy­cho­lo­gicz­ną oso­bom będą­cym w róż­ne­go rodza­ju kryzysach
(cier­pią­cym z powo­du traum poura­zo­wych, prze­wle­kłe­go stre­su, pro­ble­mów adaptacyjnych)
psy­cho­te­ra­pią osób prze­ja­wia­ją­cych zabu­rze­nia ner­wi­co­we, lęko­we, psychosomatyczne
psy­cho­te­ra­pią osób prze­ja­wia­ją­cych zabu­rze­nia osobowości
psychoterapią/pomocą psy­cho­lo­gicz­ną dla osób cho­ru­ją­cych somatycznie