ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Maria Konietzka

Godziny przyjęć


Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Psy­cho­lo­gia – SWPS Uniwersytet
  • Nauki o rodzi­nie – Uni­wer­sy­tet Opolski
  • Psy­cho­te­ra­pia – Kurs psy­cho­te­ra­pii orga­ni­zo­wa­ny przez Medycz­ne Cen­trum Kształ­ce­nia Pody­plo­mo­we­go UJ i Kate­drę Psy­cho­te­ra­pii UJ CM
  • Sek­su­olo­gia – Szko­ła Pody­plo­mo­wa Sek­su­olo­gii Uni­wer­sy­tet SWPS w Kato­wi­cach SWPS

Zaj­mu­ję się tera­pią zabu­rzeń sek­su­al­nych tj: pochwi­ca, zabu­rze­nia wzwo­du, orga­zmu, zabu­rze­nia pre­fe­ren­cji sek­su­al­nych, akcep­ta­cja orien­ta­cji sek­su­al­nej. W swo­jej pra­cy sta­ram się stwo­rzyć atmos­fe­rę zro­zu­mie­nia i akcep­ta­cji. Pod­cho­dzę do każ­de­go indy­wi­du­al­nie dosto­so­wu­jąc swo­ją pra­cę do potrzeb i celów dru­gie­go czło­wie­ka. Swo­je doświad­cze­nie zdo­by­wam pra­cu­jąc na Oddzia­le Dzien­nym Lecze­nia Ner­wic i Zabu­rzeń Beha­wio­ral­nych. Swo­ją pra­cę podej­mu­ję regu­lar­nej superwizji.