ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Martyna Jordanowicz

psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć


Poradnia psychoterapeutyczna

pią­tek 9–14

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • psy­cho­lo­gia sto­so­wa­na, Uni­wer­sy­tet Jagielloński
  • 4‑letnie pody­plo­mo­we szko­le­nie z psy­cho­te­ra­pii w Kra­kow­skim Cen­trum Psychodynamicznym

Mam ponad 10letnie doświad­cze­nie w pra­cy jako psy­cho­te­ra­peu­ta na oddzia­łach psy­chia­trycz­nych dla osób doro­słych oraz w porad­niach zdro­wia psy­chicz­ne­go. Pra­cu­ję pod sta­łą super­wi­zją cer­ty­fi­ko­wa­ne­go super­wi­zo­ra PTP. Posia­dam rów­nież dyplom tera­peu­ty DMT (tera­pia w opar­ciu o pra­cę z cia­łem i ruchem) wyda­ny przez Pol­ski Insty­tut DMT w War­sza­wie. Zaj­mu­ję się lecze­niem osób doro­słych, naj­czę­ściej cier­pią­cych na depre­sję, zabu­rze­nia lęko­we – ner­wi­ce, zabu­rze­nia oso­bo­wo­ści, zabu­rze­nia odżywiania.

W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia zaj­mu­ję się:

  • psy­cho­te­ra­pią dorosłych