ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Patrycja Lisowska-Górny

psychoterapeuta (dzieci, młodzież), psycholog

Godziny przyjęć


Czwar­tek 10–14

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Psy­cho­lo­gia na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim (2015)
  • Spe­cja­li­za­cja Psy­cho­te­ra­pii Dzie­ci i Mło­dzie­ży w Szpi­ta­lu Uni­wer­sy­tec­kim w Kra­ko­wie (w trakcie)
  • Stu­dium tera­pii dzie­ci i mło­dzie­ży w DCP (2017)
    Wcze­sne wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dziec­ka w KIRE (2018)
  • Pra­cę psy­cho­lo­ga roz­po­czę­łam w pla­ców­ce opie­ki dzien­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Tam też pro­wa­dzi­łam moje pierw­sze spo­tka­nia tera­peu­tycz­ne, kon­sul­ta­cje rodzin­ne oraz warsz­ta­ty gru­po­we. Bar­dzo ceni­łam sobie zarów­no spo­tka­nia z dzieć­mi w gabi­ne­cie, jak rów­nież wspól­ną grę wie­rząc, że zarów­no w jed­nym jak i w dru­gim przy­pad­ku wyko­nu­je swo­ją pra­cę psy­cho­lo­ga. Od 2017 roku pra­cu­ję w porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej gdzie pro­wa­dzę dia­gno­zę trud­no­ści szkol­nych, tera­pię indy­wi­du­al­ną, gru­po­wą oraz kon­sul­ta­cje rodzinne.

W pra­cy wyko­rzy­stu­ję ele­men­ty tera­pii poznaw­czo-beha­wio­ral­nej oraz sys­te­mo­wej. Pod­da­ję się też regu­lar­nej superwizji.
W myśl tera­pii poznaw­czo-beha­wio­ral­nej nasze zacho­wa­nie i prze­ży­wa­ne emo­cje są bez­po­śred­nio zwią­za­ne z inter­pre­ta­cją sytu­acji, któ­ra nas spo­tka­ła. Zmia­na spo­so­bu postrze­ga­nia (mówiąc w dużym uprosz­cze­niu) może zmie­nić świat naszych wewnętrz­nych prze­żyć i to wła­śnie pro­po­nu­je moim młod­szym i star­szym pacjentom.
W pra­cy z dzieć­mi szcze­gól­nie swo­ja opie­ką ota­czam pacjen­tów prze­ja­wia­ją­cych pro­ble­my w zacho­wa­niu, nad­po­bu­dli­wość psy­cho­ru­cho­wą, impul­syw­ność, zabu­rze­nia kon­cen­tra­cji i uwagi.

W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia zaj­mu­ję się:

  • - psy­cho­te­ra­pią dzie­ci i młodzieży,
  •  kon­sul­ta­cja­mi dla rodzi­ców mają­cych pro­ble­my wychowawcze,
  •  pomo­cą psy­cho­lo­gicz­ną w sytu­acji kry­zy­su w rodzi­nie (roz­pa­du, roz­wo­du, straty),
  •  psy­cho­te­ra­pią i pomo­cą psy­cho­lo­gicz­ną dla dzie­ci z trud­no­ścia­mi szkol­ny­mi, niski­mi kom­pe­ten­cja­mi emo­cjo­nal­ny­mi oraz spo­łecz­ny­mi, zabu­rze­nia­mi lęko­wy­mi, zabu­rze­nia­mi zacho­wa­nia i zabu­rze­nia­mi koncentracji.