ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

dr n. med. Lech Popiołek

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Godziny przyjęć


Poradnia diagnozy i terapii dzieci

Każ­da wizy­ta odby­wa się wraz z dzieckiem
wto­rek 13–21,
pią­tek 9–15

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • kie­ru­nek lekar­ski, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski Col­le­gium Medicum
  • psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagielloński
  • dok­tor nauk medycz­nych, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski Col­le­gium Medicum

Jestem leka­rzem i psy­cho­lo­giem, spe­cja­li­stą psy­chia­trii dzie­ci i mło­dzie­ży. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łem pra­cu­jąc w oddzia­le sta­cjo­nar­nym i dzien­nym, w porad­ni zdro­wia psy­chicz­ne­go oraz peł­niąc cało­do­bo­we dyżu­ry medycz­ne w Woje­wódz­kim Spe­cja­li­stycz­nym Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym im. św. Ludwi­ka w Kra­ko­wie. Przez ostat­nie 7 lat pra­co­wa­łem rów­nież jako nauczy­ciel aka­de­mic­ki, prze­ka­zu­jąc wie­dzę z zakre­su psy­chia­trii stu­den­tom psy­cho­lo­gii, peda­go­gi­ki oraz kie­run­ku lekarskiego. 

W swo­jej pra­cy zaj­mu­ję się przede wszyst­kim dia­gno­sty­ką i lecze­niem zabu­rzeń psy­chicz­nych u dzie­ci poni­żej 14 roku życia (w tym u pacjen­tów z zabu­rze­nia­mi neu­ro­ro­zwo­jo­wy­mi, taki­mi jak autyzm i ADHD). Inte­re­su­ję się zabu­rze­nia­mi snu i czu­wa­nia u dzie­ci i młodzieży.