ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

JAK POMAGAMY w naszym centrum


Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii i Sek­su­olo­gii Empa­tia to ośro­dek spe­cja­li­zu­ją­cy się w świad­cze­niu usług psy­cho­lo­gicz­nych, sek­su­olo­gicz­nych, psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych i psy­chia­trycz­nych na naj­wyż­szym pozio­mie. Od 2011 roku cie­szy się rosną­cym zaufa­niem Pacjen­tów w każ­dym wie­ku, kie­ru­jąc swo­ją ofer­tę zarów­no do osób doro­słych, mło­dzie­ży jak i dzie­ci. W zespo­le znaj­du­ją się: psy­cho­log, psy­cho­log dzie­cię­cy, sek­su­olog, sek­su­olog dzie­cię­cy, psy­cho­te­ra­peu­ta, tera­peu­ta par, psy­chia­tra, któ­rzy spe­cja­li­zu­ją się w ramach indy­wi­du­al­nych dzie­dzin i cią­gle pod­no­szą swo­je kwa­li­fi­ka­cje. Poważ­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem pod­cho­dzi­my do swo­jej pra­cy, sta­ra­jąc się zapew­nić wyso­ką jakość naszych usług, sza­nu­jąc czas i pie­nią­dze naszych Pacjen­tów. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wy­mi syl­wet­ka­mi naszych spe­cja­li­stów, ich kwa­li­fi­ka­cja­mi oraz zain­te­re­so­wa­nia­mi zawo­do­wy­mi. Poma­ga­my jak może­my najlepiej.

Dbamy o naszych Pacjentów

Pacjent zawsze był dla nas waż­ny. Nie­zmien­nie dba­my o jakość świad­czeń i naszych usług. Po wie­lu latach pra­cy cie­szy­my się gro­nem sta­łych Pacjen­tów, nie­któ­rzy do nas wra­ca­ją, inni nas pole­ca­ją. „Empa­tia” nie jest nazwą przy­pad­ko­wą. Jeste­śmy dum­ne, że nasz zespół – zaczy­na­jąc od życz­li­wych Pań w recep­cji na spe­cja­li­stach koń­cząc – trosz­czy się o każ­dą oso­bę, któ­ra szu­ka­jąc pomo­cy, wybie­ra nasze miejsce. 

To, co robimy, jak pomagamy, staramy się robić jak najlepiej

W dia­gno­sty­ce psy­cho­lo­gicz­nej  i sek­su­olo­gicz­nej skru­pu­lat­nie prze­strze­ga­my stan­dar­dów. Pra­cu­je­my w zgo­dzie z Kodek­sem Etycz­nym Psy­cho­te­ra­peu­ty oraz reko­men­da­cja­mi towa­rzystw nauko­wych (Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go, Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Sek­su­olo­gicz­ne­go, Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go). Psy­cho­te­ra­peu­ci pod­da­ją się regu­lar­nym super­wi­zjom indy­wi­du­al­nym oraz gru­po­wym, pro­wa­dzo­nym w naszym ośrod­ku dla zespo­łów: psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne­go i seksuologicznego.

Zespół dobieramy starannie

Od osób, któ­re u nas pra­cu­ją ocze­ku­je­my cią­głe­go pod­no­sze­nia swo­ich kwa­li­fi­ka­cji w ramach spe­cja­li­za­cji, prac nauko­wych, kur­sów i szko­leń. Do zespo­łu wybie­ra­my oso­by, któ­re chcą się roz­wi­jać i są zaan­ga­żo­wa­ne w swo­ją pra­cę. Naj­wyż­szą poprzecz­kę sta­wia­my jed­nak sobie, dosko­na­ląc się w swo­ich spe­cja­li­za­cjach i nie­ustan­nie pod­no­sząc zawo­do­we kompetencje.