ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Oferta

Psychoterapia dorosłych

Psy­cho­te­ra­pia indy­wi­du­al­na jest for­mą lecze­nia przez roz­mo­wę. To for­ma pro­fe­sjo­nal­ne­go oddzia­ły­wa­nia tera­peu­tycz­ne­go, w któ­rym naj­waż­niej­sza jest rela­cja, jaka two­rzy się mię­dzy psy­cho­te­ra­peu­tą a pacjentem.

Diagnostyka psychologiczna dzieci

Roz­wój dziec­ka jest pro­ce­sem, któ­ry z róż­nych powo­dów może ulec zakłó­ce­niu. Naj­czę­ściej pro­ble­my, któ­re się poja­wia­ją, mają cha­rak­ter przej­ścio­wy i roz­wo­jo­wy, nie zawsze jed­nak rodzi­ce umie­ją to ocenić.

Terapia par

Tera­pia pary pole­ga na regu­lar­nych spo­tka­niach z czę­sto­tli­wo­ścią raz na dwa tygo­dnie. Jej celem jest pomoc w odbu­do­wa­niu intym­no­ści, bli­sko­ści, komu­ni­ka­cji pomię­dzy part­ne­ra­mi, zro­zu­mie­nia, zaufania.

Konsultacje seksuologiczne

Kon­sul­ta­cje obej­mu­ją jed­ną lub kil­ka roz­mów z sek­su­olo­giem, któ­rych celem jest dia­gno­za pro­ble­mu, wstęp­ne okre­śle­nie przy­czyn powsta­łej trud­no­ści oraz dobra­nie odpo­wied­niej meto­dy pomocy.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psy­cho­te­ra­pia nie ma na celu „napra­wie­nia dziec­ka”. To pomoc w zro­zu­mie­niu źró­dła i przy­czyn wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści zakłó­ca­ją­cych roz­wój dziecka.

Konsultacje lekarskie w zakresie psychiatrii, seksuologii i terapii hormonalnej dla osób transpłciowych

Kon­sul­ta­cje z leka­rzem, obej­mu­ją­ce dia­gno­zę trud­no­ści psy­cho­lo­gicz­nych lub sek­su­olo­gicz­nych, skie­ro­wa­nie na spe­cja­li­stycz­ne bada­nia, gdy zaist­nie­je taka potrze­ba oraz lecze­nie farmakologiczne.

Psychoterapia zaburzeń seksualnych

Psy­cho­te­ra­pia jest jed­ną z metod lecze­nia zabu­rzeń sek­su­al­nych, pole­ga­ją­ca na regu­lar­nych spo­tka­niach z sek­su­olo­giem psy­cho­te­ra­peu­tą, pra­cu­ją­cym w nur­cie psy­cho­dy­na­micz­nym i poznawczo-behawioralnym.

Seksuolog dzieci i młodzieży

Sek­su­olog dzie­ci i mło­dzie­ży pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje obej­mu­ją­ce wspar­cie i zale­ce­nia dla rodzi­ców, oraz jeśli zaist­nie­je potrze­ba, wspar­cie i psy­cho­te­ra­pię dzieci.

Opinie psychologiczno-seksuologiczne dla osób transpłciowych oraz wsparcie dla osób LGBT

Pomoc w pro­ce­sie korek­ty płci, obej­mu­ją­ca wspar­cie, pora­dy i dia­gno­sty­kę psy­cho­lo­gicz­no-sek­su­olo­gicz­ną oraz psy­chia­trycz­ną wraz z wysta­wie­niem opi­nii, tera­pię hor­mo­nal­ną, wyma­ga­nych do sądo­wej korek­ty płci.