ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00
Poma­ga­my z głową

Centrum Medyczne Empatia

empatia krakow
empatia krakow
Pokoj nr3
Zdjęcie pracowników Empatia Kraków
Sli­de 1
Sli­de 2
Sli­de 3
Sli­de 3
Skon­ta­kuj się z nami!

Centrum Medyczne – Empatia Kraków


Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii i Sek­su­olo­gii Empa­tia w Kra­ko­wie to ośro­dek spe­cja­li­zu­ją­cy się w świad­cze­niu usług psy­cho­lo­gicz­nych, sek­su­olo­gicz­nych, psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych i psy­chia­trycz­nych na naj­wyż­szym pozio­mie. Od 2011 roku cie­szy się rosną­cym zaufa­niem Pacjen­tów w każ­dym wie­ku, kie­ru­jąc swo­ją ofer­tę zarów­no do osób doro­słych, mło­dzie­ży jak i dzie­ci. W zespo­le znaj­du­ją się: psy­cho­log, psy­cho­log dzie­cię­cy, sek­su­olog, sek­su­olog dzie­cię­cy, psy­cho­te­ra­peu­ta, tera­peu­ta par, psychiatra. 

Dbamy o naszych Pacjentów


Pacjent zawsze był dla nas waż­ny. Nie­zmien­nie dba­my o jakość świad­czeń i naszych usług. Po wie­lu latach pra­cy cie­szy­my się gro­nem sta­łych Pacjen­tów, nie­któ­rzy do nas wra­ca­ją, inni nas pole­ca­ją. „Empa­tia” nie jest nazwą przy­pad­ko­wą. Jeste­śmy dum­ne, że nasz zespół – zaczy­na­jąc od życz­li­wych Pań w recep­cji na spe­cja­li­stach koń­cząc – trosz­czy się o każ­dą oso­bę, któ­ra szu­ka­jąc pomo­cy, wybie­ra nasze miejsce. 

Zapra­sza­my
dr Iza­bel­la Grzyb
mgr Mag­da­le­na Krzak

Nasza oferta


Nasz ośro­dek dzia­ła w Kra­ko­wie od 2011 roku i od począt­ku swo­jej dzia­łal­no­ści wypro­fi­lo­wa­ny jest na pomoc psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną, zarów­no w zakre­sie pro­ble­mów psy­cho­lo­gicz­nych jak i sek­su­olo­gicz­nych. Pra­cu­je­my w zgo­dzie z Kodek­sem Etycz­nym Psy­cho­te­ra­peu­ty oraz reko­men­da­cja­mi towa­rzystw nauko­wych (Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go, Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Sek­su­olo­gicz­ne­go, Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psychiatrycznego).