ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU LECZNICZEGO CENTRUM MEDYCZNE EMPATIA

§ 1. Pod­sta­wa działania

Cen­trum Medycz­ne Empa­tia jest zakła­dem lecz­ni­czym dzia­ła­ją­cym na podstawie:

 1. usta­wy z dnia 15 kwiet­nia 2011 r. o dzia­łal­no­ści leczniczej;
 2. Wpi­su pod­mio­tu lecz­ni­cze­go do reje­stru zakła­dów wyko­nu­ją­cych dzia­łal­ność lecz­ni­czą Nr księ­gi reje­stro­wej 000000266205, organ reje­stro­wy: Woje­wo­da mało­pol­ski, data wpi­su do reje­stru 15.09.2023; o nazwie Cen­trum Medycz­ne Empa­tia – Psy­cho­te­ra­pia, Psy­cho­lo­gia, Psy­chia­tria, REGON: 120579369–00040
 3. wpi­su pod­mio­tu lecz­ni­cze­go do reje­stru zakła­dów wyko­nu­ją­cych dzia­łal­ność lecz­ni­czą Nr księ­gi reje­stro­wej 000000266257 organ reje­stro­wy: Woje­wo­da mało­pol­ski, data wpi­su do reje­stru 15. 09. 2023; o nazwie zakła­du Cen­trum Medycz­ne Empa­tia-Sek­su­olo­gia, REGON:141901260–00034
 4. umo­wy cywil­no-praw­nej zawar­tej pomię­dzy dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia Iza­bel­la Grzyb z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, ul. Szlak 8a/5, 31–161 Kra­ków a dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą Cen­trum Sek­su­olo­gii Empa­tia Mag­da­le­na Krzak z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, ul. Szlak 8a/5, 31–161 Kraków
 5. regu­la­mi­nu organizacyjnego.

§ 2. Ozna­cze­nie zakła­du leczniczego

 1. Zakład lecz­ni­czy dzia­ła pod:
 2. dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia Iza­bel­la Grzyb z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, ul. Szlak 8a/5, 31–161 Kraków
 3. dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą Cen­trum Sek­su­olo­gii Empa­tia Mag­da­le­na Krzak z     sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, ul. Szlak 8a/5, 31–161 Kraków
 4. Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia Iza­bel­la Grzyb i Cen­trum Sek­su­olo­gii Empa­tia Mag­da­le­na Krzak są wpi­sa­ne do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej i zwa­ne są dalej „Zakła­dem”.
 5. Zakład lecz­ni­czy wyko­nu­je dzia­łal­ność lecz­ni­czą w pod­mio­cie lecz­ni­czym Cen­trum Medycz­ne Empa­tia, któ­ry może uży­wać skró­tu CM EMPATIA, zwa­nym dalej „CM EMPATIA”.

§ 3. Regulamin

 1. Regu­la­min orga­ni­za­cyj­ny, zwa­ny dalej „Regu­la­mi­nem” okre­śla orga­ni­za­cję i porzą­dek pro­ce­su udzie­le­nia świad­czeń zdro­wot­nych w Zakła­dzie leczniczym.
 2. Regu­la­min okre­śla w szczególności:
 3. cele i zada­nia Zakła­du leczniczego;
 4. struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną Zakła­du leczniczego;
 5. rodzaj dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej i zakres udzie­la­nych świad­czeń zdrowotnych;
 6. pro­ces udzie­la­nia świad­czeń zdro­wot­nych, w tym jego prze­bieg i miej­sce udzie­la­nia świadczeń;
 7. orga­ni­za­cję prze­bie­gu pro­ce­su udzie­la­nia świad­czeń zdro­wot­nych w przy­pad­ku pobie­ra­nia opłat;
 8. pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji w Pod­mio­cie leczniczym;
 9. wyso­kość opła­ty za udo­stęp­nia­nie doku­men­ta­cji medycznej;
 10. pra­wa i obo­wiąz­ki pacjen­ta, w tym pra­wa pacjen­ta w zakre­sie skła­da­nia reklamacji;
 11. zasa­dy współ­pra­cy z specjalistami;
 12. spo­sób kie­ro­wa­nia jednostką

§ 4. Sie­dzi­ba i miej­sce udzie­la­nia świadczeń

 1. Sie­dzi­bą Zakła­du lecz­ni­cze­go jest mia­sto Kra­ków, ul. Szlak 8a/5, 31–161 Kraków
 2. Świad­cze­nia zdro­wot­ne są udzielane:
 3. sta­cjo­nar­nie, miej­scem udzie­la­nia świad­czeń zdro­wot­nych są pomiesz­cze­nia miesz­czą­ce się pod adre­sem: ul. Szlak 8a/5, 31–161 Kraków
 4. zdal­nie, tj. za pośred­nic­twem sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych lub sys­te­mów łącz­no­ści w rozu­mie­niu art. 3 ust. 1 u.d.l.
 5. Zakład lecz­ni­czy może świad­czyć spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi zdro­wot­ne na rzecz innych zakła­dów lecz­ni­czych zgod­nie z zawar­ty­mi umowami.

§ 5. Cel i zadania

 1. Celem Zakła­du lecz­ni­cze­go jest orga­ni­zo­wa­nie i udzie­la­nie ambu­la­to­ryj­nych świad­czeń zdro­wot­nych – lecz­ni­czych usług spe­cja­li­stycz­nych w zakre­sie zdro­wia psy­chicz­ne­go, zacho­wa­niu, przy­wra­ca­niu i popra­wie zdro­wia oraz wyko­ny­wa­nie innych dzia­łań medycz­nych wyni­ka­ją­cych z pro­ce­su lecze­nia lub prze­pi­sów odręb­nych, regu­lu­ją­cych zasa­dy ich wyko­rzy­sta­nia wobec pacjen­tów wyma­ga­ją­cych świad­czeń ambulatoryjnych.
 2. Do zadań Zakła­du lecz­ni­cze­go należy:
 3. udzie­la­nie ambu­la­to­ryj­nych spe­cja­li­stycz­nych świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie zdro­wia psy­chicz­ne­go, w tym w szcze­gól­no­ści – dia­gno­sty­ka, opi­nio­wa­nie i leczenie;
 4. udzie­la­nie indy­wi­du­al­nych i rodzin­nych porad i konsultacji;
 5. dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne, pro­mo­cja zdro­wia i dzia­ła­nia mają­ce na celu edu­ka­cję i pro­fi­lak­ty­kę zdrowia;
 6. współ­udział w pro­wa­dze­niu badań nauko­wych i prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych w powią­za­niu z udzie­la­niem świad­czeń zdro­wot­nych i pro­mo­cją zdrowia;
 7. współ­uczest­ni­cze­nie w kształ­ce­niu osób do wyko­ny­wa­nia zawo­du psy­cho­lo­ga, psy­cho­te­ra­peu­ty, seksuologa

§ 6. Rodzaj dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej i zakres udzie­la­nych świad­czeń zdrowotnych

 1. Zakład lecz­ni­czy wyko­nu­je dzia­łal­ność lecz­ni­czą w posta­ci ambu­la­to­ryj­nych świad­czeń zdro­wot­nych w dziedzinach:
 2. psy­chia­tria doro­słych oraz dzie­ci i młodzieży
 3. sek­su­olo­gia
 4. psy­cho­lo­gia kliniczna
 5. psy­cho­te­ra­pia

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO; ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA JEDNOSTKI I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 7. Struk­tu­ra organizacyjna

 1. Struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną CM EMPATIA stanowią:
 2. Kie­row­ni­cy CM EMPATIA
 3. Koor­dy­na­tor recepcji

§ 8. Jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na i jej zadania

 1. Jed­nost­ką orga­ni­za­cyj­ną Zakła­du są Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia Iza­bel­la Grzyb oraz Cen­trum Sek­su­olo­gii Empa­tia Mag­da­le­na Krzak.
 2. Do zadań jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej CM EMPATIA, nale­żą w szczególności:
 3. reali­za­cja świad­czeń zdro­wot­nych i innych zadań CM EMPATIA przy­dzie­lo­nych w opar­ciu o posta­no­wie­nia Regu­la­mi­nu, usta­wę z dnia 15 kwiet­nia 2011 r. o dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej oraz inne obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa oraz uchwa­ły osób zarzą­dza­ją­cych Zakładem;
 4. ini­cjo­wa­nie dzia­łań słu­żą­cych sku­tecz­niej­szej reali­za­cji zadań CM EMPATIA;
 5. pro­wa­dze­nie bazy danych obej­mu­ją­cej sfe­ry dzia­łal­no­ści Zakła­du w zakre­sie dzia­ła­nia danej jed­nost­ki organizacyjnej;
 6. prze­strze­ga­nie prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych w zakre­sie gro­ma­dzo­nych informacji;
 7. reali­zo­wa­nie innych zadań, przy­pi­sa­nych zakła­dom lecz­ni­czy­mi i okre­ślo­nych prze­pi­sa­mi pra­wa powszech­nie obowiązującego.

§ 9. Zakres czyn­no­ści pra­cow­ni­ków i współpracowników

 1. Szcze­gó­ło­wy zakres czyn­no­ści pra­cow­ni­ka Zakła­du lecz­ni­cze­go okre­śla umo­wa (zle­ce­nie, o pra­cę) oraz indy­wi­du­al­ny zakres czyn­no­ści pracownika.
 2. Szcze­gó­ło­wy zakres czyn­no­ści współ­pra­cow­ni­ka Zakła­du lecz­ni­cze­go okre­śla umo­wa o świad­cze­nie usług (b2b), spo­rzą­dzo­na w związ­ku z powie­rze­niem okre­ślo­nych czyn­no­ści w CM EMPATIA

§ 10. Kie­ro­wa­nie Zakła­dem oraz współ­dzia­ła­nie wewnątrz Zakładu

 1. Zakła­dem kie­ru­ją i repre­zen­tu­ją na zewnątrz Kie­row­ni­cy CM EMPATIA
 2. Kie­row­ni­ka­mi CM Empa­tia są oso­by pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność gospo­dar­czą wymie­nio­ną w § 2.
 3. Kie­row­ni­cy oraz oso­by wyko­nu­ją­ce pra­cę bądź świad­czą­ce usłu­gi w ramach CM, obo­wią­za­ne są do współ­dzia­ła­nia dla zapew­nie­nia spraw­ne­go i efek­tyw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia Zakła­du pod wzglę­dem dia­gno­stycz­no-lecz­ni­czym i administracyjnym
 4. Współ­dzia­ła­nie odby­wa się z posza­no­wa­niem obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa oraz z posza­no­wa­niem praw pacjenta.

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

§ 11. Orga­ni­za­cja świad­czeń zdrowotnych

 1. W prze­bie­gu pro­ce­su udzie­la­nia świad­czeń zdro­wot­nych uwzględ­nia się:
 2. pra­wa i obo­wiąz­ki pacjen­ta wyni­ka­ją­ce z obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa;
 3. wymo­gi okre­ślo­ne w obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach prawa;
 4. zasa­dy wyni­ka­ją­ce z pro­ce­dur i stan­dar­dów postę­po­wa­nia wdro­żo­ne­go w CM EMPATIA;
 5. zasa­dy wyni­ka­ją­ce z obo­wią­zu­ją­cych stan­dar­dów medycznych.
 6. Zakład i jego pra­cow­ni­cy zobo­wią­zu­ją się zacho­wać w tajem­ni­cy infor­ma­cję zwią­za­ną z pacjen­tem, a uzy­ska­ną w związ­ku z udzie­la­niem świad­czeń zdrowotnych.

§ 12. Godzi­ny otwarcia

 1. CM EMPATIA jest czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8:00 do 21:00, w sobo­ty od 8.00 do 14.00.
 2. Infor­ma­cje o godzi­nach otwar­cia CM EMPATIA są umiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej https:/empatia-krakow.com.pl
 3. Świad­cze­nia zdro­wot­ne udzie­la­ne są w godzi­nach otwar­cia CM EMPATIA, w ter­mi­nie i cza­sie wcze­śniej usta­lo­nym z pra­cow­ni­kiem reje­stra­cji lub spe­cja­li­stą w trak­cie reje­stra­cji świadczenia.

§ 13. Rejestracja

 1. Reje­stra­cja pacjen­tów odby­wa się oso­bi­ście lub za pośred­nic­twem oso­by trzeciej:

a) w sie­dzi­bie CM EMPATIA;

b) tele­fo­nicz­nie;

c) mailo­wo;

d) poprzez stro­nę internetową

e) w przy­pad­ku nie­któ­rych spe­cja­li­stów –przez por­tal znanylekarz.pl

 • Pacjent zgła­sza­jąc się do CM EMPATIA w celu uzy­ska­nia świad­cze­nia zdro­wot­ne­go zobo­wią­za­ny jest mieć przy sobie i oka­zać na wezwa­nie doku­ment potwier­dza­ją­cy tożsamość.

§ 14. Płat­no­ści za świad­cze­nia zdrowotne

 1. Świad­cze­nia zdro­wot­ne udzie­la­ne przez Zakład lecz­ni­czym są dla pacjen­ta odpłatne.
 2. Świad­cze­nia zdro­wot­ne udzie­la­ne w Pod­mio­cie lecz­ni­czym nie są refun­do­wa­ne przez Naro­do­wy Fun­dusz Zdrowia.
 3. Świad­cze­nia zdro­wot­ne są dla pacjen­ta nie­od­płat­ne w przy­pad­kach okre­ślo­nych w art. 15 usta­wy z dnia 15 kwiet­nia 2011 r. o dzia­łal­ność leczniczej.
 4. Świad­cze­nia zdro­wot­ne udzie­la­ne są w ter­mi­nie uzgod­nio­nym z pacjen­tem w ramach moż­li­wo­ści CM EMPATIA, w godzi­nach jego otwarcia.

§ 15. Wyso­kość opłat za świadczenia

 1. Zakład pobie­ra opła­ty zgod­nie z cen­ni­kiem w przy­pad­ku udzie­la­nia świad­cze­nia zdro­wot­ne­go pacjen­to­wi, któ­ry indy­wi­du­al­nie opła­ca wizy­tę (wizy­ta prywatna).
 2. Wyso­kość aktu­al­nych opłat okre­śla cen­nik, znaj­du­ją­cy się na stro­nie www.empatia-krakow.com.pl. Infor­ma­cje na temat cen moż­na też uzy­skać u pra­cow­ni­ka rejestracji.
 3. Opła­ty za usłu­gi dostęp­ne w Cen­trum mogą ulec zmia­nie. Pacjen­ci uczest­ni­czą­cy w cyklicz­nej psy­cho­te­ra­pii są infor­mo­wa­ni o zmia­nach cen­ni­ka przez psy­cho­te­ra­peu­tów, z co naj­mniej dwu­mie­sięcz­nym wyprzedzeniem.
 4. Jeże­li w trak­cie wizy­ty zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne dodat­ko­we świad­cze­nia pacjent obo­wią­za­ny jest zgło­sić się w recep­cji w celu uisz­cze­nia należności.

§ 16. Zasa­dy udzie­la­nia odpłat­nych świad­czeń zdrowotnych

 1. Spóź­nie­nie pacjen­ta na wizy­tę będzie skut­ko­wa­ło skró­ce­niem cza­su jej trwa­nia o dłu­gość spóźnienia.
 2. Jeśli na zapla­no­wa­ną sesję part­ner­ską zja­wia się tyl­ko jeden z part­ne­rów, tera­peu­ta, w zależ­no­ści od usta­leń przy­ję­tych z parą, może odmó­wić pro­wa­dze­nia sesji bez obec­no­ści obu part­ne­rów, co nie zwal­nia z opła­ty za sesję.
 3. Wizy­ty, któ­re nie odby­wa­ją się z powo­du nie­obec­no­ści spe­cja­li­sty nie są płatne.
 4. W przy­pad­ku odwo­ła­nia wizy­ty przez spe­cja­li­stę w mia­rę moż­li­wo­ści jest pro­po­no­wa­ne spo­tka­nie w innym terminie.
 5. W przy­pad­ku spóź­nie­nia spe­cja­li­sty sesja zosta­je prze­dłu­żo­na o czas spóź­nie­nia, lub czas ten zosta­je odro­bio­ny w innym, wspól­nie usta­lo­nym terminie.
 6. Brak obec­no­ści w pro­ce­sie psy­cho­te­ra­pii przez dwie kolej­ne wizy­ty przy jed­no­cze­snym bra­ku ich odwo­ła­nia i bra­ku płat­no­ści skut­ku­je zwol­nie­niem rezer­wa­cji sta­łe­go terminu.
 7. W przy­pad­ku wizyt pierw­szo­ra­zo­wych i kon­sul­ta­cji dia­gno­stycz­nych oraz lekar­skich, dwu­krot­na nie­obec­ność przy jed­no­cze­snym bra­ku odwo­ła­nia wizyt unie­moż­li­wia kon­ty­nu­ację współ­pra­cy z naszym Centrum.
 8. Dia­gno­sty­ka psy­cho­lo­gicz­na dzie­ci pro­wa­dzo­na jest według sche­ma­tu zakła­da­ją­ce­go pierw­szą wizy­tę rodzi­ców bez dziec­ka (dla dzie­ci w wie­ku powy­żej 3 r.ż. lub z dziec­kiem (do 3 r. ż.). Na pierw­szej wizy­cie rodzi­ce zosta­ją poin­for­mo­wa­ni o dal­szym pla­nie dia­gno­stycz­nym oraz ilo­ści koniecz­nych do odby­cia wizyt, co róż­ni się w zależ­no­ści od zgła­sza­nych pro­ble­mów oraz wie­ku dziecka.
 9. W przy­pad­ku agre­syw­ne­go lub nie­zgod­ne­go z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go zacho­wy­wa­nia się pacjen­ta, spe­cja­li­sta ma pra­wo odmó­wić reali­za­cji usługi.

§ 17. Obo­wią­zek nie­sie­nia pomo­cy w sytu­acjach nagłych

 1. Zakład nie może odmó­wić udzie­le­nia świad­cze­nia zdro­wot­ne­go oso­bie, któ­ra potrze­bu­je natych­mia­sto­we­go udzie­le­nia takie­go świad­cze­nia ze wzglę­du na zagro­że­nie życia lub zdro­wia i uza­leż­nić jego udzie­le­nie od uprzed­nie­go uisz­cze­nia opłaty.
 2. Spe­cja­li­sta jest zobo­wią­za­ny do nie­od­płat­ne­go udzie­le­nia pomo­cy w przy­pad­ku zagro­że­nia życia pacjenta.

§ 18. Spo­so­by płatności

 1. Pacjent jest zobo­wią­za­ny do uisz­cze­nia opła­ty za wizytę.
 2. Płat­no­ści za wizy­ty sta­cjo­nar­ne odby­wa­ją się w Reje­stra­cji, przed lub nie­zwłocz­nie po odby­tej wizycie.
 3. Płat­no­ści za wizy­ty onli­ne odby­wa­ją się przed wizy­tą poprzez sys­tem płat­no­ści onli­ne lub prze­le­wem i są warun­kiem jej odby­cia. Dane do prze­le­wu oraz kwo­tę prze­ka­zu­je Reje­stra­cja lub spe­cja­li­sta prowadzący.
 4. Dostęp­ny­mi w CM EMPATIA for­ma­mi płat­no­ści są:

a) gotów­ka;

b) kar­ta płatnicza;

c) BLIK;

e) sys­tem płat­no­ści online

d) wpła­ty na kon­to ( sytu­acje szczególne)

 • W przy­pad­ku płat­no­ści onli­ne za cyklicz­ne sesje psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne, doko­nu­je się jej jed­no­ra­zo­wo za cały mie­siąc z góry, w pierw­szym tygo­dniu miesiąca.
 • Nie­opła­ce­nie wizy­ty onli­ne przed ter­mi­nem skut­ku­je jej nie­odby­ciem, co nie zwal­nia z opła­ty za nią. W trak­cie cyklicz­nych spo­tkań tera­peu­tycz­nych, w szcze­gól­nych sytu­acjach ist­nie­je moż­li­wość omó­wie­nia bra­ku płat­no­ści z tera­peu­tą pro­wa­dzą­cym i usta­le­nia inne­go ter­mi­nu płatności.

§ 19 Zasa­dy odwo­ły­wa­nia wizyt

 1. Jeże­li wizy­ta nie może się odbyć, nale­ży ją odwo­łać prze­ka­zu­jąc infor­ma­cję Recep­cji lub tera­peu­cie prowadzącemu.
 2. Wizy­ta dia­gno­stycz­na (z wyłą­cze­niem dia­gno­sty­ki dzie­ci, psy­chia­trii doro­słych i dzie­ci, kon­sul­ta­cji przed psy­cho­te­ra­pią) może być odwo­ła­na naj­póź­niej 24 godzi­ny przed jej ter­mi­nem. Odwo­ła­nie po tym ter­mi­nie lub nie­po­ja­wie­nie się na wizy­cie skut­ku­je koniecz­no­ścią wnie­sie­nia peł­nej opła­ty, co wyni­ka z koniecz­no­ści zare­zer­wo­wa­nia cza­su spe­cja­li­sty w tym terminie.
 3. Sesje w sta­łym pro­ce­sie psy­cho­te­ra­pii są płat­ne, rów­nież w przy­pad­ku nie­obec­no­ści pacjen­ta, z wyjąt­kiem usta­lo­ne­go z co naj­mniej mie­sięcz­nym wyprze­dze­niem okre­su urlo­pu. Dopusz­czal­ne są dwie nie­płat­ne nie­obec­no­ści w cią­gu roku.
 4. Zasa­dy obec­no­ści i płat­no­ści mogą być ponad­to usta­la­ne indy­wi­du­al­nie z tera­peu­tą i w zależ­no­ści od spo­so­bu pra­cy psy­cho­te­ra­peu­ty mogą nie­co się różnić.
 5. Nie­odby­cie lub nie­odwo­ła­nie sesji według powyż­szych zasad jest odpłat­ne nie­za­leż­nie od jej przy­czy­ny i od wyda­rzeń losowych.

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI ZAKŁADAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

§ 20. Współ­pra­ca z inny­mi zakładami

 1. W celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­wo­ści lecze­nia pacjen­tów oraz cią­gło­ści prze­bie­gu pro­ce­su udzie­la­nia świad­czeń zdro­wot­nych, Zakład współ­dzia­ła z inny­mi zakła­da­mi wyko­nu­ją­cy­mi dzia­łal­ność lecz­ni­czą lub udzie­la­ją­cy­mi świad­czeń zdro­wot­nych na rzecz tych pacjentów.
 2. Współ­dzia­ła­nie z inny­mi zakła­da­mi wyko­nu­ją­cy­mi dzia­łal­ność lecz­ni­czą odby­wa się z posza­no­wa­niem obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa oraz z posza­no­wa­niem praw pacjenta.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI W ZAKŁADZIE LECZNICZYM

§ 21. Spo­rzą­dza­nie dokumentacji

 1. Zakład pro­wa­dzi doku­men­ta­cję doty­czą­cą orga­ni­za­cji i funk­cjo­no­wa­nia Zakładu.
 2.  Zakład pro­wa­dzi doku­men­ta­cją medycz­ną osób korzy­sta­ją­cych ze świad­czeń zdro­wot­nych oraz zapew­nia ochro­nę i pouf­ność danych zawar­tych w tej doku­men­ta­cji, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, a w przy­pad­ku udzie­la­nia świad­czeń zdro­wot­nych finan­so­wa­nych przez płat­ni­ka inne­go niż pacjent – tak­że zgod­nie z wymo­ga­mi okre­ślo­ny­mi przez płat­ni­ka świadczeń.
 3. Doku­men­ta­cja medycz­na pro­wa­dzo­na jest w posta­ci elek­tro­nicz­nej, w sys­te­mie My Dr.

§ 22. Treść doku­men­ta­cji medycznej

 1. Doku­men­ta­cję medycz­ną w Pod­mio­cie pro­wa­dzi się zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa powszech­nie obowiązującego.
 2. W przy­pad­ku koniecz­no­ści popra­wie­nia wpi­su elek­tro­nicz­ne­go z zakoń­czo­nej wizy­ty nie wol­no mody­fi­ko­wać wpi­su pod­sta­wo­we­go, lecz nale­ży utwo­rzyć nowy wpis i wska­zać, do któ­rej wizy­ty się odno­si. Każ­da zmia­na wpi­su musi zawie­rać wska­za­nie przy­czy­ny modyfikacji.
 3. Wszel­kie doku­men­ty, któ­re wyma­ga­ją pisem­ne­go pod­pi­su pacjen­ta (np. upo­waż­nie­nie do udzie­la­nia infor­ma­cji o sta­nie zdro­wia), nie­zwłocz­nie prze­ka­zu­je się po zakoń­cze­niu wizy­ty do rejestracji.

§ 23. Prze­cho­wy­wa­nie dokumentacji

 1. Zakład pro­wa­dzi i prze­cho­wu­je doku­men­ta­cję medycz­ną, o któ­rej mowa w § 26 ust. 1, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami.
 2. Doku­men­ta­cja medycz­na prze­cho­wy­wa­na jest w pomiesz­cze­niach wyko­ny­wa­nia świad­czeń zdro­wot­nych ( pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści) przez CM EMPATIA a tak­że na ser­we­rach zewnętrz­nych sys­te­mu My Dr.
 3. Doku­men­ta­cja admi­ni­stra­cyj­na i pra­cow­ni­cza prze­cho­wy­wa­na jest w pomiesz­cze­niach sie­dzi­by CM EMPATIA.
 4. Doku­men­ty rachun­ko­we oraz doku­men­ta­cję kadro­wą prze­cho­wu­je zewnętrz­ne biu­ro rachunkowe.

§ 24. Rodza­je doku­men­ta­cji medycznej

 1. Zada­niem CM EMPATIA jest pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji medycz­nej zwią­za­nej z udzie­la­niem pacjen­tom świad­czeń zdro­wot­nych. Od 15.09.2023 r. doku­men­ta­cja jest prze­cho­wy­wa­na w for­mie elek­tro­nicz­nej. Doku­men­ta­cja medycz­na skła­da się z:

1) doku­men­ta­cji indy­wi­du­al­nej wewnętrznej;

2) doku­men­ta­cji indy­wi­du­al­nej zewnętrznej;

3) wewnętrz­nej doku­men­ta­cji zbiorczej.

 • Doku­men­ta­cję indy­wi­du­al­ną wewnętrz­ną sta­no­wi histo­ria zdro­wia i cho­ro­by pacjen­ta oraz ory­gi­nal­ne for­mu­la­rze testów psychologicznych.
 • Doku­men­ta­cję indy­wi­du­al­ną zewnętrz­ną stanowią:

a) skie­ro­wa­nia do szpi­ta­la lub innych zakła­dów zewnętrznych;

b) skie­ro­wa­nia na bada­nia dia­gno­stycz­ne lub konsultacje;

c) zaświad­cze­nia;

d) opi­nie lekarskie;

e) zwol­nie­nia lekarskie;

f) opi­nie psychologiczne

 • Wewnętrz­ną doku­men­ta­cję zbior­czą sta­no­wi w szcze­gól­no­ści rejestr przy­ję­tych pacjen­tów – w for­mie elektronicznej;
 • CM EMPATIA pro­wa­dzi archi­wum doku­men­ta­cji medycz­nej pacjentów.
 • Wewnętrz­na doku­men­ta­cja medycz­na pacjen­ta, któ­re­mu CM EMPATIA udzie­li­ło świad­cze­nia zdro­wot­ne­go, sta­no­wi wła­sność Zakła­du lecz­ni­cze­go i prze­cho­wy­wa­na jest w posta­ci elektronicznej.

§ 25. Udo­stęp­nia­nie doku­men­ta­cji medycznej

 1. Zakład udo­stęp­nia doku­men­ta­cję medycz­ną pacjen­tom, ich przed­sta­wi­cie­lom usta­wo­wym lub oso­bom przez nich upo­waż­nio­nym, a tak­że oso­bom bli­skim oraz innym zakła­dom lub orga­nom upraw­nio­nym na pod­sta­wie art. 26 usta­wy z dnia 6 listo­pa­da 2008 r. o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjenta
 2.  Doku­men­ta­cja medycz­na jest udostępniana:
 3. do wglą­du w CM EMPATIA;
 4. poprzez spo­rzą­dze­nie jej wycią­gów, odpi­sów, kopii lub wydruków;
 5. na żąda­nie orga­nów wła­dzy publicz­nej albo sądów powszechnych;
 6. wyda­nie kopii doku­men­ta­cji medycz­nej potwier­dzo­nej za zgod­ność z ory­gi­na­łem przez specjalista/ psychologa/psychoterapeuty pro­wa­dzą­ce­go lub Kie­row­ni­ka pla­ców­ki, pacjen­to­wi lub oso­bie wska­za­nej jako upo­waż­nio­na przez pacjen­ta, po wcze­śniej­szym oka­za­niu doku­men­tu toż­sa­mo­ści i wypeł­nie­niu wnio­sku o wyda­nie doku­men­ta­cji medycznej.
 7. Kopię doku­men­ta­cji medycz­nej udo­stęp­nia się na wnio­sek o wyda­nie doku­men­ta­cji. Zakład zobo­wią­za­ny jest do wyda­nia kopii doku­men­ta­cji medycz­nej bez zbęd­nej zwło­ki. Mak­sy­mal­ny czas na udo­stęp­nie­nie doku­men­ta­cji medycz­nej (jako „spra­wy” nie­skom­pli­ko­wa­nej szcze­gól­nie), zgod­nie z art. 35 § 3 k.p.a., powi­nien trwać nie dłu­żej niż miesiąc.
 8. Udo­stęp­nia­nie doku­men­ta­cji medycz­nej nastę­pu­je w try­bie zapew­nia­ją­cym zacho­wa­nie pouf­no­ści i ochro­ny danych osobowych.
 9. W przy­pad­ku wyda­nia na żąda­nie upraw­nio­nych orga­nów i insty­tu­cji ory­gi­na­łów doku­men­ta­cji medycz­nej w CM EMPATIA nale­ży pozo­sta­wić kopię lub peł­ny odpis wyda­nej dokumentacji.
 10. Za udo­stęp­nia­nie doku­men­ta­cji medycz­nej w for­mie wycią­gów, odpi­sów, kopii albo wydru­ków Zakład nie pobie­ra opłaty

§ 26. Prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji i danych osobowych

 1. Zakres danych umiesz­cza­nych w indy­wi­du­al­nej i zbior­czej wewnętrz­nej doku­men­ta­cji medycz­nej pro­wa­dzo­nej przez CM EMPATIA okre­śla­ją odręb­ne przepisy.
 2. Ruch cho­rych może być reje­stro­wa­ny za pomo­cą sys­te­mu ewi­den­cji elektronicznej.
 3. Zbio­ry infor­ma­cji spo­rzą­dzo­ne i utrwa­lo­ne na kom­pu­te­ro­wych nośni­kach infor­ma­cji pro­wa­dzo­ne są z zacho­wa­niem selek­tyw­no­ści dostę­pu do zbio­ru infor­ma­cji, w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy dostęp oso­bom nie­upraw­nio­nym oraz zapew­nia­ją­cy ochro­nę przed znisz­cze­niem i utratą.
 4. Pacjent wyra­ża zgo­dę, aby spe­cja­li­ści pro­wa­dzą­cy wizy­ty w naszym Cen­trum mogli kon­sul­to­wać się w spra­wie wspól­nie pro­wa­dzo­ne­go pacjenta.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA; REKLAMACJE

§ 27. Pra­wa pacjenta

 1. Pacjen­to­wi korzy­sta­ją­ce­mu ze świad­czeń zdro­wot­nych przy­słu­gu­ją pra­wa okre­ślo­ne w usta­wie z dnia 6 listo­pa­da 2008 r. o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta oraz w prze­pi­sach odrębnych.
 2. Infor­ma­cja o pra­wach pacjen­ta udo­stęp­nia­na jest w CM EMPATIA poprzez: oka­za­nie prze­pi­sów usta­wy na wnio­sek pacjenta.

§ 28. Pra­wo do informacji

 1. Pacjent ma pra­wo do uzy­ska­nia peł­nej infor­ma­cji na temat swo­je­go sta­nu zdro­wia z moż­li­wo­ścią zada­wa­nia pytań i uzy­ski­wa­nia wyczer­pu­ją­cych odpowiedzi.
 2. Pacjent, w tym mało­let­ni po ukoń­cze­niu 16 roku życia, ma pra­wo do uzy­ska­nia od spe­cja­li­sty infor­ma­cji o swo­im sta­nie zdro­wia, roz­po­zna­niu, pro­po­no­wa­nych i moż­li­wych meto­dach dia­gno­stycz­nych, lecz­ni­czych, dają­cych się prze­wi­dzieć następ­stwach ich zasto­so­wa­nia albo zanie­cha­nia, wyni­kach lecze­nia oraz rokowaniu.
 3. Wizy­ta oso­by mało­let­niej u spe­cja­li­sty nie może odbyć się bez zgo­dy opie­ku­na usta­wo­we­go, ale w celu wdro­że­nia lecze­nia musi być zgo­da łącz­na tj. oso­by mało­let­niej powy­żej 16 r. ż. oraz opie­ku­na ustawowego.
 4. Udzie­la­nie infor­ma­cji innym oso­bom może mieć miej­sce wyłącz­nie za zgo­dą pacjenta.

§ 29. Zgo­da pacjenta

 1. Prze­pro­wa­dza­nie bada­nia lub udzie­le­nie inne­go świad­cze­nia zdro­wot­ne­go może być wyko­na­ne po wyra­że­niu zgo­dy przez pacjen­ta na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach pra­wa powszech­nie obowiązującego.
 2. Zgo­da pacjen­ta na nie­któ­re świad­cze­nia zdro­wot­ne udzie­la­na jest na for­mu­la­rzach zgo­dy lub w for­mie elektronicznej.

§ 30. Obo­wiąz­ki spe­cja­li­sty w zakre­sie informowania

 1. Obo­wiąz­kiem spe­cja­li­sty jest udzie­lić pacjen­to­wi wszel­kich infor­ma­cji nie­zbęd­nych do świa­do­me­go wyra­że­nia zgo­dy na poszcze­gól­ne świad­cze­nia zdrowotne.
 2. W przy­pad­ku, w któ­rym pacjent odma­wia pod­da­nia się bada­niom dia­gno­stycz­nym lub świad­cze­niom zdro­wot­nym, spe­cja­li­sta obo­wią­za­ny jest poin­for­mo­wać pacjen­ta o nega­tyw­nych następ­stwach, któ­re mogą wynik­nąć z nie­wy­ko­na­nia świad­cze­nia. Jeże­li pacjent nadal odma­wia pod­da­nia się bada­niom dia­gno­stycz­nym lub świad­cze­niom lecz­ni­czym zle­co­nym przez spe­cja­li­sta, spe­cja­li­sta ma pra­wo zwró­ce­nia się do pacjen­ta o zło­że­nie sto­sow­ne­go oświad­cze­nia na piśmie.

§ 31. Zasa­dy udzie­la­nia świad­czeń zdro­wot­nych małoletnim

 1. Pacjent do momen­tu ukoń­cze­nia 18 roku życia korzy­sta ze świad­czeń zdro­wot­nych jedy­nie w obec­no­ści przed­sta­wi­cie­la ustawowego.
 2. Pacjent może być przy­ję­ty na pla­no­wą wizy­tę w obec­no­ści opie­ku­na fak­tycz­ne­go, o ile przed­sta­wi­ciel usta­wo­wy wyra­zi na to zgo­dę w for­mie pisem­nej lub ustnej.
 3. Pacjent pomię­dzy 16 a 18 rokiem życia może być przy­ję­ty bez przed­sta­wi­cie­la usta­wo­we­go lub opie­ku­na fak­tycz­ne­go, o ile przed­sta­wi­ciel usta­wo­wy wyra­zi na to pisem­ną zgodę.

§ 32. Doku­men­to­wa­nie zgody

Wszyst­kie oko­licz­no­ści zwią­za­ne z udzie­le­niem zgo­dy przez pacjen­ta lub jej odmo­wą    pod­le­ga­ją wpi­so­wi do histo­rii pacjenta.

§ 33. Infor­ma­cje dla pacjenta

 1. Zakład lecz­ni­czy infor­mu­je pacjen­ta, że warun­ka­mi usta­le­nia rze­czy­wi­ste­go sta­nu zdro­wia pacjen­ta są:
 2. udzie­la­nie praw­dzi­wej i moż­li­wie peł­nej infor­ma­cji o swo­im sta­nie zdro­wia, dole­gli­wo­ściach, obja­wach i oko­licz­no­ściach ich powsta­nia bądź odczuwania;
 3. oka­zy­wa­nie na wezwa­nie spe­cja­li­sta wyni­ków badań lub doku­men­ta­cji medycz­nej z innych zakła­dów leczniczych;
 4. w razie potrze­by wyko­ny­wa­nie zale­ca­nych badań diagnostycznych.
 5. Zakład lecz­ni­czy infor­mu­je pacjen­ta, że warun­kiem sku­tecz­no­ści lecze­nia jest prze­strze­ga­nie zale­ceń specjalisty.
 6. Zakład lecz­ni­czy infor­mu­je, że nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za rze­czy war­to­ścio­we nale­żą­ce do pacjen­ta, w tym okry­cia wierzchnie.

§ 34. Obo­wiąz­ki pacjenta

 1. Do obo­wiąz­ków pacjen­ta należy:
 2. prze­strze­ga­nie regu­la­mi­nu Zakła­du leczniczego;
 3. prze­strze­ga­nie zaka­zów obo­wią­zu­ją­cych w CM EMPATIA;
 4. prze­strze­ga­nie zasad higie­ny osobistej;
 5. sto­so­wa­nie się do prze­pi­sów o bez­pie­czeń­stwie, higie­nie i zagro­że­niu pożarowym;
 6. posia­da­nie przy sobie doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go tożsamość;
 7. sza­no­wa­nie mie­nia Zakła­du leczniczego:
 8. zacho­wa­nie sto­sow­nej ciszy w pocze­kal­ni w trak­cie ocze­ki­wa­nia na wizytę.
 • Pacjent może zostać zobo­wią­za­ny przez pra­cow­ni­ka recep­cji lub oso­bę z per­so­ne­lu medycz­ne­go do oka­za­nia doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go toż­sa­mość. W razie bra­ku oka­za­nia lub odmo­wy oka­za­nia takie­go doku­men­tu per­so­nel może odmó­wić zare­je­stro­wa­nia na wizy­tę lub prze­pro­wa­dze­nia wizyty.
 • Korzy­sta­nie przez pacjen­tów z tele­fo­nów komór­ko­wych powin­no się odby­wać w spo­sób nie stwa­rza­ją­cy uciąż­li­wo­ści dla innych pacjen­tów i per­so­ne­lu medycz­ne­go. Zabra­nia się pro­wa­dze­nia roz­mów tele­fo­nicz­nych w cza­sie wizyt.

§ 35. Zakazy

 1. Zaka­zu­je się na tere­nie CM EMPATIA pro­wa­dze­nia wszel­kiej dzia­łal­no­ści akwi­zy­cyj­nej i han­dlo­wej bez uzy­ska­nia uprzed­niej zgo­dy kie­row­nic­twa CM EMPATIA.
 2. Zaka­zu­je się pale­nia tyto­niu, w tym papie­ro­sów elek­tro­nicz­nych, spo­ży­wa­nia alko­ho­lu oraz uży­wa­nia jakich­kol­wiek środ­ków psy­cho­ak­tyw­nych na tere­nie CM EMPATIA.
 3. Zaka­zu­je się wpro­wa­dza­nia zwie­rząt na teren CM EMPATIA z wyjąt­kiem psa asy­stu­ją­ce­go oso­bie niewidomej.

§ 36. Reklamacje

 1. Pacjent, któ­re­go pra­wa zosta­ły naru­szo­ne w trak­cie korzy­sta­nia ze świad­czeń zdro­wot­nych w CM EMPATIA, ma pra­wo do zło­że­nia reklamacji.
 2. Rekla­ma­cje skła­da się w for­mie pisem­nej, ust­nej w rejestracji/telefonicznie lub na adres mailo­wy sekretariat@empatia-krakow.pl.
 3. Odpo­wiedź na rekla­ma­cję jest udzie­la­na listow­nie lub mailo­wo w ter­mi­nie 14 dni robo­czych od dnia zło­że­nia rekla­ma­cji, z zastrze­że­niem ust. 4.
 4. W spra­wach zawi­łych lub w przy­pad­kach wyma­ga­ją­cych pod­ję­cia czyn­no­ści wyja­śnia­ją­cych albo skie­ro­wa­nia wystą­pie­nia do innych jed­no­stek lub insty­tu­cji odpo­wiedź na rekla­ma­cję powin­na być udzie­lo­na w ter­mi­nie 1 mie­sią­ca od dnia zło­że­nia rekla­ma­cji. W wyjąt­ko­wych przy­pad­kach ter­min ten może być prze­dłu­żo­ny na okres do 2 miesięcy.

ZASADY WSPÓŁPRACY ZE SPECJALISTAMI

§ 37. Obo­wiąz­ki osób wyko­nu­ją­cych zawo­dy medyczne

Obo­wiąz­kiem osób wyko­nu­ją­cych zawo­dy medycz­ne jest w szczególności:

 1. punk­tu­al­ne roz­po­czy­na­nie pra­cy zgod­nie z usta­lo­nym gra­fi­kiem wizyt:
 2. infor­mo­wa­nie kie­row­nic­twa oraz sekre­ta­ria­tu o pla­no­wa­nych nie­obec­no­ściach w pra­cy z mini­mum 2‑tygodniowym wyprzedzeniem;
 3. pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji medycz­nej zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa oraz wytycz­ny­mi Zakła­du leczniczego;
 4.  wery­fi­ka­cja gra­fi­ku wizyt w celu wyklu­cze­nia moż­li­wo­ści pomi­nię­cia pacjen­ta umó­wio­ne­go na wizytę:
 5. infor­mo­wa­nie na piśmie o pro­ble­mach powsta­łych przy wyko­ny­wa­niu świad­czeń zdro­wot­nych, w tym o spo­rach z pacjen­ta­mi w związ­ku z wyko­ny­wa­ny­mi świad­cze­nia­mi zdrowotnymi;
 6. sto­so­wa­nie się do zasad bez­pie­czeń­stwa sys­te­mu IT CM EMPATIA (logo­wa­nie, wylo­go­wy­wa­ni się po zakoń­cze­niu wizy­ty oraz nie­prze­ka­zy­wa­nie danych logo­wa­nia oso­bom trzecim);
 7.  wery­fi­ko­wa­nie toż­sa­mo­ści pacjen­ta zgła­sza­ją­ce­go się na wizytę;
 8. infor­mo­wa­nie pacjen­tów o dopła­tach za wyko­na­ne dodat­ko­wo świad­cze­nia i koniecz­no­ści ich uiszczania;
 9. sta­ły roz­wój kom­pe­ten­cji, uczest­ni­cze­nie w super­wi­zjach, zebra­niach i szko­le­niach orga­ni­zo­wa­nych przez CM EMPATIA.
 10. Uczest­ni­cze­nie w super­wi­zjach indy­wi­du­al­nych przez oso­by pro­wa­dzą­ce pro­ce­sy psychoterapeutyczne

§ 38. Zaka­zy doty­czą­ce osób wyko­nu­ją­cych zawo­dy medyczne

Oso­bom wyko­nu­ją­cym zawo­dy medycz­ne nie wolno:

 1. pobie­rać jakich­kol­wiek dodat­ko­wych opłat od pacjen­tów lub ich rodzin z tytu­łu wyko­ny­wa­nia świad­czeń zdro­wot­nych, poza płat­no­ścią w recepcji;
 2. przyj­mo­wać przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych firm far­ma­ceu­tycz­nych bez uprzed­niej zgo­dy kie­row­nic­twa CM EMPATIA
 3. udzie­lać świad­czeń zdro­wot­nych pacjen­tom nie­za­re­je­stro­wa­nym, z wyjąt­kiem sytu­acji, o któ­rych mowa w art. 30 usta­wy z dnia 5 grud­nia 1996 r. o zawo­dach specjalista:
 4. prze­ka­zy­wać jakich­kol­wiek danych pacjen­tów do zakła­dów lub osób trze­cich nie­współ­pra­cu­ją­cych z CM EMPATIA

SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU LECZNICZEGO

§ 39. Kie­ro­wa­nie zakła­dem leczniczym

 1. Kie­ro­wa­nie Zakła­dem lecz­ni­czym nale­ży do kom­pe­ten­cji Kie­row­ni­ków placówki.
 2. Kie­row­nik CM EMPATIA na pod­sta­wie sto­sow­nych umów lub peł­no­moc­nictw może powie­rzyć kie­ro­wa­nie zakre­sem prac orga­ni­za­cyj­nych pla­ców­ki wska­za­nym pracownikom.
 3. Do kom­pe­ten­cji osób zarzą­dza­ją­cych Zakła­dem lecz­ni­czym należy:
 4. Zapew­nia­nie mery­to­rycz­ne­go nad­zo­ru nad pra­cą zespo­łu, poprzez usta­la­nie stan­dar­dów zgod­nych z aktu­al­ną wie­dzą, a tak­że udzie­la­nie wspar­cia mery­to­rycz­ne­go człon­kom zespołu;
 5. repre­zen­to­wa­nie Zakła­du na zewnątrz;
 6. pro­wa­dze­nie bie­żą­cych spraw Zakła­du zwią­za­nych z admi­ni­stro­wa­niem i orga­ni­za­cją jego pracy;
 7. zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia Zakła­du lecz­ni­cze­go – zgod­nie z jego celem i strategią
 8. koor­dy­no­wa­nie i nad­zo­ro­wa­nie pra­cy poszcze­gól­nych pra­cow­ni­ków w celu osią­gnię­cia przez ośro­dek jak naj­lep­szej efek­tyw­no­ści i zamie­rzo­nych wyników;
 9. kształ­to­wa­nie dobre­go imie­nia i pozy­tyw­ne­go wize­run­ku fir­my wśród pra­cow­ni­ków oraz na rynku;
 10. podej­mo­wa­nie decy­zji w spra­wach współ­pra­cy gospo­dar­czej z inny­mi zakładami;
 11. podej­mo­wa­nie decy­zji w spra­wach zwią­za­nych z nawią­zy­wa­niem, zmia­ną i roz­wią­zy­wa­niem sto­sun­ku pracy;
 12. kie­ro­wa­nie pra­cą pod­le­głe­go personelu;
 13. wyda­wa­nie zarzą­dzeń wewnętrz­nych regu­lu­ją­cych bie­żą­cą dzia­łal­ność Zakładu.
 14. Nasze Cen­trum zobo­wią­zu­je się do regu­lar­ne­go dba­nia o wyso­kie stan­dar­dy lecze­nia poprzez super­wi­zję zespo­łu, pro­wa­dzo­ną przez upraw­nio­ną do tego oso­bę spo­za pla­ców­ki, uczest­nic­two w szko­le­niach aktu­ali­zu­ją­cych wie­dzę spe­cja­li­stycz­ną oraz zebra­nia zespołu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40. Zagad­nie­nia dodatkowe

 1. Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem pod­pi­sa­nia przez oso­by zarzą­dza­ją­ce Zakła­dem leczniczym.
 2. Z tre­ścią Regu­la­mi­nu zosta­ją zapo­zna­ni wszy­scy pra­cow­ni­cy Zakła­du leczniczego.
 3. Zmia­ny Regu­la­mi­nu będą wpro­wa­dzo­ne pisem­nie i poda­wa­ne do wia­do­mo­ści pra­cow­ni­ków i pacjentów