ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

dr n. zdr. Izabella Grzyb

specjalista psycholog kliczniczny, psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, kierownik poradni psychoterapeutycznej oraz diagnozy i terapii dzieci

Godziny przyjęć


Telefon


Wykształ­ce­nie:

 • psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski (2002)
 • 4‑letni kurs psy­cho­te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej, Zakład Psy­cho­te­ra­pii Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Kra­ko­wie (2009)
 • tytuł dok­to­ra nauk o zdro­wiu, Col­le­gium Medi­cum Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, temat pra­cy: Czyn­ni­ki psy­cho­lo­gicz­ne w etio­pa­to­ge­ne­zie poro­dów przed­wcze­snych (2016)
 • ukoń­czo­na egza­mi­nem spe­cja­li­za­cja z psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej w zakre­sie psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej dzie­ci i mło­dzie­ży (2019)

Moją fascy­na­cją zawo­do­wą jest roz­wój dziec­ka od naj­wcze­śniej­szych mie­się­cy życia, zarów­no ten nor­ma­tyw­ny jak i nie­pra­wi­dło­wy. Dia­gno­sty­ka dzie­ci jest pro­ce­sem tak trud­nym, jak pasjo­nu­ją­cym i wyma­ga­ją­cym od kli­ni­cy­sty cią­głe­go dokształ­ca­nia, a ja przez całe swo­je życie zawo­do­we, odczu­wam głód wie­dzy i potrze­bę nie­ustan­nej nauki. Być może dla­te­go moja dro­ga w zawo­dzie kil­ka razy zmie­ni­ła kierunek.

Zaczy­na­łam jako psy­cho­te­ra­peu­ta doro­słych, potem zaję­łam się, co zresz­tą kon­ty­nu­uję ponie­kąd do dziś, dia­gno­sty­ką i kon­sul­ta­cja­mi kobiet leczą­cych się z powo­du nie­płod­no­ści oraz w cią­ży i po poro­dzie. Dla mnie był to inte­lek­tu­al­nie wyjąt­ko­wo płod­ny czas, bo nie­mal rów­no­le­gle uro­dzi­ła się moja pra­ca dok­tor­ska, a tak­że zacie­ka­wie­nie roz­wo­jem, wzmoc­nio­ne pra­cą w Oddzia­le Inten­syw­nej Tera­pii Nowo­rod­ka. Stąd też w ogó­le dzie­ci na mojej dro­dze zawo­do­wej. Po ukoń­cze­niu spe­cja­li­za­cji mia­łam już pew­ność, że dia­gno­sty­ka i pro­fi­lak­ty­ka roz­wo­ju naj­młod­szych pacjen­tów, to coś co daje mi naj­więk­szą fraj­dę w pracy.

Pomi­mo, że w 2011 roku zało­ży­łam Empa­tię, a obec­nie kie­ru­ję zespo­łem psy­cho­lo­gów, nie mogę żyć bez szpi­ta­la. Od 2011 roku nie­prze­rwa­nie zwią­za­na jestem ze Szpi­ta­lem Gine­ko­lo­gicz­no-Położ­ni­czym Uja­stek. Od 2009 kon­sul­tu­ję też pacjen­tów Cen­trum Medycz­ne­go Macie­rzyń­stwo. Pra­co­wa­łam tak­że w Woje­wódz­kim Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym im. św. Ludwi­ka oraz w Kli­ni­ce Psy­chia­trii Doro­słych Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Krakowie.

Obsza­ry pra­cy w Empatii:

 • kon­sul­ta­cje kobiet leczą­cych się z powo­du nie­płod­no­ści oraz w cią­ży i po porodzie
 • pro­fi­lak­ty­ka roz­wo­ju u dzie­ci z grup ryzy­ka (głów­nie wcześniaki)
 • dia­gno­sty­ka psy­cho­lo­gicz­na przy podej­rze­niu ADHD lub cech nad­po­bu­dli­wo­ści, impulsywności
 • dia­gno­sty­ka psy­cho­lo­gicz­na przy podej­rze­niu cało­ścio­wych zabu­rzeń roz­wo­ju ‑autyzm, Zespół Aspergera
 • dia­gno­sty­ka psy­cho­lo­gicz­na dzie­ci z zabu­rze­nia­mi roz­wo­ju mowy
 • bada­nie roz­wo­ju, inte­li­gen­cji, funk­cji poznaw­czych u dzie­ci z trud­no­ścia­mi ucze­nia, zabu­rze­nia­mi uwa­gi lub inny­mi trud­no­ścia­mi rozwojowymi
 • bada­nie inte­li­gen­cji – z poda­niem war­to­ści IQ oraz lepiej i sła­biej roz­wi­nię­tych funk­cji u dzie­ci pra­wi­dło­wo roz­wi­ja­ją­cych się (okre­śle­nie ście­żek roz­wo­ju), z trud­no­ścia­mi w ucze­niu oraz dzie­ci z wybit­ny­mi uzdolnieniami
 • oce­na goto­wo­ści szkol­nej (nie pro­wa­dzę jed­nost­ki oświa­to­wej, dla­te­go opi­nia może być wyko­rzy­sta­na dla Pań­stwa wie­dzy, ale może nie być respek­to­wa­na przez szkołę)
 • dia­gno­sty­ka róż­ni­co­wa dzie­ci spra­wia­ją­cych pro­ble­my z zacho­wa­niem w przed­szko­lu i szkole