ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

dr n. zdr. Izabella Grzyb

specjalista psycholog kliczniczny, psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, kierownik poradni psychoterapeutycznej oraz diagnozy i terapii dzieci

Godziny przyjęć


Poradnia psychoterapeutyczna

ponie­dzia­łek 12–18,
czwar­tek 8–14

Poradnia diagnozy i terapii dzieci

ponie­dzia­łek 12–18,
czwar­tek 8–14

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski (2002)
  • 4‑letni kurs psy­cho­te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej, Zakład Psy­cho­te­ra­pii Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Kra­ko­wie (2009)
  • tytuł dok­to­ra nauk o zdro­wiu, Col­le­gium Medi­cum Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, temat pra­cy: Czyn­ni­ki psy­cho­lo­gicz­ne w etio­pa­to­ge­ne­zie poro­dów przed­wcze­snych (2016)
  • ukoń­czo­na egza­mi­nem spe­cja­li­za­cja z psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej w zakre­sie psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej dzie­ci i mło­dzie­ży (2019)

Jestem spe­cja­li­stą psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej dzie­ci i mło­dzie­ży, dok­to­rem nauk o zdro­wiu. W krę­gu moich zain­te­re­so­wań zawo­do­wych są ścież­ki roz­wo­ju – zarów­no te pra­wi­dło­we jak i odbie­ga­ją­ce od nor­my. W codzien­nej pra­cy zaj­mu­ję się głów­nie dia­gno­sty­ką dzie­ci z podej­rze­niem zabu­rzeń neu­ro­ro­zwo­jo­wych, przede wszyst­kim zabu­rzeń ze spek­trum auty­zmu, ADHD, zabu­rzeń roz­wo­ju języ­ka i komu­ni­ka­cji. Prze­pro­wa­dzam bada­nia neu­rop­sy­cho­lo­gicz­ne u pacjen­tów z róż­ny­mi roz­po­zna­nia­mi pod­sta­wo­wy­mi, a tak­że oce­niam roz­wój naj­młod­szych pacjen­tów (nie­mow­ląt i małych dzie­ci), tak­że – albo przede wszyst­kim – tych z grup ryzy­ka (wcze­śnia­ki, dzie­ci z obcią­że­nia­mi oko­ło­po­ro­do­wy­mi). Przyj­mu­ję pacjen­tów od uro­dze­nia do 18 r.ż.

W swo­jej pra­cy kła­dę szcze­gól­ny nacisk na dogłęb­ną dia­gno­sty­kę, zgod­ną ze stan­dar­da­mi psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej, ale tak­że na kon­takt z małym pacjen­tem oraz komu­ni­ka­cję z rodzicami.

Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam w kra­kow­skich szpi­ta­lach: Dzie­cię­cym Szpi­ta­lu im. Św. Ludwi­ka oraz Szpi­ta­lu Uni­wer­sy­tec­kim. Od kil­ku­na­stu lat pra­cu­ję w Oddzia­le Inten­syw­nej Tera­pii i Pato­lo­gii Nowo­rod­ka Szpi­ta­la Uja­stek w Krakowie.

Jestem człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go i Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go. Pro­wa­dzę wykła­dy dla psy­cho­lo­gów w trak­cie spe­cja­li­za­cji z psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej. W Cen­trum Medycz­nym Empa­tia kie­ru­ję zespo­łem psy­cho­lo­gów, psy­cho­te­ra­peu­tów i psychiatrów.

Obsza­ry pra­cy w Empatii:

  •  dia­gno­za w kie­run­ku spek­trum autyzmu
  • dia­gno­za ADHD
  • dia­gno­za zabu­rzeń roz­wo­ju mowy i komunikacji
  • dia­gno­sty­ka neuropsychologiczna
  • bada­nie funk­cji poznaw­czych, bada­nie inteligencji
  • bada­nie roz­wo­ju psychomotorycznego