ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

lek. med. Agnieszka Wierzbicka-Fijołek

lekarz medycyny, rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży

Godziny przyjęć


Poradnia diagnozy i terapii dzieci

śro­da 16–21

Telefon


Jestem lekar­ką w trak­cie ostat­nie­go roku szko­le­nia spe­cja­li­za­cyj­ne­go z psy­chia­trii dzie­ci i mło­dzie­ży, ze zda­nym Pań­stwo­wym Egza­mi­nem Spe­cja­li­za­cyj­nym. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wam w Woje­wódz­kim Spe­cja­li­stycz­nym Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym im. św. Ludwi­ka w Kra­ko­wie w ramach pra­cy w oddzia­le cało­do­bo­wym, gdzie peł­nię rów­nież dyżu­ry, w oddzia­le dzien­nym oraz przyj­mu­jąc pacjen­tów w Porad­ni Zdro­wia Psychicznego.

W pra­cy waż­ne jest dla mnie indy­wi­du­al­ne podej­ście do każ­de­go pacjen­ta i każ­dej pacjent­ki, tak aby móc dobrać postę­po­wa­nie jak naj­le­piej odpo­wia­da­ją­ce potrze­bom. Zafa­scy­no­wa­ną psy­chi­ką czło­wie­ka w okre­sie jego naj­in­ten­syw­niej­sze­go roz­wo­ju dostrze­gam tak­że klu­czo­wą rolę rodzi­ny w życiu dziec­ka i nasto­lat­ka. Swo­ją wie­dzę pogłę­biam poprzez regu­lar­ne uczest­nic­two w kon­fe­ren­cjach nauko­wych. Inte­re­su­ję się szcze­gól­nie zabu­rze­nia­mi odży­wia­nia oraz zabu­rze­nia­mi lęko­wy­mi, uczest­ni­czę w zespo­ło­wych dia­gno­zach dzie­ci z podej­rze­niem zabu­rzeń ze spek­trum autyzmu. 

Przyj­mu­ję dzie­ci i mło­dzież do 18 roku życia