ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

lek. med. Paulina Cofór-Pińkowska

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Godziny przyjęć


Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Col­le­gium Medi­cum UJ w Kra­ko­wie, Wydział Lekarski
  • Kurs psy­cho­te­ra­pii sys­te­mo­wej – Fun­da­cja Tera­pii Rodzin na Szla­ku – w trakcie

Jestem leka­rzem spe­cja­li­zu­ją­cym się w psy­chia­trii dzie­ci i mło­dzie­ży. Obec­nie pra­cu­ję w Kli­ni­ce Psy­chia­trii Doro­słych, Dzie­ci i Mło­dzie­ży Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Kra­ko­wie, Col­le­gium Medi­cum UJ, Effa­tha Porad­nia dla Dzie­ci z Auty­zmem, Deve­lop­Men­tal. Zdo­by­wa­łam doświad­cze­nie zawo­do­we pra­cu­jąc jako psy­chia­tra na oddzia­łach sta­cjo­nar­nych i dzien­nych, w porad­ni zdro­wia psy­chicz­ne­go oraz peł­niąc cało­do­bo­we dyżu­ry medycz­ne w Szpi­ta­lu Uni­wer­sy­tec­kim na Oddzia­le Psy­chia­trii Doro­słych, Dzie­ci i Mło­dzie­ży oraz WSSD im. św. Ludwika.

W swo­jej pra­cy sta­ram się pod­cho­dzić indy­wi­du­al­nie do każ­de­go pacjen­ta celem posta­wie­nia dia­gno­zy jak i zale­ce­nia dal­szej for­my lecze­nia. Zaj­mu­ję się mię­dzy inny­mi dia­gno­zą i lecze­niem dzie­ci: z cało­ścio­wy­mi zabu­rze­nia­mi roz­wo­ju i cho­ro­ba­mi afek­tyw­ny­mi, lęko­wy­mi, psychotycznymi.