ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Mgr Anna Gebauer

psycholog

Godziny przyjęć


Poradnia diagnozy i terapii dzieci

ponie­dzia­łek 8–12,
czwar­tek 16–20

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Psy­cho­lo­gia, Wydział Filo­zo­ficz­ny, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski (2012)
  • Stu­dium Peda­go­gicz­ne Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go (2012)
  • 4‑letni kurs psy­cho­ter­pii poznaw­czo-beha­wio­ral­nej  w Cen­trum Tera­peu­tycz­no-Szko­le­nio­wym Ter­co­gni­ti­va w Kra­ko­wie (2020)
  • Cer­ty­fi­kat Psy­cho­te­ra­peu­ty Poznaw­czo-Beha­wio­ral­ne­go nr 943 zgod­ny ze stan­dar­da­mi Euro­pe­an Asso­cia­tion for Beha­vio­ural and Cogni­ti­ve Psy­cho­the­ra­pies (2020)

Jestem psy­cho­lo­giem i tera­peut­ką. Od wie­lu lat wspie­ram dzie­ci i rodzi­ców w obsza­rze róż­nych trud­no­ści. Przez ostat­nie 10 lat pra­co­wa­łam w porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, innych pla­ców­kach oświa­to­wych oraz w oddzia­le psy­chia­trii dzie­cię­cej. Pro­wa­dzi­łam kon­sul­ta­cje, dia­gno­zy, warsz­ta­ty dla rodzi­ców i nauczy­cie­li, zaję­cia dla dzieci.

Pra­cu­jąc rów­no­le­gle z doro­sły­mi cier­pią­cy­mi z powo­du róż­nych zabu­rzeń mam głę­bo­ką świa­do­mość jak waż­ny jest okres dzie­ciń­stwa dla pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju czło­wie­ka. W mojej pra­cy w Porad­ni poma­gam rodzi­com bory­ka­ją­cym się z trud­ny­mi zacho­wa­nia­mi dzie­ci, wspól­nie odkry­wa­my przy­czy­ny trud­no­ści i szu­ka­my moż­li­wych roz­wią­zań. Pra­cu­ję z rodzi­ca­mi dzie­ci neu­ro­aty­po­wych (ADHD, Spek­trum Auty­zmu), oraz z rodzi­ca­mi dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym z róż­no­rod­ny­mi trud­no­ścia­mi roz­wo­jo­wy­mi i emo­cjo­nal­ny­mi. Wciąż posze­rzam swo­je kom­pe­ten­cje przez uczest­nic­two w róż­nych kur­sach i szkoleniach.

W Empa­tii pro­wa­dzę kon­sul­ta­cje dla rodzi­ców dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i wczesnoszkolnym:

  • z pro­ble­ma­mi wychowawczymi
  • z dzieć­mi mają­cy­mi trud­no­ści w obsza­rze emo­cjo­nal­nym i spo­łecz­nym (m.in. lęki, wybu­chy zło­ści, trud­no­ści z nawią­zy­wa­niem rela­cji, mutyzm wybiórczy)
  • z dzieć­mi w kry­zy­sach zwią­za­nych ze zmia­ną (m.in. pój­ście do przedszkola/szkoły, poja­wie­nie się rodzeń­stwa, przeprowadzka)
  • z dzieć­mi prze­ja­wia­ją­cy­mi trud­no­ści wyni­ka­ją­ce z obja­wów ADHD i Spek­trum Autyzmu 
  • w sytu­acjach kry­zy­sów rodzin­nych (m.in. roz­wód, cho­ro­ba, śmierć w rodzinie)