ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Anna Nicieja

psycholog, seksuolog

Godziny przyjęć


Poradnia seksuologiczna

Wto­rek 17–21

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski – Psy­cho­lo­gia stosowana
  • Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu – Sek­su­olo­gia Kli­nicz­na – Opi­nio­wa­nie, Edu­ka­cja, Terapia
  • Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Medycz­ne Cen­trum Kształ­ce­nia Pody­plo­mo­we­go – Pod­sta­wy Psychoterapii

Jestem absol­went­ką psy­cho­lo­gii sto­so­wa­nej Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie, a tak­że sek­su­olo­gii kli­nicz­nej na Uni­wer­sy­te­cie Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. Obec­nie w trak­cie szko­le­nia do Cer­ty­fi­ka­tu Psy­cho­te­ra­peu­ty pro­wa­dzo­ne­go przez Kate­drę Psy­cho­te­ra­pii UJ CM

Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam m.in. na Oddzia­le Psy­chia­trii w Szpi­ta­lu Spe­cja­li­stycz­nym im. L. Rydy­gie­ra w Kra­ko­wie, Kate­drze Psy­cho­te­ra­pii UJ oraz Oddzia­le Kli­nicz­nym Psy­chia­trii Doro­słych, Dzie­ci i Mło­dzie­ży w Szpi­ta­lu Uni­wer­sy­tec­kim w Kra­ko­wie. Obec­nie pra­cu­je w Stu­denc­kim Ośrod­ku Wspar­cia i Adap­ta­cji UJ. Nie­ustan­nie posze­rzam swo­ją wie­dzę pod­czas szko­leń i kon­fe­ren­cji (m.in. SAR – Tre­ning Ponow­nej Oce­ny i Restruk­tu­ry­za­cji Postaw wobec Seksualności).

Udzie­lam porad i kon­sul­ta­cji psy­cho­lo­gicz­nych i sek­su­olo­gicz­nych. Obsza­ry, któ­re wspie­ram na sesjach indy­wi­du­al­nych są m.in. popra­wa rela­cji part­ner­skich, roz­po­zna­wa­nie i komu­ni­ko­wa­nie potrzeb, roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów zwią­za­nych z seksualnością.

Moim celem jest roz­wią­za­nie trud­no­ści z jaki­mi spo­ty­ka się pacjent w atmos­fe­rze zaufa­nia i poczu­cia bez­pie­czeń­stwa. W mojej pra­cy przede wszyst­kim zwra­cam uwa­gę na indy­wi­du­al­ne potrze­by pacjen­ta oraz wspól­nie usta­lo­ne cele. Swo­ją pra­cę pod­da­ję regu­lar­nej superwizji.