ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Jadwiga Głowacka

psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć


Poradnia diagnozy i terapii dzieci

czwar­tek 16–21, sobo­ta 9–14

Telefon


Wykształ­ce­nie:
• Psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski
• Przy­go­to­wa­nie peda­go­gicz­ne reali­zo­wa­ne w WSKZ
• W trak­cie 4‑letniego kur­su psy­cho­te­ra­pii poznaw­czo – beha­wio­ral­nej w Aka­de­mii Moty­wa­cji i Edu­ka­cji w War­sza­wie
Szko­le­nie z tre­nin­gu umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych w TUTOR

Jestem absol­went­ką psy­cho­lo­gii ogól­nej na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim oraz cer­ty­fi­ko­wa­nym tre­ne­rem umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Ukoń­czy­łam stu­dia pody­plo­mo­we z przy­go­to­wa­nia peda­go­gicz­ne­go. Uczest­ni­czę w 4- let­nim kur­sie psy­cho­te­ra­peu­tycz­nym w nur­cie poznaw­czo – beha­wio­ral­nym w Aka­de­mii Moty­wa­cji i Edu­ka­cji, ośrod­ku reko­men­do­wa­nym przez PTTPB . Nale­żę do Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Tera­pii Poznaw­czej i Beha­wio­ral­nej, a swo­ją pra­cę pod­da­ję regu­lar­nej superwizji.

Zaj­mu­ję się pro­wa­dze­niem psy­cho­te­ra­pii dzie­ci i mło­dzie­ży od 7 roku życia oraz pro­wa­dzę kon­sul­ta­cje wycho­waw­cze dla rodzi­ców. Ofe­ru­ję wspar­cie i pomoc psy­cho­lo­gicz­ną dla dzie­ci i mło­dzie­ży z trud­no­ścia­mi emo­cjo­nal­ny­mi, niski­mi kom­pe­ten­cja­mi spo­łecz­ny­mi, zabu­rze­nia­mi lęko­wy­mi, zabu­rze­nia­mi nastro­ju oraz niską samo­oce­ną.
Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam pod­czas sta­ży w Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej, w Cen­trum Meto­dy Kra­kow­skiej, Nie­pu­blicz­nym Zakła­dzie Opie­ki Zdro­wot­nej Paster­nik i Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym. Pra­co­wa­łam rów­nież w szko­łach pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych, pro­wa­dząc indy­wi­du­al­ne oraz gru­po­we zaję­cia dla dzie­ci i mło­dzie­ży.
Swo­ją pra­cę kon­cen­tru­ję wokół roz­wo­ju zaso­bów pacjen­ta, a doświad­cze­nie czer­pię z róż­nych nur­tów, mię­dzy inny­mi z Tera­pii Skon­cen­tro­wa­nej na Roz­wią­za­niach. Pod­czas pra­cy wyko­rzy­stu­ję meto­dę Kids Skills „Dam radę” oraz pro­gram „Jestem z Cie­bie dum­ny”, któ­re wyko­rzy­stu­ję do wspie­ra­nia pacjen­tów i znaj­do­wa­nia ich moc­nych stron.