ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Kamila Mikołajewska

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Godziny przyjęć


Poradnia seksuologiczna

ponie­dzia­łek 8–14,
wto­rek 8–14,
śro­da 14–21,
czwar­tek 17–21.

Poradnia dla osób transpłciowych

czwar­tek 17–21

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagielloński
  • stu­dium peda­go­gicz­ne, Uni­wer­sy­tet Jagielloński
  • 4,5‑letnie cało­ścio­we szko­le­nie psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne w nur­cie sys­te­mo­wo-psy­cho­dy­na­micz­nym, Fun­da­cja Kra­kow­skiej Kate­dry Psy­chia­trii im. J.J. Haubenstocków
  • 2‑letnie stu­dia pody­plo­mo­we Pomoc Psy­cho­lo­gicz­na w Dzie­dzi­nie Sek­su­olo­gii, Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu
  • 2,5‑letni Kurs Psy­cho­te­ra­pii Zabu­rzeń Sek­su­al­nych, Fun­da­cja Roz­wo­ju Tera­pii Rodzin Na Szlaku

Absol­went­ka stu­diów psy­cho­lo­gicz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. Ukoń­czy­ła cało­ścio­we szko­le­nie psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne w nur­cie sys­te­mo­wo-psy­cho­dy­na­micz­nym ate­sto­wa­ne przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Psy­chia­trycz­ne, stu­dia pody­plo­mo­we w zakre­sie Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­nej w Dzie­dzi­nie Sek­su­olo­gii oraz Kurs Psy­cho­te­ra­pii Zabu­rzeń Sek­su­al­nych reali­zo­wa­ny w ramach Fun­da­cji Roz­wo­ju Tera­pii Rodzin Na Szla­ku. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­ła pra­cu­jąc jako psy­cho­log m.in. w Dzien­nym Ośrod­ku Lecze­nia Ner­wic, Pro­gra­mie Aktyw­no­ści Lokal­nej dla osób z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi i ich rodzin, Miej­skim Ośrod­ku Pomo­cy Spo­łecz­nej. Odby­ła staż w Tere­no­wym Komi­te­cie Ochro­ny Praw Dziec­ka w Pozna­niu, gdzie uczy­ła się dia­gno­zy i tera­pii dziec­ka – ofia­ry wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go oraz w Ośrodku Tera­pii Uzależnień i Współuzależnień, gdzie pogłę­bia­ła wie­dzę m.in. z zakre­su tera­pii osób uza­leż­nio­nych od sek­su. Pro­wa­dzi­ła warsz­ta­ty dla osób doświad­cza­ją­cych prze­mo­cy i gru­py roz­wo­jo­we dla kobiet. Człon­ki­ni Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Sek­su­olo­gicz­ne­go i Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go. Swo­ją pra­cę pod­da­je regu­lar­nej superwizji

W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii i Sek­su­olo­gii Empa­tia ofe­ru­je pomoc oso­bom doro­słym doświad­cza­ją­cych trud­no­ści w sfe­rze sek­su­al­nej. Spe­cja­li­zu­je się w tera­pii dys­funk­cji sek­su­al­nych, takich jak zabu­rze­nia wzwo­du, orga­zmu, libi­do, ból pod­czas sto­sun­ku, a tak­że w pomo­cy oso­bom mają­cym trud­no­ści z akcep­ta­cją orien­ta­cji seksualnej.
Pro­wa­dzi wspar­cie, psy­cho­te­ra­pię oraz dia­gno­sty­kę dla osób transpłciowych.