ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Karolina Kwiatkowska

psycholog, seksuolog

Godziny przyjęć


Poradnia seksuologiczna

śro­da 16–21

Telefon


  • Wykształ­ce­nie:
  • Psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagielloński
  • Sek­su­olo­gia kli­nicz­na, SWPS w Katowicach
  • Stu­dium Tera­pii Par, Dol­no­ślą­skie Cen­trum Psychoterapii

Jestem psy­cho­lo­giem oraz sek­su­olo­giem. Ukoń­czy­łam stu­dia pody­plo­mo­we na Uni­wer­sy­te­cie SWPS w zakre­sie sek­su­olo­gii kli­nicz­nej, Stu­dium Tera­pii Par w Dol­no­ślą­skim Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii oraz Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski w Kra­ko­wie uzy­sku­jąc tytuł magi­stra psy­cho­lo­gii. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam m.in. Szpi­ta­lu Spe­cja­li­stycz­nym im. Dr. Józe­fa Babiń­skie­go na Oddzia­le psy­chia­trycz­no – reha­bi­li­ta­cyj­nym, Porad­ni Sek­su­olo­gicz­nej i Pato­lo­gii Współ­ży­cia Szpi­ta­la Nowo­wiej­skie­go oraz w Zakła­dzie Sek­su­olo­gii Kli­nicz­nej Insty­tu­tu Sek­su­olo­gii PTS w Warszawie.

Edu­ka­cję kon­ty­nu­uję na bie­żą­co posze­rza­jąc kom­pe­ten­cje oraz zakres mojej wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Aktyw­nie uczest­ni­czę w kon­fe­ren­cjach sek­su­olo­gicz­nych oraz kur­sach doszka­la­ją­cych w tym mię­dzy inny­mi doty­czą­cych tema­ty­ki: Tera­pii Par z Zabu­rze­nia­mi Sek­su­al­ny­mi, Sek­su­al­no­ści Dzie­ci i Młodzieży.

Moim celem jest stwo­rze­nie bez­piecz­nej prze­strze­ni, w któ­rej w swo­bod­ny, pro­fe­sjo­nal­ny i pozba­wio­ny uprze­dzeń spo­sób każ­dy otrzy­ma ocze­ki­wa­ną pomoc.