ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Łukasz Musiał

psychoterapeuta

Godziny przyjęć


Poradnia seksuologiczna

pią­tek 12–21

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Teo­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jana Paw­ła II
  • 4 let­ni Kurs Psy­cho­te­ra­pii Psychodynamicznej
  • 2 let­ni Kurs Psy­cho­te­ra­pii Dzie­ci i Młodzieży
  • Kurs Psy­cho­te­ra­pii Zabu­rzeń Sek­su­al­nych – w trak­cie szkolenia

Jestem psy­cho­te­ra­peu­tą i pra­cu­ję w nur­cie psy­cho­dy­na­micz­nym. Swo­je doświad­cze­nie zawo­do­we naby­wa­łem w róż­nych pla­ców­kach oświa­to­wych, socjal­nych oraz zwią­za­nych z ochro­ną zdro­wia. Przez trzy lata odby­wa­łem staż na oddzia­łach psy­chia­trycz­nych Nowe­go Szpi­ta­la w Olku­szu. Jako nauczy­ciel dzie­więć lat pra­co­wa­łem z dzieć­mi i mło­dzie­żą w szko­le pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum. W ramach wolon­ta­ria­tu współ­pra­co­wa­łem z Ośrod­kiem Tera­pii Uza­leż­nień Dzie­ci i Mło­dzie­ży w Jeżów­ce, świe­tli­cą socjo-tera­peu­tycz­ną w Olku­szu oraz Die­ce­zjal­nym Domem Samot­nej Mat­ki w Sosnow­cu. Przez kil­ka lat zasia­da­łem tak­że w Gmin­nej Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych. Obec­nie pra­cu­ję w gabi­ne­cie pry­wat­nym oraz w Porad­ni Psy­chia­trycz­no-Psy­cho­lo­gicz­nej dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży w Olkuszu.

Pro­wa­dzę psy­cho­te­ra­pię zabu­rzeń nastro­ju, lęko­wych, oso­bo­wo­ści i sek­su­al­nych. Pra­cu­ję z oso­ba­mi prze­ży­wa­ją­cy­mi trud­no­ści w rela­cji sek­su­al­nej, a tak­że zma­ga­ją­cy­mi się z pro­ble­ma­mi w sfe­rze wła­snej toż­sa­mo­ści płcio­wej czy orien­ta­cji sek­su­al­nej. Spe­cja­li­zu­ję się w lecze­niu zabu­rzeń pre­fe­ren­cji sek­su­al­nych i w tym kie­run­ku chciał­bym roz­wi­jać swo­ją przy­szłość zawo­do­wą. Uwa­żam, że wymiar sek­su­al­ny pacjen­ta jest nie­zwy­kle istot­ny, a zara­zem to sfe­ra bar­dzo wraż­li­wa, czę­sto napięt­no­wa­na spo­łecz­nym tabu i lękiem. Swo­ją pra­cę pod­da­ję regu­lar­nej super­wi­zji i sta­ram się regu­lar­nie pogłę­biać swo­ja wiedzę.

Myślę, że psy­cho­te­ra­pia to prze­strzeń, w któ­rą każ­dy z nas wno­si wła­sną, nie­po­wta­rzal­ną histo­rię życia, by wspól­nie podą­żać bez­piecz­ną dro­gą odkry­wa­nia siebie.