ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Magdalena Krzak

specjalista psychoseksuolog, Kierownik Centrum Medycznego Empatia-Seksuologia, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny i sądowy

Godziny przyjęć


Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • psy­cho­lo­gia kli­nicz­na, Uni­wer­sy­tet SWPS
  • sek­su­olo­gia kli­nicz­na, Pody­plo­mo­wa Szko­ła Sek­su­olo­gii, Uni­wer­sy­tet SWPS
  • Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­ga Kli­nicz­ne­go, Pol­skie Towa­rzy­stwo Seksuologiczne
  • Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­ga Sądo­we­go, Pol­skie Towa­rzy­stwo Seksuologiczne
  • psy­cho­te­ra­pia, cało­ścio­wy kurs psy­cho­te­ra­pii, Szpi­tal Kli­nicz­ny im. dr. Józe­fa Babińskiego
  • spe­cja­li­za­cja z psychoseksuologii.

Ukoń­czy­łam Uni­wer­sy­tet SWPS, kie­ru­nek psy­cho­lo­gia kli­nicz­na, Szko­łę Pody­plo­mo­wą Sek­su­olo­gii, kurs psy­cho­te­ra­pii w Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym im. dr. Józe­fa Babiń­skie­go oraz sze­reg kur­sów doszka­la­ją­cych z zakre­su psy­cho­te­ra­pii indy­wi­du­al­nej, par oraz gru­po­wej. Posia­dam spe­cja­li­za­cję z psy­cho­sek­su­olo­gii, Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­ga Kli­nicz­ne­go oraz Sądowego.

Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­łam pra­cu­jąc mię­dzy inny­mi w Porad­ni Sek­su­olo­gicz­nej i Pato­lo­gii Współ­ży­cia w War­sza­wie, w Oddzia­le Lecze­nia Zabu­rzeń Oso­bo­wo­ści i Ner­wic w Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym im. dr. Józe­fa Babiń­skie­go w Kra­ko­wie oraz jako bie­gły sądowy.

W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii i Sek­su­olo­gii Empa­tia zaj­mu­ję się dia­gno­sty­ką i psy­cho­te­ra­pią zabu­rzeń sek­su­al­nych oraz zabu­rzeń psy­chicz­nych. Pro­wa­dzę dia­gno­sty­kę, wspar­cie i psy­cho­te­ra­pię osób trans­pł­cio­wych oraz psy­cho­te­ra­pię wspie­ra­ją­cą dla osób nieheteronormatywnych.

Ponad­to pra­cu­ję jako koor­dy­na­tor mery­to­rycz­ny oraz wykła­dow­ca Stu­diów Pody­plo­mo­wych z Sek­su­olo­gii Kli­nicz­nej na Uni­wer­sy­te­cie SWPS.

Jestem człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Sek­su­olo­gicz­ne­go i Sek­cji Psy­cho­te­ra­pii Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psychiatrycznego.