ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Magdalena Krzak

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny i sądowy, Kierownik Poradni Seksuologicznej

Godziny przyjęć


Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • psy­cho­lo­gia kli­nicz­na, Uni­wer­sy­tet SWPS
  • sek­su­olo­gia kli­nicz­na, Pody­plo­mo­wa Szko­ła Sek­su­olo­gii, Uni­wer­sy­tet SWPS
  • Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­ga Kli­nicz­ne­go, Pol­skie Towa­rzy­stwo Seksuologiczne
  • Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­ga Sądo­we­go, Pol­skie Towa­rzy­stwo Seksuologiczne
  • psy­cho­te­ra­pia, cało­ścio­wy kurs psy­cho­te­ra­pii, Szpi­tal Kli­nicz­ny im. dr. Józe­fa Babińskiego

Ukoń­czy­łam Uni­wer­sy­tet SWPS, kie­ru­nek psy­cho­lo­gia kli­nicz­na, Szko­łę Pody­plo­mo­wą Sek­su­olo­gii oraz kurs psy­cho­te­ra­pii w Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym im. dr. Józe­fa Babiń­skie­go. Posia­dam Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­ga Kli­nicz­ne­go oraz Sądowego.

Pra­cu­ję w Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii i Sek­su­olo­gii Empa­tia oraz w Oddzia­le Lecze­nia Zabu­rzeń Oso­bo­wo­ści i Ner­wic w Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym im. dr. Józe­fa Babiń­skie­go. Zaj­mu­ję się dia­gno­sty­ką i psy­cho­te­ra­pią zabu­rzeń sek­su­al­nych oraz zabu­rzeń psy­chicz­nych. Pro­wa­dzę dia­gno­sty­kę i wspar­cie osób transpłciowych.

Ponad­to pra­cu­ję jako wykła­dow­ca na Uni­wer­sy­te­cie SWPS.