ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Mgr Marcelina Cieszewska

psycholog, psychoterapeuta(dzieci)

Godziny przyjęć


Poradnia diagnozy i terapii dzieci

poniedz. 13–19,
wto­rek 13–19,
śro­da 9–14

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Psy­cho­lo­gia Sto­so­wa­na, Uni­wer­sy­tet Jagiellońskim,
  • Stu­dia Pody­plo­mo­we z Logo­pe­dii, Uni­wer­sy­tet Peda­go­gicz­ny im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Krakowie,
  • Stu­dium Peda­go­gicz­ne Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego,
  • W trak­cie 5‑letniego kur­su psy­cho­te­ra­pii ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem tera­pii rodzin w nur­cie systemowo-psychodynamicznym.

Jestem absol­went­ką psy­cho­lo­gii sto­so­wa­nej na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim oraz stu­diów pody­plo­mo­wych z logo­pe­dii na Uni­wer­sy­te­cie Peda­go­gicz­nym. W swo­jej pra­cy kie­ru­ję się podej­ściem holi­stycz­nym, sku­pia­ją­cym się zarów­no na samym Pacjen­cie, jak i na sys­te­mie rodzin­nym, w któ­rym Pacjent funk­cjo­nu­je na co dzień. Udzie­lam porad, wspar­cia, a tak­że pro­wa­dzę tera­pię psy­cho­lo­gicz­ną dla mło­dzie­ży, dzie­ci oraz ich rodzin. Swo­ją pra­cę pod­da­ję regu­lar­nej super­wi­zji. Obec­nie pra­cu­ję rów­nież jako psy­cho­log-tera­peu­ta w szpi­tal­nej porad­ni zdro­wia psy­chicz­ne­go dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ambu­la­to­ryj­nym zespo­le inter­dy­scy­pli­nar­nym. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam pod­czas pra­cy w Porad­ni Psychologiczno-Pedagogicznej,a tak­że w trak­cie wie­lu prak­tyk na oddzia­łach przy­szpi­tal­nych i pla­ców­kach pomo­cy psy­cho­lo­gicz­nej. Zale­ży mi na sta­łym pod­no­sze­niu swo­ich kom­pe­ten­cji, dla­te­go bio­rę udział w licz­nych szko­le­niach oraz kur­sach. Aktu­al­nie jestem w trak­cie szko­le­nia psy­cho­te­ra­pii orga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Roz­wo­ju Tera­pii Rodzin na Szla­ku. Zawo­do­wo inte­re­su­ję się roz­wo­jem psy­cho­fi­zycz­nym dzie­ci, tera­pią zabu­rzeń afek­tyw­nych u dzie­ci i mło­dzie­ży, tera­pią par oraz rodzin. W przy­szło­ści chcia­ła­bym rów­nież zdo­być wykształ­ce­nie pozwa­la­ją­ce na pomoc pacjen­tom zma­ga­ją­cym się z trud­no­ścia­mi w obsza­rze swo­jej seksualności.

Zaj­mu­ję się:

  • psy­cho­te­ra­pią dzie­ci i młodzieży,
  • wspar­ciem i pomo­cą psy­cho­lo­gicz­ną dla mło­dzie­ży i dzie­ci z trud­no­ścia­mi emo­cjo­nal­ny­mi, niski­mi kom­pe­ten­cja­mi spo­łecz­ny­mi, zabu­rze­nia­mi lęko­wy­mi, zabu­rze­nia­mi afek­tyw­ny­mi oraz zabu­rze­nia­mi zachowania,
  • kon­sul­ta­cją dla rodzi­ców mają­cych pro­ble­my wychowawcze,
  • pomo­cą psy­cho­lo­gicz­ną w sytu­acji kry­zy­su w rodzi­nie (roz­pa­du, roz­wo­du, stra­ty i żało­by, zabu­rze­nia komunikacji),
  • kon­sul­ta­cją i tera­pią trud­no­ści roz­wo­jo­wych u dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym oraz wcze­snosz­kol­nym w zakre­sie pro­ble­mów poznaw­czych, emo­cjo­nal­nych, spo­łecz­nych, a tak­że w pro­ble­mach z czyn­no­ścia­mi fizjo­lo­gicz­ny­mi m. in. jedze­nie, wypróż­nia­nie się, zasy­pia­nie oraz z lękiem separacyjnym.