ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Mgr Marcin Grabowski

specjalista EMDR, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Godziny przyjęć


Poradnia seksuologiczna

Ponie­dzia­łek 8.15 – 15.05 Śro­da 8.15 – 15.05

Poradnia dla osób transpłciowych

Ponie­dzia­łek 8.15 – 15.05 Śro­da 8.15 – 15.05

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Psy­cho­lo­gia kli­nicz­na i oso­bo­wo­ści, WSH
  • Sek­su­olo­gia kli­nicz­na, SWPS
  • cało­ścio­we 4‑letnie szko­le­nie w zakre­sie psy­cho­te­ra­pii Gestalt w ramach Szko­ły Psy­cho­te­ra­peu­tów i Tre­ne­rów Gru­po­wych w Insty­tu­cie Inte­gral­nej Psy­cho­te­ra­pii Gestalt
  • Tera­pia EMDR poziom I (pod­sta­wo­wy) i II (roz­sze­rzo­ny) w Cen­trum Badań nad Trau­mą i Dyso­cja­cją, SWPS
  • Krót­ko­ter­mi­no­wa Psy­cho­te­ra­pia Psy­cho­dy­na­micz­na, Labo­ra­to­rium Psychoedukacji

Ukoń­czy­łem psy­cho­lo­gię oraz sek­su­olo­gię na Uni­wer­sy­te­cie Huma­ni­stycz­no­spo­łecz­nym SWPS oraz cało­ścio­wy kurs psy­cho­te­ra­pii Gestalt. Aktu­al­nie jestem w trak­cie szko­le­nia z psy­cho­te­ra­pii psychodynamicznej

Od ponad 10 lat towa­rzy­szę ludziom w zmia­nie i pozna­wa­niu sie­bie. Waż­ny jest dla mnie w rela­cji tera­peu­tycz­nej sza­cu­nek i zro­zu­mie­nie dla świa­ta dru­giej oso­by. Uwa­żam, że każ­dy czło­wiek ma w sobie wie­le moż­li­wo­ści, dzię­ki któ­rym jest w sta­nie two­rzyć satys­fak­cjo­nu­ją­ce go rela­cje z inny­mi oso­ba­mi, a tak­że żyć w zgo­dzie ze sobą. Wie­rzę, że doświad­cze­nie bez­piecz­nej rela­cji tera­peu­tycz­nej pozwa­la na odkry­cie tego kim rze­czy­wi­ście ktoś jest, uwal­nia i słu­ży otwar­ciu na nowe.

W gabi­ne­cie pra­cu­ję w indy­wi­du­al­nym kon­tak­cie z oso­ba­mi doświad­cza­ją­cy­mi trud­no­ści w rela­cjach inter­per­so­nal­nych jak i poczu­cia zagu­bie­nia, nie­za­do­wo­le­nia z sie­bie, nie­zdol­ność do wyra­ża­nia emo­cji bądź kło­po­tów ze zro­zu­mie­niem swo­je­go zachowania.

Współ­pra­co­wa­łem i two­rzy­łem miej­sca spo­tkań naj­pierw dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Prza­sny­szu w ramach świe­tli­cy „Pro­myk Jutrzen­ki”, a następ­nie wolon­ta­riat z oso­ba­mi żyją­cy­mi z wiru­sem HIV w Woje­wódz­kim Szpi­ta­lu Zakaź­nym i oso­ba­mi star­szy­mi w Mazo­wiec­kim Szpi­ta­lu Bród­now­skim w War­sza­wie. W okre­sie od 2006 do 2011 miesz­ka­łem i stu­dio­wa­łem we Wło­szech, gdzie zaj­mo­wa­łem się orga­ni­za­cją wspar­cia dla imi­gran­tów (Rzym, Asco­li Pice­no). Posia­dam doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu grup wspar­cia dla osób ze spo­łecz­no­ści LGBTQ+, w ramach współ­pra­cy ze sto­wa­rzy­sze­niem Queero­wy Maj w Kra­ko­wie.  Od 2017 r. pro­wa­dzę prak­ty­kę psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną. Wciąż posze­rzam swo­je kwa­li­fi­ka­cji regu­lar­nie uczęsz­cza­jąc w kur­sach i warsz­ta­tach pro­wa­dzo­nych przez tre­ne­rów w Pol­sce i za granicą