ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Natalia Czapnik-Kostanek

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par

Godziny przyjęć


Poradnia psychoterapeutyczna

ponie­dzia­łek 12–14,
czwar­tek 16–21

Telefon


Wykształ­ce­nie:
  • psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagieloński
  • ukoń­czo­ny 5 let­ni kurs psy­cho­te­ra­pii, pod kie­row­nic­twem prof. Bog­da­na de Bar­ba­ro, ate­sto­wa­ny przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Psychiatryczne.
  • tytuł Spe­cja­li­sty Psy­cho­lo­gii Kli­nicz­nej w zakre­sie zabu­rzeń osób dorosłych.

Jestem psy­cho­lo­giem kli­nicz­nym, cer­ty­fi­ko­wa­nym Tera­peu­tą Śro­do­wi­sko­wym PTP, obec­nie przy­go­to­wu­ję się do uzy­ska­nia Cer­ty­fi­ka­tu Psy­cho­te­ra­peu­ty Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go. Doświad­cze­nie kli­nicz­ne zdo­by­wa­łam w pla­ców­kach psy­chia­trii śro­do­wi­sko­wej, w Zakła­dzie Tera­pii Rodzin oraz na oddzia­łach Kli­ni­ki Psy­chia­trii Doro­słych, gdzie obec­nie jestem zatrudniona.Przez wie­le lat pro­wa­dzi­łam dia­gno­sty­kę psy­cho­lo­gicz­ną oraz pra­co­wa­łam psy­cho­te­ra­peu­tycz­nie zarów­no indy­wi­du­al­nie i gru­po­wo. Pra­cu­ję z oso­ba­mi będą­cy­mi w kry­zy­sie, cier­pią­cy­mi na zabu­rze­nia psy­chicz­ne, oso­bo­wo­ści, oso­ba­mi w wie­ku pode­szłym. Pro­wa­dzę rów­nież psy­cho­te­ra­pię par. Pra­cu­ję w nur­cie psy­cho­dy­na­micz­nym i systemowym,zgodnie z kodek­sem etycz­nym Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go i Psy­chia­trycz­ne­go. Swo­ją pra­cę pod­da­je regu­lar­nej superwizji.

 W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia zaj­mu­ję się:
  • psy­cho­te­ra­pią indy­wi­du­al­ną dorosłych
  • tera­pią par