ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Sylwia Szydłowska-Cyganek

psycholog, seksuolog

Godziny przyjęć


Poradnia seksuologiczna

wto­rek 15–20
pią­tek 8–15

Poradnia dla osób transpłciowych

wto­rek 15–20
pią­tek 8–15

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Psy­cho­lo­gia, Kra­kow­ska Aka­de­mia im. Fry­cza Modrzew­skie­go w Krakowie

Spe­cjal­ność: Psy­cho­lo­gia kliniczno-sądowa

  • Sek­su­olo­gia kli­nicz­na, USWPS w Katowicach 

W pra­cy, któ­ra jest moja pasją, szcze­gól­nie waż­ne jest dla mnie indy­wi­du­al­ne podej­ście do każ­dej Oso­by, nawią­za­nie rela­cji tera­peu­tycz­nej oraz stwo­rze­nie bez­piecz­nej prze­strze­ni pra­cy. Szcze­gól­nym obsza­rem moich zain­te­re­so­wań są sze­ro­ko rozu­mia­ne rela­cje sek­su­al­ne, wszel­kie trud­no­ści z nimi zwią­za­ne a tak­że edu­ka­cja w tym obsza­rze. Spe­cja­li­zu­ję się rów­nież w pomo­cy oso­bom mają­cym trud­no­ści w zakre­sie doświad­cza­nia toż­sa­mo­ści płcio­wej i seksualnej.

Ofe­ru­ję kon­sul­ta­cje sek­su­olo­gicz­ne dla par i osób indy­wi­du­al­nych, wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne i psy­cho­edu­ka­cję. Pro­wa­dzę kon­sul­ta­cje dla doro­słych, mło­dzie­ży, dzie­ci oraz ich rodzin. Chcąc jak naj­le­piej zro­zu­mieć moich Pacjen­tów odby­łam wła­sną tera­pię, a moją pra­cę pod­da­ję regu­lar­nej superwizji.

Szko­le­nia, Warsz­ta­ty i Praktyka:

  • “Uza­leż­nie­nia beha­wio­ral­ne – pro­fi­lak­ty­ka, dia­gno­za, terapia”,
  • “Zespól Asper­ge­ra – wcze­sne obja­wy oraz wska­zów­ki terapeutyczne”
  • Warsz­ta­ty Pre­na­tal­ne dla psychologów
  • Prak­ty­ki z zakre­su pra­cy Oligofrenopedagoga
  • Prak­ty­ki w ośrod­ku Inter­wen­cji kryzysowej

Oddział Reha­bi­li­ta­cji Neu­ro­lo­gicz­nej i Ogól­no­ustro­jo­wej w Szpi­ta­lu im. Ludwi­ka Rydy­gie­ra w Kra­ko­wie (lata 2019 ‑2022)