ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Szkolenia

SZKOLENIE

Podstawy seksuologii dla psychoterapeutów

Prowadzący:
Magdalena Krzak

specjalista psychoseksuolog, seksuolog kliniczny i sądowy

Prowadzący:
Kamila Mikołajewska

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Koszt:

550,00 

Brak w magazynie

Po zakupie otrzymasz wiadomość z informacjami dotyczącymi szkolenia.

Image
Image

Termin szkolenia wkrótce, osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem mailowym sekretariat@empatia-krakow.pl

Pytania dotyczące szkolenia:
793 793 890
sekretariat@empatia-krakow.pl

CEL SZKOLENIA

Celem szko­le­nia jest zdo­by­cie wie­dzy z zakre­su sek­su­olo­gii, dzię­ki któ­rej psy­cho­te­ra­peu­ta zdobędzie:

 • Umie­jęt­ność prze­pro­wa­dze­nia wywia­du sek­su­olo­gicz­ne­go i wstęp­nej dia­gno­sty­ki w celu ustalenia,
 • czy dys­funk­cje sek­su­al­ne są obja­wem psy­cho­pa­to­lo­gii pacjenta
 • czy mogą być leczo­ne w ramach psy­cho­te­ra­pii jako jeden z  obja­wów psychopatologii
 • czy pacjent wyma­ga skie­ro­wa­nia do spe­cja­li­stycz­ne­go lecze­nia sek­su­olo­gicz­ne­go  (lub innego)
 • Wie­dzę na temat psy­cho­lo­gicz­nych mecha­ni­zmów powsta­wa­nia zabu­rzeń sek­su­al­nych oraz lecze­nia zabu­rzeń sek­su­al­nych psychoterapią
 • Umie­jęt­ność postę­po­wa­nia wobec pacjen­tów z gru­py LGBT
 • Wie­dzę na temat aspek­tów praw­nych, doty­czą­cych spraw­ców i ofiar prze­stępstw seksualnych

Szkolenie obejmuje

 • Sek­su­olo­gia jako wie­dza interdyscyplinarna
 • Kon­cep­cja nor­my w seksuologii
 • Kla­sy­fi­ka­cje zabu­rzeń seksualnych
 • Wywiad sek­su­olo­gicz­ny i dia­gno­sty­ka różnicowa
 • Pró­ba inte­gra­cji dia­gno­zy sek­su­olo­gicz­nej z psy­cho­te­ra­peu­tycz­nym rozu­mie­niem pacjenta
 • Psy­cho­te­ra­pia zabu­rzeń seksualnych
 • Wpływ sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych oraz leków na seksualność
 • Spe­cy­fi­ka pra­cy z oso­ba­mi LGBTQ+
 • Wybra­ne zagad­nie­nia sek­su­olo­gii sądowej

Zapraszamy!