ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Poradnia Diagnozy i Terapii Dzieci

dr n. zdr. Izabella Grzyb

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski (2002) 4‑letni kurs psy­cho­te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej, Zakład Psy­cho­te­ra­pii Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Kra­ko­wie (2009) tytuł dok­to­ra nauk o zdro­wiu, Col­le­gium Medi­cum Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, temat pra­cy: Czyn­ni­ki psy­cho­lo­gicz­ne w etio­pa­to­ge­ne­zie poro­dów przed­wcze­snych (2016) ukoń­czo­na egza­mi­nem spe­cja­li­za­cja z psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej w zakre­sie psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej dzie­ci … Read More

lek. med. Paulina Cofór-Pińkowska

Wykształ­ce­nie: Col­le­gium Medi­cum UJ w Kra­ko­wie, Wydział Lekar­ski Kurs psy­cho­te­ra­pii sys­te­mo­wej – Fun­da­cja Tera­pii Rodzin na Szla­ku – w trak­cie Jestem leka­rzem spe­cja­li­zu­ją­cym się w psy­chia­trii dzie­ci i mło­dzie­ży. Obec­nie pra­cu­ję w Kli­ni­ce Psy­chia­trii Doro­słych, Dzie­ci i Mło­dzie­ży Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Kra­ko­wie, Col­le­gium Medi­cum UJ, Effa­tha Porad­nia dla … Read More

mgr Agnieszka Gadecka-Tomasik

Wykształ­ce­nie: stu­dia psy­cho­lo­gicz­ne na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim cało­ścio­wy kurs psy­cho­te­ra­pii w nur­cie psy­cho­dy­na­micz­nym kurs Pod­sta­wy Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­ana­li­tycz­nej Dzie­ci i Mło­dzie­ży Od kil­ku­na­stu lat pra­cu­ję jako psy­cho­log i psy­cho­te­ra­peu­ta z dzieć­mi, mło­dzie­żą i doro­sły­mi. Swo­je doświad­cze­nie w pra­cy jako psy­cho­te­ra­peu­ta zdo­by­łam pro­wa­dząc pry­wat­ną prak­ty­kę oraz w porad­ni psy­­cho­­lo­­gi­cz­no-peda­­go­­gi­cz­nej, gdzie pro­wa­dzi­łam tera­pię indy­wi­du­al­ną … Read More

mgr Dorota Sarna

Jestem psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peu­tą . Ukoń­czy­łam psy­cho­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim na Wydzia­le Filo­zo­ficz­no – Histo­rycz­nym oraz cało­ścio­we szko­le­nie pody­plo­mo­we w uję­ciu sys­te­mo­wo – psy­cho­dy­na­micz­nym ate­sto­wa­ne przez  Sek­cję Nauko­wą Psy­cho­te­ra­pii i Tera­pii Rodzin PTP. Ponad­to ukoń­czy­łam  szko­le­nia w nur­cie tera­pii erick­so­now­skiej oraz inte­gra­cyj­nej. Sys­te­ma­tycz­nie pod­no­szę swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści uczest­ni­cząc w  kon­fe­ren­cjach … Read More

mgr Kaja Barszczewska

Wykształ­ce­nie: Psy­cho­lo­gia sto­so­wa­na, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski Logo­pe­dia, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski W trak­cie 4‑letniego cało­ścio­we­go szko­le­nia z zakre­su psy­cho­te­ra­pii pozna­w­czo-beha­­wio­­ra­l­nej, Uni­wer­sy­tet SWPS Jestem psy­cho­lo­giem i logo­pe­dą. Uwa­żam, że te dys­cy­pli­ny bar­dzo się uzu­peł­nia­ją, dla­te­go w swo­jej pra­cy sta­ram się łączyć wie­dzę z dwóch dzie­dzin, dosto­so­wu­jąc styl pra­cy do potrzeb pacjen­tów. Zaj­mu­ję … Read More

mgr Agata Drozd

Wykształ­ce­nie: Stu­dia psy­cho­lo­gicz­ne na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim w Lubli­nie Peda­go­gicz­ne stu­dia pody­plo­mo­we Pod­sta­wy psy­cho­te­ra­pii przy Kate­drze Psy­cho­te­ra­pii UJ CM Jestem psy­cho­lo­giem z kil­ku let­nim doświad­cze­niem, któ­re zdo­by­łam pod­czas prak­tyk na Oddzia­le Dzien­nym Lecze­nia Zabu­rzeń Emo­cji i Nastro­ju w Szpi­ta­lu Uni­wer­sy­tec­kim w Kra­ko­wie oraz w Spe­cjal­nym Ośrod­ku Szko­l­no-Wycho­­wa­w­czym w Leżaj­sku. Przez kil­ka lat … Read More

mgr Patrycja Lisowska-Górny

Wykształ­ce­nie: Psy­cho­lo­gia na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim (2015) Spe­cja­li­za­cja Psy­cho­te­ra­pii Dzie­ci i Mło­dzie­ży w Szpi­ta­lu Uni­wer­sy­tec­kim w Kra­ko­wie (w trak­cie) Stu­dium tera­pii dzie­ci i mło­dzie­ży w DCP (2017) Wcze­sne wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju dziec­ka w KIRE (2018) Pra­cę psy­cho­lo­ga roz­po­czę­łam w pla­ców­ce opie­ki dzien­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Tam też pro­wa­dzi­łam moje pierw­sze spo­tka­nia tera­peu­tycz­ne, … Read More

Mgr Marcelina Cieszewska

Wykształ­ce­nie: Psy­cho­lo­gia Sto­so­wa­na, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­skim, Stu­dia Pody­plo­mo­we z Logo­pe­dii, Uni­wer­sy­tet Peda­go­gicz­ny im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Kra­ko­wie, Stu­dium Peda­go­gicz­ne Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, W trak­cie 5‑letniego kur­su psy­cho­te­ra­pii ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem tera­pii rodzin w nur­cie sys­te­mo­wo-psy­cho­dy­na­micz­nym. Jestem absol­went­ką psy­cho­lo­gii sto­so­wa­nej na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim oraz stu­diów pody­plo­mo­wych z logo­pe­dii na Uni­wer­sy­te­cie Peda­go­gicz­nym. W swo­jej … Read More