ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Poradnia Psychoterapeutyczna

dr n. zdr. Izabella Grzyb

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski (2002) 4‑letni kurs psy­cho­te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej, Zakład Psy­cho­te­ra­pii Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Kra­ko­wie (2009) tytuł dok­to­ra nauk o zdro­wiu, Col­le­gium Medi­cum Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, temat pra­cy: Czyn­ni­ki psy­cho­lo­gicz­ne w etio­pa­to­ge­ne­zie poro­dów przed­wcze­snych (2016) ukoń­czo­na egza­mi­nem spe­cja­li­za­cja z psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej w zakre­sie psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej dzie­ci … Read More

mgr Natalia Czapnik-Kostanek

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagie­loń­ski ukoń­czo­ny 5 let­ni kurs psy­cho­te­ra­pii, pod kie­row­nic­twem prof. Bog­da­na de Bar­ba­ro, ate­sto­wa­ny przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Psy­chia­trycz­ne. tytuł Spe­cja­li­sty Psy­cho­lo­gii Kli­nicz­nej w zakre­sie zabu­rzeń osób doro­słych. Jestem psy­cho­lo­giem kli­nicz­nym, cer­ty­fi­ko­wa­nym Tera­peu­tą Śro­do­wi­sko­wym PTP, obec­nie przy­go­to­wu­ję się do uzy­ska­nia Cer­ty­fi­ka­tu Psy­cho­te­ra­peu­ty Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go. … Read More

lek. med. Kamil Gorczyca

Wykształ­ce­nie: Ślą­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny w Kato­wi­cach, Wydział Lekar­ski w Zabrzu Stu­dia Pody­plo­mo­we Sek­su­olo­gii, Uni­wer­sy­tet SWPS Jestem leka­rzem spe­cja­li­zu­ją­cym się w psy­chia­trii osób doro­słych. Obec­nie pra­cu­ję w Kli­ni­ce Psy­chia­trii Doro­słych, Dzie­ci i Mło­dzie­ży Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Kra­ko­wie oraz w Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii i Sek­su­olo­gii Empa­tia. Zdo­by­wa­łem doświad­cze­nie zawo­do­we pra­cu­jąc jako psy­chia­tra na oddzia­łach sta­cjo­nar­nych … Read More

mgr Iwona Dubińska

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski 4‑letni kurs psy­cho­te­ra­pii, Zakład Psy­cho­te­ra­pii Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go Moje doświad­cze­nie zawo­do­we to 15 lat pra­cy z pacjen­ta­mi a tak­że czas wła­sne­go roz­wo­ju przez super­wi­zję, tera­pię wła­sną i udział w kon­fe­ren­cjach. Doświad­cze­nie zdo­by­wa­łam pra­cu­jąc na Odzia­le Lecze­nia Zabu­rzeń Oso­bo­wo­ści Szpi­ta­la im. J. Babiń­skie­go, na Oddzia­le Psy­chia­trii 5 Kli­nicz­ne­go Szpi­ta­la Woj­sko­we­go … Read More

mgr Natalia Słowik

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia sto­so­wa­na, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski w Kra­ko­wie (stu­dia magi­ster­skie) 4‑letni kurs psy­cho­te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej, orga­ni­zo­wa­ny przez Oddział Lecze­nia Zabu­rzeń Oso­bo­wo­ści i Ner­wic SPZOZ im. dr. J. Babiń­skie­go w Kra­ko­wie, ate­sto­wa­ny przez Sek­cję Nauko­wą Psy­cho­te­ra­pii Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go Jestem psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peu­tą. Ukoń­czy­łam stu­dia magi­ster­skie z psy­cho­lo­gii sto­so­wa­nej na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim … Read More

mgr Justyna Kaźmierczak

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski stu­dium peda­go­gicz­ne, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski 4‑letnie Stu­dium Psy­cho­te­ra­pii Inte­gra­tyw­nej Jestem psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peu­tą. Jed­nym z moich ulu­bio­nych aspek­tów tej pra­cy jest moż­li­wość wspo­ma­ga­nia i obser­wo­wa­nia pozy­tyw­nych zmian. Roz­wój oso­bi­ste­go poten­cja­łu (zarów­no wła­sne­go jak i moich pacjen­tów) jest dla mnie bar­dzo waż­ny, dla­te­go z pasją się … Read More

mgr Agnieszka Gadecka-Tomasik

Wykształ­ce­nie: stu­dia psy­cho­lo­gicz­ne na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim cało­ścio­wy kurs psy­cho­te­ra­pii w nur­cie psy­cho­dy­na­micz­nym kurs Pod­sta­wy Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­ana­li­tycz­nej Dzie­ci i Mło­dzie­ży Od kil­ku­na­stu lat pra­cu­ję jako psy­cho­log i psy­cho­te­ra­peu­ta z dzieć­mi, mło­dzie­żą i doro­sły­mi. Swo­je doświad­cze­nie w pra­cy jako psy­cho­te­ra­peu­ta zdo­by­łam pro­wa­dząc pry­wat­ną prak­ty­kę oraz w porad­ni psy­­cho­­lo­­gi­cz­no-peda­­go­­gi­cz­nej, gdzie pro­wa­dzi­łam tera­pię indy­wi­du­al­ną … Read More

mgr Karolina Czulińska-Szczepan

Wykształ­ce­nie: Uni­wer­sy­tet SWPS – psy­cho­lo­gia kli­nicz­na Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Medycz­ne Cen­trum Kształ­ce­nia Pody­plo­mo­we­go, Szcze­gó­ło­we Pro­ble­my Psy­cho­te­ra­pii Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Medycz­ne Cen­trum Kształ­ce­nia Pody­plo­mo­we­go, Pod­sta­wy Psy­cho­te­ra­pii War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny, sek­su­olo­gia kli­nicz­na, stu­dia pody­plo­mo­we W cza­sie stu­diów psy­cho­lo­ficz­nych zain­te­re­so­wa­łam się pra­cą psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną w obsza­rze sek­su­olo­gii, lecze­nia … Read More

mgr Katarzyna Bogucka

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski cało­ścio­we Szko­le­nie Pody­plo­mo­we przy­go­to­wu­ją­ce do uzy­ska­nia Cer­ty­fi­ka­tu Psy­cho­te­ra­peu­ty Sek­cji Nauko­wej Psy­cho­te­ra­pii Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go, Fun­da­cja  Roz­wo­ju  Tera­pii  Rodzin w  Kra­ko­wie ( na ukoń­cze­niu). 4‑letnie Stu­dium Psy­cho­te­ra­pii Inte­gra­tyw­nej w Insty­tu­cie Tre­nin­gu i Edu­ka­cji Psy­cho­lo­gicz­nej w Kra­ko­wie 2‑letnie Stu­dium Tre­nin­gu Gru­po­we­go Jestem psy­cho­lo­giem, psy­cho­te­ra­peut­ką. … Read More

mgr Justyna Ziarkowska

Wykształ­ce­nie: Cer­ty­fi­kat Psy­cho­te­ra­peu­ty Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­dy­na­micz­nej nr 129 pię­cio­let­nia super­wi­zja gru­po­wa przy­go­to­wu­ją­ca do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu PTP oraz PTPPd Kra­kow­skie Cen­trum Psy­cho­dy­na­micz­ne czte­ro­ipół­let­ni let­ni akre­dy­to­wa­ny kurs psy­cho­te­ra­pii, Kli­ni­ka Psy­chia­trii Doro­słych Col­le­gium Medi­cum Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go psy­cho­lo­gia sto­so­wa­na, Wydział Zarzą­dza­nia i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski Jestem … Read More

mgr Martyna Jordanowicz

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia sto­so­wa­na, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski 4‑letnie pody­plo­mo­we szko­le­nie z psy­cho­te­ra­pii w Kra­kow­skim Cen­trum Psy­cho­dy­na­micz­nym Mam ponad 10letnie doświad­cze­nie w pra­cy jako psy­cho­te­ra­peu­ta na oddzia­łach psy­chia­trycz­nych dla osób doro­słych oraz w porad­niach zdro­wia psy­chicz­ne­go. Pra­cu­ję pod sta­łą super­wi­zją cer­ty­fi­ko­wa­ne­go super­wi­zo­ra PTP. Posia­dam rów­nież dyplom tera­peu­ty DMT (tera­pia w opar­ciu … Read More

mgr Greta Stańczewska

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia, Kra­kow­ska Aka­de­mia im. Andrze­ja Fry­cza-Modrzew­skie­go psy­cho­te­ra­pia, czte­ro­let­ni Kurs Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­ana­li­tycz­nej przy Oddzia­le Lecze­nia Zabu­rzeń Oso­bo­wo­ści i Ner­wic Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go im. Dr Józe­fa Babiń­skie­go – w trak­cie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cyj­ne­go Jestem psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peu­tą. Pra­cu­ję w nur­cie psy­cho­dy­na­micz­nym. W trak­cie stu­diów psy­cho­lo­gicz­nych udzie­la­łam się jako wolon­ta­riusz w kra­kow­skim oddzia­le … Read More

mgr Małgorzata Moląg

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski pody­plo­mo­wy 4‑letni cało­ścio­wy kurs psy­cho­te­ra­pii (nurt psy­cho­dy­na­micz­ny) przy Zakła­dzie Psy­cho­te­ra­pii CM UJ, ate­sto­wa­ny przez PTP Stu­dia psy­cho­lo­gicz­ne ukoń­czy­łam na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Kra­ko­wie, kształ­tu­jąc swo­je zain­te­re­so­wa­nia szcze­gól­nie z obsza­ru psy­cho­lo­gii zdro­wia oraz psy­cho­lo­gii stre­su. Pod­ję­ta prze­ze mnie współ­pra­ca ze Szpi­ta­lem Uni­wer­sy­tec­kim w Kra­ko­wie … Read More

mgr Agata Drozd

Wykształ­ce­nie: Stu­dia psy­cho­lo­gicz­ne na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim w Lubli­nie Peda­go­gicz­ne stu­dia pody­plo­mo­we Pod­sta­wy psy­cho­te­ra­pii przy Kate­drze Psy­cho­te­ra­pii UJ CM Jestem psy­cho­lo­giem z kil­ku let­nim doświad­cze­niem, któ­re zdo­by­łam pod­czas prak­tyk na Oddzia­le Dzien­nym Lecze­nia Zabu­rzeń Emo­cji i Nastro­ju w Szpi­ta­lu Uni­wer­sy­tec­kim w Kra­ko­wie oraz w Spe­cjal­nym Ośrod­ku Szko­l­no-Wycho­­wa­w­czym w Leżaj­sku. Przez kil­ka lat … Read More