ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Poradnia Seksuologiczna

mgr Magdalena Krzak

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia kli­nicz­na, Uni­wer­sy­tet SWPS sek­su­olo­gia kli­nicz­na, Pody­plo­mo­wa Szko­ła Sek­su­olo­gii, Uni­wer­sy­tet SWPS Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­ga Kli­nicz­ne­go, Pol­skie Towa­rzy­stwo Sek­su­olo­gicz­ne Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­ga Sądo­we­go, Pol­skie Towa­rzy­stwo Sek­su­olo­gicz­ne psy­cho­te­ra­pia, cało­ścio­wy kurs psy­cho­te­ra­pii, Szpi­tal Kli­nicz­ny im. dr. Józe­fa Babiń­skie­go Ukoń­czy­łam Uni­wer­sy­tet SWPS, kie­ru­nek psy­cho­lo­gia kli­nicz­na, Szko­łę Pody­plo­mo­wą Sek­su­olo­gii … Read More

mgr Dorota Baran

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia, Szko­ła Wyż­sza Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej sek­su­olo­gia, War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­gia Kli­nicz­ne­go, Pol­skie Towa­rzy­stwo Sek­su­olo­gicz­ne Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­ga Sądo­we­go, Pol­skie Towa­rzy­stwo Sek­su­olo­gicz­ne psy­cho­te­ra­pia, Cen­trum CBT Ukoń­czy­łam Uni­wer­sy­tet SWPS w War­sza­wie, kie­ru­nek psy­cho­lo­gia kli­nicz­na. Sek­su­olo­gią zain­te­re­so­wa­łam się będąc na III roku stu­diów. Wów­czas uczest­ni­czy­łam … Read More

mgr Kamila Mikołajewska

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski stu­dium peda­go­gicz­ne, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski 4,5‑letnie cało­ścio­we szko­le­nie psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne w nur­cie sys­te­­mo­­wo-psy­­cho­­dy­­na­­mi­cz­nym, Fun­da­cja Kra­kow­skiej Kate­dry Psy­chia­trii im. J.J. Hau­ben­stoc­ków 2‑letnie stu­dia pody­plo­mo­we Pomoc Psy­cho­lo­gicz­na w Dzie­dzi­nie Sek­su­olo­gii, Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu 2,5‑letni Kurs Psy­cho­te­ra­pii Zabu­rzeń Sek­su­al­nych, Fun­da­cja Roz­wo­ju Tera­pii Rodzin … Read More

lek. med. Kamil Gorczyca

Wykształ­ce­nie: Ślą­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny w Kato­wi­cach, Wydział Lekar­ski w Zabrzu Stu­dia Pody­plo­mo­we Sek­su­olo­gii, Uni­wer­sy­tet SWPS Jestem leka­rzem spe­cja­li­zu­ją­cym się w psy­chia­trii osób doro­słych. Obec­nie pra­cu­ję w Kli­ni­ce Psy­chia­trii Doro­słych, Dzie­ci i Mło­dzie­ży Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Kra­ko­wie oraz w Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii i Sek­su­olo­gii Empa­tia. Zdo­by­wa­łem doświad­cze­nie zawo­do­we pra­cu­jąc jako psy­chia­tra na oddzia­łach sta­cjo­nar­nych … Read More

mgr Karolina Czulińska-Szczepan

Wykształ­ce­nie: Uni­wer­sy­tet SWPS – psy­cho­lo­gia kli­nicz­na Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Medycz­ne Cen­trum Kształ­ce­nia Pody­plo­mo­we­go, Szcze­gó­ło­we Pro­ble­my Psy­cho­te­ra­pii Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Medycz­ne Cen­trum Kształ­ce­nia Pody­plo­mo­we­go, Pod­sta­wy Psy­cho­te­ra­pii War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny, sek­su­olo­gia kli­nicz­na, stu­dia pody­plo­mo­we W cza­sie stu­diów psy­cho­lo­ficz­nych zain­te­re­so­wa­łam się pra­cą psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną w obsza­rze sek­su­olo­gii, lecze­nia … Read More

dr Mariusz Gajewski

Wykształ­ce­nie: Dr nauk huma­ni­stycz­nych, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski Psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet SWPS Psy­cho­te­ra­pia, 4‑letni Kurs Psy­cho­te­ra­pii, OLZON Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go im. Dr Józe­fa Babiń­skie­go Sek­su­olo­gia, Uni­wer­sy­tet SWPS Media­cje rodzin­ne, Pol­skie Cen­trum Media­cji, War­sza­wa W obsza­rze zain­te­re­so­wań kli­nicz­nych kon­cen­tru­je się na tera­pii dys­funk­cji i zabu­rzeń funk­cjo­no­wa­nia rodzi­ny, psy­cho­lo­gii zdro­wia, sek­su­al­no­ści czło­wie­ka na róż­nych eta­pach … Read More

mgr Maria Konietzka

Wykształ­ce­nie: Psy­cho­lo­gia – SWPS Uni­wer­sy­tet Nauki o rodzi­nie – Uni­wer­sy­tet Opol­ski Psy­cho­te­ra­pia – Kurs psy­cho­te­ra­pii orga­ni­zo­wa­ny przez Medycz­ne Cen­trum Kształ­ce­nia Pody­plo­mo­we­go UJ i Kate­drę Psy­cho­te­ra­pii UJ CM Sek­su­olo­gia – Szko­ła Pody­plo­mo­wa Sek­su­olo­gii Uni­wer­sy­tet SWPS w Kato­wi­cach SWPS Zaj­mu­ję się tera­pią zabu­rzeń sek­su­al­nych tj: pochwi­ca, zabu­rze­nia wzwo­du, … Read More

mgr Łukasz Musiał

Wykształ­ce­nie: Teo­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jana Paw­ła II 4 let­ni Kurs Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­dy­na­micz­nej 2 let­ni Kurs Psy­cho­te­ra­pii Dzie­ci i Mło­dzie­ży Kurs Psy­cho­te­ra­pii Zabu­rzeń Sek­su­al­nych – w trak­cie szko­le­nia Jestem psy­cho­te­ra­peu­tą i pra­cu­ję w nur­cie psy­cho­dy­na­micz­nym. Swo­je doświad­cze­nie zawo­do­we naby­wa­łem w róż­nych pla­ców­kach oświa­to­wych, socjal­nych oraz zwią­za­nych z ochro­ną zdro­wia. Przez trzy lata odby­wa­łem … Read More

mgr Justyna Oszańca-Czado

Wykształ­ce­nie: Uni­wer­sy­tet Opol­ski – psy­cho­lo­gia kli­nicz­na Uni­wer­sy­tet SWPS- pody­plo­mo­we stu­dia z zakre­su sek­su­olo­gii kli­nicz­nej Cen­trum Tera­­peu­­ty­cz­no-Szko­­le­­nio­­we Ter­co­gni­ti­va – kurs tera­pii pozna­w­czo-beha­­wio­­ra­l­nej ( w trak­cie ) Jestem psy­cho­lo­giem oraz sek­su­olo­giem kli­nicz­nym. Już pod­czas stu­diów głów­nym obsza­rem, któ­ry mnie inte­re­so­wał była sek­su­olo­gia czło­wie­ka. W trak­cie odby­wa­nych prak­tyk … Read More

mgr Paulina Łasak-Ponikło

Wykształ­ce­nie: Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski – stu­dia magi­ster­skie psy­cho­lo­gia sto­so­wa­na Uni­wer­sy­tet SWPS – stu­dia pody­plo­mo­we sek­su­olo­gia kli­nicz­na Cen­trum Szko­­le­­nio­­wo-Tera­­peu­­ty­cz­ne Ter­co­gni­ti­va – szko­le­nie psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne w nur­cie poznaw­czo-beha­wio­ral­nym Jestem absol­went­ką psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, a tak­że stu­diów pody­plo­mo­wych zza­kre­su sek­su­olo­gii kli­nicz­nej na SWPS. Obec­nie szko­lę się psy­cho­te­ra­peu­tycz­nie w nur­cie … Read More

Mgr Karolina Kwiatkowska

Wykształ­ce­nie: Psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski Sek­su­olo­gia kli­nicz­na, SWPS w Kato­wi­cach Jestem psy­cho­lo­giem oraz sek­su­olo­giem w trak­cie stu­diów pody­plo­mo­wych na Uni­wer­sy­te­cie SWPS w zakre­sie sek­su­olo­gii kli­nicz­nej. Ukoń­czy­łam Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski w Kra­ko­wie uzy­sku­jąc tytuł magi­stra. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam m.in. w Szpi­ta­lu Spe­cja­li­stycz­nym im. Dr. Józe­fa Babiń­skie­go na Oddzia­le psy­chia­trycz­no – reha­bi­li­ta­cyj­nym, Fun­da­cji Zna­cze­nie … Read More

Mgr Anna Domańska

Wykształ­ce­nie: Psy­cho­lo­gia kli­nicz­na, SWPS w Kato­wi­cach Sek­su­olo­gia kli­nicz­na, SWPS w Kato­wi­cach – w trak­cie Ukoń­czy­łam psy­cho­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie Huma­ni­stycz­no­spo­łecz­nym SWPS w Kato­wi­cach. Jestem w trak­cie stu­diów pody­plo­mo­wych na kie­run­ku sek­su­olo­gia kli­nicz­na. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam pra­cu­jąc w porad­ni psy­cho­lo­gicz­nej oraz w liceum ogól­no­kształ­cą­cym, a tak­że w pra­cy z oso­ba­mi ter­mi­nal­nie cho­ry­mi. Od kil­ku lat współ­pra­cu­ję … Read More

Mgr Dorota Otwinowska

Wykształ­ce­nie: psy­cho­lo­gia – Uni­wer­sy­tet w Darm­stadt psy­cho­te­ra­pia, cało­ścio­wy kurs psy­cho­te­ra­pii – Pol­ski Insty­tut Psy­cho­te­ra­pii Inte­gra­tyw­nej sek­su­olo­gia – stu­dia pody­plo­mo­we, Dol­no­ślą­ska Szko­ła Wyż­sza Ukoń­czy­łam psy­cho­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie Tech­nicz­nym w Darm­stadt (Niem­cy) oraz kurs psy­cho­te­ra­pii w Insty­tu­cie Psy­cho­te­ra­pii Inte­gra­tyw­nej w Kra­ko­wie. Dodat­ko­wo ukoń­czy­łam spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nie: Pra­ca z Cia­łem w uję­ciu … Read More