ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Diagnostyka psychologiczna dzieci

Roz­wój dziec­ka jest pro­ce­sem, któ­ry z róż­nych powo­dów może ulec zakłó­ce­niu. Naj­czę­ściej pro­ble­my, któ­re się poja­wia­ją, mają cha­rak­ter przej­ścio­wy i roz­wo­jo­wy, nie zawsze jed­nak rodzi­ce umie­ją to oce­nić. Psy­cho­log kli­nicz­ny, spe­cja­li­zu­ją­cy się w dia­gno­sty­ce dzie­ci, ma wie­dzę z zakre­su pra­wi­dło­wych i nie­pra­wi­dło­wych wzor­ców rozwoju.

Dia­gno­sty­ka psy­cho­lo­gicz­na dziec­ka jest pro­ce­sem zło­żo­nym i wyma­ga naj­czę­ściej kil­ku spo­tkań. Wyjąt­kiem są nie­mow­lę­ta do pierw­sze­go roku życia, na któ­rych zba­da­nie wystar­cza naj­czę­ściej jed­na wizy­ta. W bada­niu psy­cho­lo­gi­czym dzie­ci, oprócz wywia­du i obser­wa­cji, istot­ne jest wła­ści­we i ade­kwat­ne zasto­so­wa­nie testów i narzę­dzi dia­gno­stycz­nych, dobra­nych pre­cy­zyj­nie do wie­ku, zgła­sza­nych pro­ble­mów i celu bada­nia. Dopie­ro na pod­sta­wie tych danych i ich inter­pre­ta­cji moż­li­we jest wycią­ga­nie wnio­sków, posta­wie­nie dia­gno­zy psy­cho­lo­gicz­nej oraz zapla­no­wa­nie ewen­tu­al­nych dal­szych inter­wen­cji (psy­cho­te­ra­pia, wcze­sne wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju itp.).

Pla­nu­jąc wizy­tę z dziec­kiem war­to powie­dzieć mu po co idzie i cze­go może się spo­dzie­wać. Bada­nie psy­cho­lo­gicz­ne nie jest nie­przy­jem­ne, a wręcz czę­sto jest trak­to­wa­ne jako for­ma zaba­wy. Waż­ne, żeby dziec­ko było zdro­we, w dobrej for­mie, wyspa­ne i naje­dzo­ne. Po szcze­pie­niach i cho­ro­bie war­to odcze­kać przy­naj­mniej tydzień przed pla­no­wą wizytą.

Prze­pro­wa­dza­my bada­nie psy­cho­lo­gicz­ne dzie­ci do 10 roku życia.

Obsza­ry dia­gno­sty­ki psy­cho­lo­gicz­nej dzie­ci m.in:

  • pro­fi­lak­ty­ka roz­wo­ju u dzie­ci z grup ryzy­ka (głów­nie wcze­śnia­ki – PROGRAM WCZEŚNIAK)
  • ADHD (nad­po­bu­dli­wość, impulsywność)
  • cało­ścio­we zabu­rze­nia roz­wo­ju (autyzm, Zespół Aspergera)
  • zabu­rze­nia i opóź­nie­nia roz­wo­ju mowy
  • zabu­rze­nia uwa­gi (tak­że trud­no­ści w ucze­niu się)
  • oce­na funk­cji poznaw­czych i ilo­ra­zu inte­li­gen­cji (tak­że dzie­ci wybit­nie uzdolnionych)
  • trud­no­ści z zachowaniem
  • sta­ny lękowe

Spe­cja­li­sta psy­cho­log kli­nicz­ny dzie­ci i mło­dzie­ży przyj­mu­ją­cy w Empatii:

dr Iza­bel­la Grzyb