ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Klaudia Biśta

psycholog

Godziny przyjęć


Poradnia seksuologiczna

Ponie­dzia­łek 15 – 21

Poradnia dla osób transpłciowych

Ponie­dzia­łek 15 – 21

Telefon


WYKSZTAŁCENIE:

  • Psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Peda­go­gicz­ny w Krakowie,
  • Sek­su­olo­gia Kli­nicz­na, Uni­wer­sy­tet SWPS (w trakcie).

Ukoń­czy­łam 5‑letnie stu­dia psy­cho­lo­gicz­ne na Uni­wer­sy­te­cie Peda­go­gicz­nym w Kra­ko­wie. Już w trak­cie stu­diów zain­te­re­so­wa­ły mnie tema­ty zwią­za­ne z sek­su­al­no­ścią czło­wie­ka oraz wspar­ciem spo­łecz­no­ści LGBT+. Od tego cza­su regu­lar­nie uczest­ni­czy­łam w szko­le­niach doty­czą­cych wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go osób LGB oraz zagad­nień zwią­za­nych z nie­zgod­no­ścią płciową.

W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii i Sek­su­olo­gii Empa­tia pro­wa­dzę kon­sul­ta­cje psy­cho­lo­gicz­ne, w szcze­gól­no­ści dla osób LGB. Wspie­ram pacjen­tów w kwe­stiach zwią­za­nych z przej­ściem przez pro­ces coming-outu, trud­no­ścia­mi w rela­cjach czy doświad­cza­niem dys­kry­mi­na­cji. Udzie­lam rów­nież wspar­cia oso­bom trans­pł­cio­wym oraz prze­pro­wa­dzam bada­nia osobowości.

W celu sta­łe­go posze­rza­nia swo­jej wie­dzy regu­lar­nie uczęsz­czam na kon­fe­ren­cje nauko­we oraz szko­le­nia w tema­ty­ce psy­cho­lo­gii i sek­su­olo­gii, a tak­że bio­rę udział w super­wi­zjach zespołu.