ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Konsultacje lekarskie w zakresie psychiatrii, seksuologii i terapii hormonalnej dla osób transpłciowych

Kon­sul­ta­cje z leka­rzem, obej­mu­ją­ce dia­gno­zę trud­no­ści psy­cho­lo­gicz­nych lub sek­su­olo­gicz­nych, skie­ro­wa­nie na spe­cja­li­stycz­ne bada­nia, gdy zaist­nie­je taka potrze­ba oraz lecze­nie far­ma­ko­lo­gicz­ne ( za pomo­cą leków prze­pi­sa­nych na receptę).

Spe­cja­li­sta psychiatra:

lek. Kamil Gorczyca