ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

lek. med. Kamil Gorczyca

specjalista psychiatra, lekarz psychiatra, seksuolog

Godziny przyjęć


Poradnia psychoterapeutyczna

ponie­dzia­łek 15–20,
pią­tek 14–19

Poradnia dla osób transpłciowych

poniedz. 15–20,
pia­tek 14–19

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Ślą­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny w Kato­wi­cach, Wydział Lekar­ski w Zabrzu
  • Stu­dia Pody­plo­mo­we Sek­su­olo­gii, Uni­wer­sy­tet SWPS

Jestem leka­rzem spe­cja­li­zu­ją­cym się w psy­chia­trii osób doro­słych. Obec­nie pra­cu­ję w Kli­ni­ce Psy­chia­trii Doro­słych, Dzie­ci i Mło­dzie­ży Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Kra­ko­wie oraz w Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii i Sek­su­olo­gii Empa­tia. Zdo­by­wa­łem doświad­cze­nie zawo­do­we pra­cu­jąc jako psy­chia­tra na oddzia­łach sta­cjo­nar­nych i dzien­nych, w porad­ni zdro­wia psy­chicz­ne­go oraz peł­niąc cało­do­bo­we dyżu­ry medycz­ne w Szpi­ta­lu Uni­wer­sy­tec­kim na Oddzia­le Psy­chia­trii Doro­słych, Dzie­ci i Mło­dzie­ży. W pra­cy zawo­do­wej zaan­ga­żo­wa­ny rów­nież jestem w lecze­nie osób uza­leż­nio­nych, współ­uza­leż­nio­nych i doro­słych dzie­ci alko­ho­li­ków w Porad­ni lecze­nia uza­leż­nień oraz Ośrod­ku Lecze­nia, Tera­pii i Reha­bi­li­ta­cji Uza­leż­nień MONAR w Krakowie.

W swo­jej pra­cy szcze­gól­ną uwa­gę przy­wią­zu­ję do indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia do pacjen­ta i dia­gno­sty­ki, by odpo­wied­nio ukie­run­ko­wać dal­sze lecze­nie. Zaj­mu­ję się mię­dzy inny­mi lecze­niem zabu­rzeń z grup cho­rób afek­tyw­nych, zabu­rzeń ner­wi­co­wych, lęko­wych, ostrych reak­cji na stres i zabu­rzeń adap­ta­cyj­nych. Inte­re­su­ją mnie rów­nież zagad­nie­nia sek­su­olo­gii kli­nicz­nej, ukoń­czy­łem stu­dia pody­plo­mo­we na tym kie­run­ku na uni­wer­sy­te­cie SWPS.