ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Agata Drozd

psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć


Poradnia psychoterapeutyczna

Śro­da
9–13
16–21
Sobota
9–14

Telefon


Wykształ­ce­nie:

Stu­dia psy­cho­lo­gicz­ne na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim w Lublinie
Peda­go­gicz­ne stu­dia podyplomowe
Kurs psy­cho­te­ra­pii przy Kate­drze Psy­cho­te­ra­pii UJ CM – ukoń­czo­ne 2
lata – Pod­sta­wy psychoterapii.
Jestem absol­went­ką psy­cho­lo­gii na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubelskim
oraz ukoń­czy­łam Pod­sta­wy psy­cho­te­ra­pii przy Kate­drze Psy­cho­te­ra­pii UJ
CM.

Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­łam pod­czas prak­tyk na Oddzia­le Dziennym
Lecze­nia Zabu­rzeń Emo­cji i Nastro­ju w Szpi­ta­lu Uni­wer­sy­tec­kim w
Krakowie.

Przez kil­ka lat pra­co­wa­łam z dzieć­mi jako tre­ner Biofeedback,
wspie­ra­jąc i uspraw­nia­jąc ich kon­cen­tra­cję uwa­gi oraz w przedszkolu,
gdzie roz­wi­ja­łam indy­wi­du­al­ne potrze­by roz­wo­jo­we i możliwości
psy­cho­fi­zycz­ne u dzieci.

Obec­nie pra­cu­je na Oddzia­le Pato­lo­gii Cią­ży i Oddzia­le Położ­ni­czym w
Szpi­ta­lu Ujastek.

Od pra­wie 10 lat pra­cu­ję tak­że w porad­ni psychologiczno-pedagogicznej,
gdzie zaj­mu­ję się pro­wa­dze­niem zajęć w ramach Wcze­sne­go Wspomagania
Roz­wo­ju, dia­gno­zą trud­no­ści szkol­nych, tera­pią indy­wi­du­al­ną oraz
kon­sul­ta­cja­mi psychologicznymi.

W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia pro­wa­dzę psy­cho­te­ra­pię indywidualną
osób doro­słych. Zaj­mu­ję się m.in. lecze­niem zabu­rzeń nastroju,
lęko­wych i osobowości.

Regu­lar­nie pod­no­szę swo­je kwa­li­fi­ka­cje poprzez uczest­nic­two w
szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach. Swo­ją pra­cę pod­da­ję regularnej
superwizji.

Posia­dam upraw­nie­nia pedagogiczne.