ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Agata Drozd

psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć


Poradnia psychoterapeutyczna

śro­da 17–21

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Stu­dia psy­cho­lo­gicz­ne na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim w Lublinie
  • Peda­go­gicz­ne stu­dia podyplomowe
  • Pod­sta­wy psy­cho­te­ra­pii przy Kate­drze Psy­cho­te­ra­pii UJ CM

Jestem psy­cho­lo­giem z kil­ku let­nim doświad­cze­niem, któ­re zdo­by­łam pod­czas prak­tyk na Oddzia­le Dzien­nym Lecze­nia Zabu­rzeń Emo­cji i Nastro­ju w Szpi­ta­lu Uni­wer­sy­tec­kim w Kra­ko­wie oraz w Spe­cjal­nym Ośrod­ku Szkol­no-Wycho­waw­czym w Leżaj­sku. Przez kil­ka lat pra­co­wa­łam z dzieć­mi jako tre­ner Bio­fe­ed­back, wspie­ra­jąc i uspraw­nia­jąc ich kon­cen­tra­cję uwa­gi oraz w przed­szko­lu, gdzie roz­wi­ja­łam indy­wi­du­al­ne potrze­by roz­wo­jo­we i moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­ne u dzie­ci. Pro­wa­dzi­łam rów­nież zaję­cia indy­wi­du­al­ne i gru­po­we w pry­wat­nej świe­tli­cy. Obec­nie pra­cu­je na Oddzia­le Pato­lo­gii Cią­ży i Oddzia­le Położ­ni­czym w Szpi­ta­lu Ujastek.

Od 2014 roku pra­cu­ję tak­że w porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, gdzie zaj­mu­ję się pro­wa­dze­niem zajęć w ramach Wcze­sne­go Wspo­ma­ga­nia Roz­wo­ju, dia­gno­zą trud­no­ści szkol­nych, tera­pią indy­wi­du­al­ną oraz kon­sul­ta­cja­mi psy­cho­lo­gicz­ny­mi. Regu­lar­nie pod­no­szę swo­je kwa­li­fi­ka­cje poprzez uczest­nic­two w szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach. Swo­ją pra­cę pod­da­je regu­lar­nej super­wi­zji. Posia­dam upraw­nie­nia pedagogiczne.