ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Agnieszka Gadecka-Tomasik

psychoterapeuta (dorośli, dzieci, młodzież), psycholog

Godziny przyjęć


Poradnia psychoterapeutyczna

śro­da 14–19

Poradnia diagnozy i terapii dzieci

śro­da 14–19

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • stu­dia psy­cho­lo­gicz­ne na Uni­wer­sy­te­cie Jagiellońskim
  • cało­ścio­wy kurs psy­cho­te­ra­pii w nur­cie psychodynamicznym
  • kurs Pod­sta­wy Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­ana­li­tycz­nej Dzie­ci i Młodzieży

Od kil­ku­na­stu lat pra­cu­ję jako psy­cho­log i psy­cho­te­ra­peu­ta z dzieć­mi, mło­dzie­żą i dorosłymi.

Swo­je doświad­cze­nie w pra­cy jako psy­cho­te­ra­peu­ta zdo­by­łam pro­wa­dząc pry­wat­ną prak­ty­kę oraz w porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, gdzie pro­wa­dzi­łam tera­pię indy­wi­du­al­ną oraz gru­po­wą dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Pra­co­wa­łam rów­nież w Zie­lo­nym Dom­ku, gdzie zaj­mo­wa­łam się wspar­ciem psy­cho­lo­gicz­nym dla rodzi­ców z mały­mi dzieć­mi. Odby­łam też staż na Oddzia­le Lecze­nia i Zabu­rzeń Oso­bo­wo­ści i Ner­wic Szpi­ta­la im.Babińskiego. Cały czas sta­ram się posze­rzać swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści uczest­ni­cząc w kon­fe­ren­cjach i semi­na­riach z zakre­su psy­cho­te­ra­pii psy­cho­ana­li­tycz­nej, a swo­ją pra­cę pod­da­je regu­lar­nej superwizji.

W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia zaj­mu­ję się:

  • psy­cho­te­ra­pią dzie­ci, mło­dzie­ży i dorosłych,
  •  kon­sul­ta­cja­mi dla rodzi­ców mają­cych pro­ble­my wycho­waw­cze z dziećmi,
  •  pomo­cą psy­cho­lo­gicz­ną w kry­zy­sach i trud­nych sytu­acjach życio­wych doty­czą­cych dziec­ka i jego otoczenia,
  •  kon­sul­ta­cją i tera­pią trud­no­ści roz­wo­jo­wych u małych dzie­ci w zakre­sie pro­ble­mów z jedze­niem, zasy­pia­niem, wypróż­nia­niem się, roz­sta­niem z rodzicem,
  •  psy­cho­te­ra­pią i pomo­cą psy­cho­lo­gicz­na dla dzie­ci star­szych w zakre­sie: trud­no­ści emo­cjo­nal­nych, pro­ble­mów szkol­nych, zabu­rzeń zacho­wa­nia, nad­po­bu­dli­wo­ści psy­cho­ru­cho­wej, zabu­rzeń jedze­nia, prze­by­tych ura­zów psy­chicz­nych, zabu­rzeń lęko­wych, trud­no­ści w nawią­zy­wa­niu i utrzy­my­wa­niu rela­cji z rówieśnikami.