ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Barbara Adamska

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psycholog kliczniczny, psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Godziny przyjęć


Poradnia diagnozy i terapii dzieci

czwar­tek 9–15

Telefon


Wykształ­ce­nie:

2008 – Psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagielloński

2012 – Kurs Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­dy­na­mi­czej, Kli­ni­ka Psy­chia­trii CMUJ

2019 – Spe­cja­li­za­cja z psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej (spe­cja­li­sta psy­cho­log kli­nicz­ny dzie­ci i mło­dzie­ży) Col­le­gium Medi­cum UJ

Jestem psy­cho­lo­giem z 14-let­nim sta­żem pra­cy. Mam doświad­cze­nie zarów­no w prze­pro­wa­dza­niu dia­gno­zy kli­nicz­nej dzie­ci, mło­dzie­ży i osób doro­słych jak i w pro­wa­dze­niu psy­cho­te­ra­pii indy­wi­du­al­nej i gru­po­wej. Od lat wspie­ram tak­że rodzi­ny pacjen­tów. Doświad­cze­nie w powyż­szych obsza­rach zdo­by­wa­łam pra­cu­jąc w Psy­chia­trycz­nym Oddzia­le Dzien­nym dla Doro­słych “Logo­pro­med”, w kra­kow­skich Porad­niach Zdro­wia Psy­chicz­ne­go, a od lat- jako pra­cow­nik Psy­chia­trycz­ne­go Oddzia­łu Dzien­ne­go dla Dzie­ci w Szpi­ta­lu im. św. Ludwi­ka. Sta­le posze­rzam swój warsz­tat pra­cy poprzez udział w semi­na­riach, kon­fe­ren­cjach, kur­sach uzu­peł­nia­ją­cych. Uczest­ni­czę tak­że w regu­lar­nych super­wi­zjach indy­wi­du­al­nych oraz grupowych.