ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

dr n. med. i n. o zdr. Dorota Baran

specjalista psychoseksuolog, Koordynator Merytoryczny zespołu w Poradni dla Osób Transpłciowych, Kierownik Poradni dla Osób Transpłciowych, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny i sądowy

Godziny przyjęć


Poradnia seksuologiczna

wto­rek 10–20

Poradnia dla osób transpłciowych

wto­rek 10–20

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • psy­cho­lo­gia, Szko­ła Wyż­sza Psy­cho­lo­gii Społecznej
  • sek­su­olo­gia, War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medyczny
  • Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­gia Kli­nicz­ne­go, Pol­skie Towa­rzy­stwo Seksuologiczne
  • Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­ga Sądo­we­go, Pol­skie Towa­rzy­stwo Seksuologiczne
  • psy­cho­te­ra­pia, Cen­trum CBT

Ukoń­czy­łam Uni­wer­sy­tet SWPS w War­sza­wie, kie­ru­nek psy­cho­lo­gia kli­nicz­na. Sek­su­olo­gią zain­te­re­so­wa­łam się będąc na III roku stu­diów. Wów­czas uczest­ni­czy­łam w zaję­ciach z sek­su­olo­gii w ramach, tzw. małej spe­cjal­no­ści. W tym cza­sie (2009 r.) rów­nież roz­po­czę­łam staż kli­nicz­ny w Porad­ni Sek­su­olo­gicz­nej i Pato­lo­gii Współ­ży­cia przy ul. Dol­nej 42 w War­sza­wie. Rów­no­le­gle do stu­diów magi­ster­skich roz­po­czę­łam tak­że stu­dia pody­plo­mo­we z zakre­su sek­su­olo­gii kli­nicz­nej na War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w War­sza­wie w cha­rak­te­rze wol­ne­go słu­cha­cza. Po uzy­ska­niu dyplo­mu magi­stra psy­cho­lo­gii (2011 r.) roz­po­czę­łam pra­cę eta­to­wą w Porad­ni Sek­su­olo­gicz­nej i Pato­lo­gii Współ­ży­cia, w któ­rej wcze­śniej byłam na sta­żu przez okres dwóch lat. Następ­nie ukoń­czy­łam stu­dia pody­plo­mo­we i uzy­ska­łam tytuł psy­cho­lo­ga – sek­su­olo­ga (2011 r.). Wów­czas roz­po­czę­łam 4 – let­nie stu­dia pody­plo­mo­we z zakre­su psy­cho­te­ra­pii poznaw­czo – beha­wio­ral­nej w Cen­trum CBT przy ul. Woło­dy­jow­skie­go w War­sza­wie. W roku 2016 zda­łam koń­co­wy egza­min i otrzy­ma­łam Cer­ty­fi­kat Psy­cho­te­ra­peu­ty Poznaw­czo – Beha­wio­ral­ne­go (nr 431) nada­wa­ny przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Tera­pii Poznaw­czo – Beha­wio­ral­nej. W roku 2017 zda­łam egza­min spe­cja­li­za­cyj­ny i otrzy­ma­łam Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­ga Kli­nicz­ne­go (nr 123) nada­wa­ny przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Sek­su­olo­gicz­ne. W tym samym roku otrzy­ma­łam rów­nież Cer­ty­fi­kat Sek­su­olo­ga Sądo­we­go nada­wa­ny przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Sek­su­olo­gicz­ne. Od 2013 roku pro­wa­dzi­łam rów­nież swój pry­wat­ny gabi­net zarów­no w War­sza­wie, jak i w Gdyni.

Od 2011 roku pra­cu­ję kli­nicz­ne z pacjen­ta­mi mają­cy­mi pro­blem ze swo­ją sek­su­al­no­ścią. Głów­nym obsza­rem mojej pra­cy jest tera­pia zabu­rzeń toż­sa­mo­ści płcio­wej oraz zabu­rzeń pre­fe­ren­cji sek­su­al­nych. Zaj­mu­je się tak­że tera­pią dys­funk­cji sek­su­al­nych, trud­no­ści zwią­za­nych z akcep­ta­cją orien­ta­cji sek­su­al­nej, zabu­rzeń lęko­wych i depre­syj­nych. Oprócz kon­sul­ta­cji i tera­pii indy­wi­du­al­nej, pro­wa­dzę tera­pię zabu­rzeń sek­su­al­nych dla małżeństw/par.

Od 2011 roku współ­pra­cu­ję tak­że z Uni­wer­sy­te­tem SWPS w War­sza­wie, Wro­cła­wiu, Sopo­cie i Kato­wi­cach w cha­rak­te­rze wykła­dow­cy, w cha­rak­te­rze koor­dy­na­to­ra, a obec­nie peł­nię funk­cję kie­row­ni­ka stu­diów pody­plo­mo­wych z zakre­su sek­su­olo­gii klinicznej.

Odby­łam tera­pię wła­sną oraz regu­lar­nie super­wi­zu­ję swo­ją pra­cę kliniczną.