ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Mgr Dorota Otwinowska

psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć


Poradnia seksuologiczna

czwar­tek 16–21

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • psy­cho­lo­gia – Uni­wer­sy­tet w Darmstadt
  • psy­cho­te­ra­pia, cało­ścio­wy kurs psy­cho­te­ra­pii – Pol­ski Insty­tut Psy­cho­te­ra­pii Integratywnej
  • sek­su­olo­gia – stu­dia pody­plo­mo­we, Dol­no­ślą­ska Szko­ła Wyższa
  • Cer­ty­fi­kat Psy­cho­te­ra­peu­ty Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­te­ra­pii Integratywnej

Ukoń­czy­łam psy­cho­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie Tech­nicz­nym w Darm­stadt (Niem­cy) oraz kurs psy­cho­te­ra­pii w Insty­tu­cie Psy­cho­te­ra­pii Inte­gra­tyw­nej w Kra­ko­wie. Dodat­ko­wo ukoń­czy­łam spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nie: Pra­ca z Cia­łem w uję­ciu Gestalt. 

Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam w Kli­ni­ce Psy­chia­trii i Psy­cho­te­ra­pii w Ried­stadt (Niem­cy), z dzieć­mi auty­stycz­ny­mi i ich rodzi­na­mi w Przed­szko­lu dla Dzie­ci z Auty­zmem, z oso­ba­mi star­szy­mi w Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej Zako­nu Try­ni­ta­rzy, w Tele­fo­nie Zaufa­nia dla Osób Doro­słych oraz w Ośrod­ku Porad­nic­twa i Tera­pii Rodzin w Kra­ko­wie, gdzie pra­co­wa­łam z pacjen­ta­mi indy­wi­du­al­ny­mi, para­mi oraz rodzinami.

Pra­cu­ję w podej­ściu inte­gra­tyw­nym, któ­re w bar­dzo sze­ro­ki spo­sób rozu­mie czło­wie­ka i jego pro­ble­my. Podej­ście to przyj­mu­je, że czło­wiek jest cało­ścią: umy­słu, cia­ła i emo­cji. Świa­do­mość każ­de­go z tych aspek­tów jest punk­tem wyj­ścia i umoż­li­wia pacjen­to­wi praw­dzi­we spo­tka­nie sie­bie: spoj­rze­nie na wła­sną histo­rię, zro­zu­mie­nie wła­sne­go zacho­wa­nia, postaw i prze­ży­wa­nia, roz­po­zna­nie rze­czy­wi­stych potrzeb i  – co za tym idzie – pomoc w roz­wią­za­niu pro­ble­mów. Moje doświad­cze­nie zawo­do­we poka­zu­je, że ten spo­sób pra­cy poma­ga oso­bom, któ­re chcą zro­zu­mieć swo­je trud­no­ści, zmniej­szyć cier­pie­nie, pod­nieść jakość życia i rela­cje z ludź­mi oraz zdo­być nowe umiejętności.