ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Dorota Sarna

psycholog, psychoterapeuta (dzieci, młodzież, rodziny)

Godziny przyjęć


Poradnia diagnozy i terapii dzieci

pia­tek 13–18

Telefon


Jestem psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peu­tą . Ukoń­czy­łam psy­cho­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim na Wydzia­le Filo­zo­ficz­no – Histo­rycz­nym oraz cało­ścio­we szko­le­nie pody­plo­mo­we w uję­ciu sys­te­mo­wo – psy­cho­dy­na­micz­nym ate­sto­wa­ne przez  Sek­cję Nauko­wą Psy­cho­te­ra­pii i Tera­pii Rodzin PTP. Ponad­to ukoń­czy­łam  szko­le­nia w nur­cie tera­pii erick­so­now­skiej oraz inte­gra­cyj­nej. Sys­te­ma­tycz­nie pod­no­szę swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści uczest­ni­cząc w  kon­fe­ren­cjach specjalistycznych.

Mam wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy dia­gno­stycz­nej doty­czą­cej trud­no­ści roz­wo­jo­wych dzie­ci oraz psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej z dzieć­mi, mło­dzie­żą,  rodzi­na­mi oraz pacjen­ta­mi indy­wi­du­al­ny­mi. Jestem reali­za­to­rem pro­gra­mu ”Szko­ła dla Rodzi­ców”. Pro­wa­dzę  warsz­ta­ty umie­jęt­no­ści wycho­waw­czych z akcen­tem na roz­wój sku­tecz­nej komunikacji.

W pra­cy wyko­rzy­stu­ję myśle­nie sys­te­mo­we oraz psy­cho­dy­na­micz­ne. Swo­ją pra­cę pod­da­ję superwizji.
W pra­cy z dzieć­mi kie­ru­ję się myśle­niem sys­te­mo­wym, któ­re zakła­da, że trud­ność prze­ży­wa­na przez dziec­ko doty­czy całej rodzi­ny. Każ­dy z rodzi­ny ma swo­je rozu­mie­nie pro­ble­mu i czę­sto wspól­ne pochy­le­nie się pozwa­la na zmniej­sze­nie napięć. Towa­rzy­szę dzie­ciom w adap­ta­cji do zmian – przed­szko­la, szko­ły, roz­wią­zy­wa­niu kon­flik­tów, ocze­ki­wa­niu na rodzeństwo.
Pra­cu­ję z dzieć­mi doświad­cza­ją­cy­mi trud­no­ści z mocze­niem w funk­cjo­no­wa­niu spo­łecz­nym, prze­ży­wa­ją­cy­mi sil­ne uczu­cia lęku, zło­ści. Wspie­ram rodzi­ców w poszu­ki­wa­niu dobrych, roz­wi­ja­ją­cych spo­so­bów wycho­wy­wa­nia i poma­gam odkry­wać radość rodzicielstwa.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Zapra­szam oso­by, któ­re doświad­cza­ją trud­no­ści w rela­cjach i chcą lepiej rozu­mieć sie­bie w sytu­acji zmia­ny lub sil­nych napięć. Poma­gam w momen­tach nowych wyzwań, roz­sta­nia, utra­ty, choroby.
Zda­rza się, że znaj­du­je­my się w podob­nych , powra­ca­ją­cych sytu­acjach powta­rza­ją­cych się trud­no­ści, wów­czas towa­rzy­szę oso­bom w odkry­wa­niu ich źró­dła. Poma­gam w ich roz­po­zna­niu, cza­sa­mi są to nie­świa­do­me kon­flik­ty, któ­re powo­du­ją, że powra­ca­ją te same trud­no­ści w „nowych „odsło­nach”.

Jestem człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go oraz pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go. Pra­cu­ję zgod­nie z zasa­da­mi kodek­su psy­cho­te­ra­peu­ty. Zre­ali­zo­wa­łam sta­że zawo­do­we w Ambu­la­to­rium Dzie­ci i Mło­dzie­ży Kli­ni­ki Psy­chia­trii Dzie­ci i Mło­dzie­ży Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Kra­ko­wie oraz Kate­drze Psy­cho­te­ra­pii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go Col­le­gium Medicum.

Swo­je doświad­cze­nia zdo­by­wa­łam w porad­niach psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­nych, gdzie do chwi­li obec­nej pra­cu­ję oraz w prak­ty­ce prywatnej.