ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Dorota Sarna

psycholog, psychoterapeuta (dzieci, młodzież, rodziny)

Godziny przyjęć


Poradnia diagnozy i terapii dzieci

czwar­tek 10 – 16

Telefon


Jestem psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peu­tą. Pra­cu­ję w prak­ty­ce pry­wat­nej z doro­sły­mi, mło­dzie­żą i dzieć­mi. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam  rów­nież w porad­niach psy­cho­lo­gicz­nych  gdzie zaj­mo­wa­łam się psy­cho­te­ra­pią indy­wi­du­al­ną dzie­ci, mło­dzie­ży oraz dia­gno­zą trud­no­ści roz­wo­jo­wych. Pro­wa­dzi­łam warsz­ta­ty i szko­le­nia dla rodzi­ców  w zakre­sie sku­tecz­nej  komu­ni­ka­cji. Moja dro­ga do poma­ga­nia innym wią­że się z zaan­ga­żo­wa­niem w licz­ne szko­le­nia sys­te­mo­we oraz psychoanalityczne.

W pra­cy psy­cho­te­ra­peu­tycz­nej towa­rzy­szę pacjen­tom w roz­wi­ja­niu swo­jej wła­snej wraż­li­wo­ści , poma­gam w odkry­wa­niu źró­deł trud­no­ści emocjonalnych.

Zre­ali­zo­wa­łam sta­że zawo­do­we w Ambu­la­to­rium Dzie­ci i Mło­dzie­ży Kli­ni­ki Psy­chia­trii Dzie­ci i Mło­dzie­ży Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Kra­ko­wie oraz Kate­drze Psy­cho­te­ra­pii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go Col­le­gium Medicum.

Ukoń­czy­łam:

  • stu­dia z zakre­su psy­cho­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim na Wydzia­le Filo­zo­ficz­no – Historycznym
  • cało­ścio­we szko­le­nie pody­plo­mo­we w uję­ciu sys­te­mo­wo – psy­cho­dy­na­micz­nym ate­sto­wa­ne przez Sek­cję Nauko­wą Psy­cho­te­ra­pii i Tera­pii Rodzin
  • szko­le­nia z zakre­su tera­pii ericksonowskiej
  • kurs Pod­sta­wy Psy­cho­te­ra­pii Psy­cho­ana­li­tycz­nej Dzie­ci i Młodzieży

Swo­ją pra­cę pod­da­ję sys­te­ma­tycz­nej super­wi­zji psy­cho­ana­li­tycz­nej oraz systemowej.

W cen­trum Empa­tia prowadzę:

  • psy­cho­te­ra­pię indy­wi­du­al­ną dzie­ci od 6 do 10 roku życia, młodzieży
  • kon­sul­ta­cje dla rodzi­ców w kon­tek­ście rozu­mie­nia trud­no­ści dziec­ka i ich  związ­ku z relacjami 
  • psy­cho­te­ra­pię dzie­ci i mło­dzie­ży z depre­sją, obni­żo­nym poczu­ciem war­to­ści, trud­no­ścia­mi w rela­cjach z rówie­śni­ka­mi, żało­bą i trau­ma­mi emo­cjo­nal­ny­mi, zmia­na­mi adap­ta­cyj­ny­mi, trud­no­ścia­mi w jedze­niu, moczeniem.