ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Iwona Dubińska

psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć


Poradnia psychoterapeutyczna

ponie­dzia­łek, 8–12,
wto­rek 8–13

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagielloński
  • 4‑letni kurs psy­cho­te­ra­pii, Zakład Psy­cho­te­ra­pii Szpi­ta­la Uniwersyteckiego

Moje doświad­cze­nie zawo­do­we to 15 lat pra­cy z pacjen­ta­mi a tak­że czas wła­sne­go roz­wo­ju przez super­wi­zję, tera­pię wła­sną i udział w kon­fe­ren­cjach. Doświad­cze­nie zdo­by­wa­łam pra­cu­jąc na Odzia­le Lecze­nia Zabu­rzeń Oso­bo­wo­ści Szpi­ta­la im. J. Babiń­skie­go, na Oddzia­le Psy­chia­trii 5 Kli­nicz­ne­go Szpi­ta­la Woj­sko­we­go w Kra­ko­wie, jako sta­żyst­ka w Ośrod­ku Lecze­nia Ner­wic i Zabu­rzeń Zacho­wa­nia oraz prak­ty­ku­jąc w ramach pry­wat­ne­go gabi­ne­tu w War­sza­wie i Krakowie.

Zaj­mu­ję się psy­cho­te­ra­pią osób doro­słych, pra­cu­ję głów­nie w nur­cie psy­cho­ana­li­tycz­nym oraz psy­cho­dy­na­micz­nym. Poma­gam oso­bom z zabu­rze­nia­mi oso­bo­wo­ści, zabu­rze­nia­mi psy­cho­so­ma­tycz­ny­mi, lęko­wy­mi, odży­wia­nia, zabu­rze­nia­mi depre­syj­ny­mi, zacho­wa­nia, oraz oso­bom doświad­cza­ją­cym róż­ne­go rodza­ju kry­zy­sów życiowych.

Inte­re­su­je mnie nie tyle zabu­rze­nie, czy „cho­ry” obszar ale raczej czło­wiek jako wyjąt­ko­wy zbiór cech, prze­żyć, myśli i zacho­wań, z któ­rych nie­któ­re mogą wpły­wać pozy­tyw­nie a inne nega­tyw­nie na funk­cjo­no­wa­nie danej oso­by. W tym zna­cze­niu psy­cho­te­ra­pia to dla mnie spo­tka­nie dwóch osób, współ­pra­ca mię­dzy nimi, wspól­ne zasta­na­wia­nie się nad tre­ścia­mi, któ­re przy­no­si oso­ba zain­te­re­so­wa­na tą for­mą kon­tak­tu. Celem jest zro­zu­mie­nie, co i w jaki spo­sób dopro­wa­dzi­ło do tego, że na pew­nym eta­pie dro­gi życio­wej ktoś nie radzi sobie z wyma­ga­nia­mi jakie rze­czy­wi­stość nie­sie ze sobą.
Daje to szan­sę na zmia­nę tego, co nie­funk­cjo­nal­ne i roz­wój tych aspek­tów, któ­re są pomoc­ne i dobre dla ścież­ki życiowej.