ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Justyna Kaźmierczak

psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć


Poradnia psychoterapeutyczna

wto­rek 16–21

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Jagielloński
  • stu­dium peda­go­gicz­ne, Uni­wer­sy­tet Jagielloński
  • 4‑letnie Stu­dium Psy­cho­te­ra­pii Integratywnej

Jestem psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peu­tą. Jed­nym z moich ulu­bio­nych aspek­tów tej pra­cy jest moż­li­wość wspo­ma­ga­nia i obser­wo­wa­nia pozy­tyw­nych zmian. Roz­wój oso­bi­ste­go poten­cja­łu (zarów­no wła­sne­go jak i moich pacjen­tów) jest dla mnie bar­dzo waż­ny, dla­te­go z pasją się szko­lę i poszu­ku­ję nowych dróg pra­cy nad sobą, by po prze­te­sto­wa­niu ich na sobie, móc z nich czer­pać w swo­jej aktyw­no­ści zawo­do­wej. Od kil­ku lat szcze­gól­nie bli­ska jest mi pra­ca z cia­łem – jako źró­dło cen­nych spo­so­bów radze­nia sobie ze stre­sem oraz uwal­nia­nia napięć, a tak­że jako sku­tecz­ne narzę­dzie wspo­ma­ga­nia pro­ce­su psychoterapeutycznego,tak aby łatwiej było prze­ło­żyć to, co o sobie wie­my na real­ne działania.

W psy­cho­te­ra­pii, podob­nie jak w medy­cy­nie, naj­bar­dziej prze­ma­wia do mnie podej­ście holi­stycz­ne, stąd waż­ne miej­sce pośród moich zain­te­re­so­wań zaj­mu­ją związ­ki mię­dzy psy­chi­ką a cia­łem, zwłasz­cza w kon­tek­ście cią­ży i płod­no­ści. Z tema­ty­ką pro­kre­acji jest zwią­za­na duża część mojej aktyw­no­ści zawo­do­wej m.in. w ramach pra­cy na Oddzia­łach Pato­lo­gii Cią­ży i Położ­ni­czym Szpi­ta­la Uja­stek oraz w Szko­le Rodze­nia. Bar­dzo cenię sobie rów­nież moż­li­wość pro­wa­dze­nia tre­nin­gów relak­sa­cyj­nych, zarów­no w for­mie gru­po­wej (warsz­ta­ty, zaję­cia dla pacjen­tów tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych) oraz indy­wi­du­al­nej – „szy­tej na miarę”dla kon­kret­nej osoby.

W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia zaj­mu­ję się:

  • psy­cho­te­ra­pią indy­wi­du­al­ną doro­słych (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem kobiet w kobiet w ciąży)
    tre­nin­ga­mi relak­sa­cyj­ny­mi (rów­nież dla kobiet w trak­cie lecze­nia niepłodności)