ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Justyna Oszańca-Czado

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Godziny przyjęć


Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Uni­wer­sy­tet Opol­ski – psy­cho­lo­gia kliniczna
  • Uni­wer­sy­tet SWPS- pody­plo­mo­we stu­dia z zakre­su sek­su­olo­gii klinicznej
  • Cen­trum Tera­peu­tycz­no-Szko­le­nio­we Ter­co­gni­ti­va – kurs tera­pii poznaw­czo-beha­wio­ral­nej ( w trakcie )

Jestem psy­cho­lo­giem oraz sek­su­olo­giem kli­nicz­nym. Już pod­czas stu­diów głów­nym obsza­rem, któ­ry mnie inte­re­so­wał była sek­su­olo­gia czło­wie­ka. W trak­cie odby­wa­nych prak­tyk ( m.in.w Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym im. Józe­fa Babiń­skie­go w Kra­ko­wie) oraz pra­cy zawo­do­wej obser­wo­wa­łam w jak dużej mie­rze sfe­ra sek­su­al­na deter­mi­nu­je zacho­wa­nie jed­nost­ki. Utwier­dzi­ło mnie to w decy­zji pogłę­bia­na mojej wie­dzy szcze­gól­nie w tym obszarze.

W cza­sie gdy pra­co­wa­łam jako psy­cho­log w Sto­wa­rzy­sze­niu Dobrej Nadziei mia­łam oka­zję pro­wa­dzić wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne oraz psy­cho­edu­ka­cję dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych. Współ­pra­co­wa­łam rów­nież z Cen­trum Senio­ra, gdzie pro­wa­dzi­łam tre­ning funk­cji poznaw­czych oraz współ­or­ga­ni­zo­wa­łam warsz­ta­ty z zakre­su tech­nik radze­nia sobie ze stre­sem oraz prze­mo­cy wobec osób starszych.
Kon­takt psy­cho­lo­gicz­ny z oso­ba­mi z róż­nych grup wie­ko­wych uświa­do­mił mi, ze sfe­ra sek­su­al­na jest obec­na na każ­dym eta­pie nasze­go życia i na każ­dym z tych eta­pów mogą poja­wić się trud­no­ści i wąt­pli­wo­ści wyma­ga­ją­ce wsparcia.
Pro­wa­dzę wspar­cie dla osób trans­pł­cio­wych, oraz nasto­lat­ków i dzie­ci bory­ka­ją­cych się z trud­no­ścia­mi w zakre­sie poczu­cia toż­sa­mo­ści płciowej.