ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Magdalena Jaskóła

psycholog, seksuolog

Godziny przyjęć


Poradnia seksuologiczna

wto­rek 8–14,
śro­da 8–11

Poradnia dla osób transpłciowych

wto­rek 8–14,
śro­da 8–11

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Psy­cho­lo­gia, Uni­wer­sy­tet Łódzki
  • Sek­su­olo­gia Prak­tycz­na , Uni­wer­sy­tet SWPS w  Poznaniu

Jestem psy­cho­lo­giem i sek­su­olo­giem pra­cu­ją­cym w opar­ciu o nurt pozy­tyw­nej sek­su­al­no­ści. Ukoń­czy­łam stu­dia magi­ster­skie z psy­cho­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim oraz stu­dia pody­plo­mo­we z Sek­su­olo­gii Prak­tycz­nej na Uni­wer­sy­te­cie SWPS w Pozna­niu.   W swo­jej pra­cy kie­ru­je się posta­wą otwar­to­ści na róż­no­rod­ność i afir­ma­tyw­ne­go wspie­ra­nia  w prze­ży­wa­niu sie­bie. Głów­nie wyko­rzy­stu­je podej­ście poznaw­czo-beha­wio­ral­ne, ale tak­że ele­men­ty pra­cy z odde­chem, psy­cho­edu­ka­cję oraz roz­wi­ja­nie kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych i inter­per­so­nal­nych.
Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam m.in w takich miej­scach jak:  Ośro­dek dla Osób z Auty­zmem, Cen­trum Tera­pii i Wspo­ma­ga­nia Roz­wo­ju, Cen­tral­ny Szpi­tal Kli­nicz­ny UM w Łodzi, Cen­trum psy­cho­lo­gicz­ne – peda­go­gicz­ne. Regu­lar­nie uczest­ni­czę w szko­le­niach z zakre­su wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go osób LGBTQIA+, sek­su­al­no­ści zarów­no mło­dzie­ży jak i doro­słych oraz wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go i sek­su­olo­gicz­ne­go osób na spek­trum autyzmu.

Ofe­ru­ję pomoc, dosto­so­wa­ną do indy­wi­du­al­nych potrzeb, z zacho­wa­niem dys­kre­cji, two­rząc bez­piecz­ną i peł­ną sza­cun­ku prze­strzeń. 
Pra­cu­ję z oso­ba­mi doro­sły­mi i mło­dzie­żą od 12 r.ż.