ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Natalia Słowik

psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć


Poradnia psychoterapeutyczna

wto­rek 8–12,
pią­tek 8–14

Poradnia dla osób transpłciowych

śro­da 8–14

Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • psy­cho­lo­gia sto­so­wa­na, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski w Kra­ko­wie (stu­dia magisterskie)
  • 4‑letni kurs psy­cho­te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej, orga­ni­zo­wa­ny przez Oddział Lecze­nia Zabu­rzeń Oso­bo­wo­ści i Ner­wic SPZOZ im. dr. J. Babiń­skie­go w Kra­ko­wie, ate­sto­wa­ny przez Sek­cję Nauko­wą Psy­cho­te­ra­pii Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psychiatrycznego

Jestem psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peu­tą. Ukoń­czy­łam stu­dia magi­ster­skie z psy­cho­lo­gii sto­so­wa­nej na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim (spe­cjal­no­ści: psy­cho­lo­gia kli­nicz­na oraz inter­wen­cja kry­zy­so­wa), a następ­nie 4‑letnie szko­le­nie z psy­cho­te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej przy Szpi­ta­lu Psy­chia­trycz­nym im. dr. Józe­fa Babiń­skie­go w Krakowie.

Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam w licz­nych pla­ców­kach zwią­za­nych z ochro­ną zdro­wia psy­chicz­ne­go (m.in. w Kli­ni­ce Psy­chia­trii Doro­słych CM UJ w Kra­ko­wie, w Szpi­ta­lu Psy­chia­trycz­nym im. prof. A. Kępiń­skie­go w Jaro­sła­wiu, Szpi­ta­lu Psy­chia­trycz­nym im. dr. J. Babiń­skie­go w Kra­ko­wie, Kra­kow­skim Cen­trum Tera­pii Uza­leż­nień). Od 2017 roku pro­wa­dzę pry­wat­ną prak­ty­kę psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną w Kra­ko­wie oraz w Kiel­cach. Mam doświad­cze­nie w pra­cy z oso­ba­mi cho­ru­ją­cy­mi kar­dio­lo­gicz­nie, cier­pią­cy­mi na nowo­two­ry, prze­by­wa­ją­cy­mi w hospi­cjum. Pra­co­wa­łam w CM Uja­stek na Oddzia­le Pato­lo­gii Cią­ży, gdzie kon­sul­to­wa­łam i wspie­ra­łam kobie­ty doświad­cza­ją­ce skraj­nie trud­nych sytu­acji, takich jak naro­dzi­ny mar­twe­go dziec­ka, utra­ta cią­ży, wykry­cie wad gene­tycz­nych u płodu.

W Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Empa­tia zaj­mu­ję się przede wszyst­kim psy­cho­te­ra­pią indy­wi­du­al­ną osób doro­słych. Spe­cja­li­zu­ję się m.in. w lecze­niu zabu­rzeń nastro­ju, lęko­wych, oso­bo­wo­ści oraz wspar­ciem w sytu­acjach kryzysowych.

Kie­ru­ję się Kodek­sem Etycz­no-Zawo­do­wym Psy­cho­lo­ga. Swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści wciąż posze­rzam poprzez udział w licz­nych szko­le­nia i kon­fe­ren­cjach. Jestem człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go. Przy­go­to­wu­ję się do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu psy­cho­te­ra­peu­ty, swo­ją pra­cę pod­da­ję regu­lar­nej superwizji.