ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Paulina Łasak-Ponikło

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Godziny przyjęć


Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski – stu­dia magi­ster­skie psy­cho­lo­gia stosowana
  • Uni­wer­sy­tet SWPS – stu­dia pody­plo­mo­we sek­su­olo­gia kliniczna
  • Cen­trum Szko­le­nio­wo-Tera­peu­tycz­ne Ter­co­gni­ti­va – cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty poznawczo-behawioralnego

Jestem absol­went­ką psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, a tak­że stu­diów pody­plo­mo­wych z zakre­su sek­su­olo­gii kli­nicz­nej
na SWPS. Ukoń­czy­łam szko­le­nie psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne w nur­cie poznaw­czo-beha­wio­ral­nym w SCT Ter­co­gni­ti­va w Kra­ko­wie. Pra­cu­ję
z oso­ba­mi doro­sły­mi, któ­rym poma­gam upo­rać się z zabu­rze­nia­mi sek­su­al­ny­mi. Pro­wa­dzę dia­gno­sty­kę, wspar­cie i tera­pię osób
doro­słych, ubie­ga­ją­cych się o sądo­wą korek­tę płci metrykalnej.