ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

mgr Paulina Łasak-Ponikło

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Godziny przyjęć


Telefon


Wykształ­ce­nie:

  • Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski – stu­dia magi­ster­skie psy­cho­lo­gia stosowana
  • Uni­wer­sy­tet SWPS – stu­dia pody­plo­mo­we sek­su­olo­gia kliniczna
  • Cen­trum Szko­le­nio­wo-Tera­peu­tycz­ne Ter­co­gni­ti­va – szko­le­nie psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne w nur­cie poznawczo-behawioralnym

Jestem absol­went­ką psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, a tak­że stu­diów pody­plo­mo­wych zza­kre­su sek­su­olo­gii kli­nicz­nej na SWPS. Obec­nie szko­lę się psy­cho­te­ra­peu­tycz­nie w nur­cie poznaw­czo-beha­wio­ral­nym w SCT Ter­co­gni­ti­va w Kra­ko­wie. Pra­cu­ję z oso­ba­mi doro­sły­mi, któ­rym poma­gam upo­rać się z zabu­rze­nia­mi sek­su­al­ny­mi. Ukoń­czy­łam szko­le­nie z zakre­su dia­gno­sty­ki osób trans­pł­cio­wych. Pro­wa­dzę dia­gno­sty­kę, wspar­cie i tera­pię osób doro­słych, ubie­ga­ją­cych się o sądo­wą korek­tę płci metrykalnej.

W pra­cy sie­bie i innych wspo­ma­gam nie­usta­ją­cym opty­mi­zmem, któ­ry pozwa­la mi zauwa­żać pozy­ty­wy w naj­trud­niej­szych sytu­acjach. Waż­na jest też empa­tia – zde­cy­do­wa­nie bar­dziej sta­ram się wczuć w sytu­ację i zna­leźć wspól­nie roz­wią­za­nie, niż twar­do i jed­no­stron­nie oce­niać. Jestem tak­że wie­lo­wy­mia­ro­wa – zawsze dostrze­gam wie­le per­spek­tyw, co gwa­ran­tu­je wie­le rozwiązań.