ul. Szlak 8A/5 Kraków
pn – pt 8:00 - 21:00, sb 9:00 - 14:00

Opinie psychologiczno-seksuologiczne dla osób transpłciowych oraz wsparcie dla osób LGBT

Pomoc w pro­ce­sie korek­ty płci, obej­mu­ją­ca wspar­cie, pora­dy i dia­gno­sty­kę psy­cho­lo­gicz­no-sek­su­olo­gicz­ną oraz psy­chia­trycz­ną wraz z wysta­wie­niem opi­nii, tera­pię hor­mo­nal­ną, wyma­ga­nych do sądo­wej korek­ty płci. Wspar­cie i psy­cho­te­ra­pia dla osób LGBT, prze­cho­dzą­cych trud­no­ści życio­we, trud­no­ści psy­chicz­ne, stres mniej­szo­ścio­wy, pro­ble­my z akcep­ta­cją, kry­zy­sy w związku.

Sek­su­lo­dzy pro­wa­dzą­cy dia­gno­sty­kę i opi­nio­wa­nie psychologiczno-seksuologiczne:

mgr Mag­da­le­na Krzak
mgr Doro­ta Baran
mgr Kami­la Mikołajewska

Sek­su­olo­dzy pro­wa­dzą­cy wspar­cie dla osób LGBT:

mgr Mag­da­le­na Krzak
mgr Doro­ta Baran
mgr Kami­la Miko­ła­jew­ska
mgr Justy­na Oszańca-Czado

Lekarz pro­wa­dzą­cy opi­nio­wa­nie psy­chia­trycz­ne i tera­pię hormonalną:

lek. Kamil Gorczyca